Всички калкулатори за заплати, калкулатори за граждански договори и ДУК в сайта КиК Инфо са актуализирани за 2015 година.

Верни на традицията и тази година сме първи с актуализациите. Разгледайте всички приложения, защото през годината често добавяме нови.

Бланките Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ са съобразени с новите образци, публикувани на страницата на НАП. МОД 2015 и ТЗБП 2015 са обновени.

Нова справочна информация за Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД 2015) с възможност за търсене по име, част от име, код или част от код.Приятна и ползотворна работа със сайта KiK Info. Пожелаваме ви леко и успешно годишно счетоводно приключване, здраве, и разбира се, големи финансови и данъчни постижения през 2015-та година. ;)

От екипа на kik.bg
Основните промени в осигуряването от 01 януари 2015г.
тук: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13103.0.html
Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bg
Процентите на здравните и осигурителните вноски запазват своите размери през 2015 година. Няма промяна на съотношенията между работодател и работник, като то остава съответно 60 към 40 на сто. В Раздел Справочник можете да намерите актуализирана информация по фондове за Осигурителни вноски и данъци за 2015.

Минималните осигурителни прагове за 2015 година по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4% в сравнение с 2014 година. Чрез онлайн приложението МОД 2015 размерите на минимално осигурителните доходи могат да се търсят по филтър име или код от КИД, като резултатът извежда и процент на ТЗПБ, актуализиран за 2015 година.

От 1 януари 2015 г. се увеличава максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2400 лв. на 2600 лв.

От началато на годината месечният размер на минимална работна заплата се увеличава от 340 лв. на 360 лв., а от 01.07.2015г. се предвижда второ увеличение - на 380 лв. на месец. За 2015 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Болнични и майчинство

Увеличава се периодът, от който се изчисляват обезщетения при бременност и раждане от 18 на 24 месеца. Размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст се запазва на 340 лв.

Остава непроменен периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 месеца, при безработица – 24 месеца. Остава постоянна норма периода режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 на КСО – за първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО.

Самоосигуряващи се лица

Запазват се диференцираните минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, в зависимост от доходите им през 2013 година:
до 5400 лв. – 420 лв.
от 5400.01 до 6500 лв. – 450 лв.
от 6500.01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.
над 7500 лв. – 550 лв.

За тези, които през 2013 г. не са упражнявали дейност, както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., минималният месечен размер на осигурителния доход остава 420 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители от 240 лв. на 300 лв. от 1 януари 2015 г.

Самоосигуряващите лица, избрали да внасят осигурителни вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" ще довнасят осигурителни вноски и за този фонд по годишната си данъчна декларация. Досега такива вноски от самоосигуряващите се лица при окончателно определяне на осигурителния доход не бяха дължими (чл. 6, ал. 9 КСО).  Тази промяна влиза в сила 01.01.2016 г. Във връзка с тази промяна е създаден нов чл. 54м в КСО, които урежда преизчисляването на изплатените обезщетения от ДОО на самоосигуряващите се лица. От 01.01.2016 г. те се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в същия срок. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.

Укриването на осигуровки се криминализира

От 1 януари работодатели, които умишлено укриват здравни и социални осигуровки, ще бъдат наказвани със лишаване от свобода и глоба. В изричен текст е записано, че работниците няма да носят никаква отговорност, включително и "за подбудителство и помагачество".

Предвижда се укриването на осигуровки в големи размери да се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с глоба до 2000 лв., а при укриване в особено големи размери наказанието ще е лишаване от свобода от 2 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. Според приетите текстове големи размери са тези, които надхвърлят 3000 лв., а особено големи размери са тези, които надхвърлят 12 000 лева.

Избор на осигуряване за втора пенсия

Предвижда се избор за лицата, родени след 31 декември 1959 година, да се осигуряват задължително за втора пенсия в универсален пенсионен фонд или изцяло за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване.

Родените след 1959 г., които досега се осигуряват в универсален пенсионен фонд за втора пенсия ще могат да заявят отказ от втория стълб на пенсионната система, като така ще се осигуряват само във фонд "Пенсии", а размерът на  осигурителната  вноска  за  универсалния пенсионен фонд ще премине към НОИ. За този избор няма краен срок, но според приетите текстове може да бъде направен само веднъж.

Постъпващите за първи път на пазара на труда трябва да посочат в едногодишен срок дали ще се осигуряват в пенсионен фонд или в НОИ. Ако не посочат, вноските им служебно ще бъдат отнесени във фонд "Пенсии" на ДОО. Този избор ще се прави еднократно. Във връзка с това до края на януари се очакват още промени в Кодекса на социалното осигуряване.


Други промени

Лица наети на работа през един календарен месец за до 5 работни дни или 40 часа вече се осигуряват да всички рискове.

Изрично се регламентира, че самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно.

Определя се размерът на максималния осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец. Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.

Отпада задължението на осигурителя за издаване на документи за осигурителен стаж и доход при прекратяване на трудовото правоотношение. Например УП 2 и УП3 се издават само при искане от лицето в 14-дневен срок от искането, а не задължително при прекратяване.

Лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон, са включване в обхвата на лицата, осигурявани по реда на лица наети по договор за управление и контрол.

Промените са обнародвани в брой 107 на Държавен вестник (извънреден) от 24.12.2014 г. в Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г., Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. и Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Другите теми:
Резюме на промените в ЗДДС от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗКПО от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗМДТ от 01.01.2015г.
Здравейте, ще проверим. Коя версия на Google Chrome ползвате?
пп: Не трябва ли и 2013 и 2014 да ги покриват, за да има одит на 2014-та?
Да, точно това сме написали в статията.
 
Цитат
Само предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност не подлежат на задължителен финансов одит за 2014 година. Това са предприятията, които в 2013 или 2014 година не надвишават показателите на два от следните три критерия:
балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.
нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.
средна численост на персонала за годината - 50 души.
Здравейте,

Как да разпечатам календара за работните дни за 2015 год.?Има ли ограничения?

Здравейте, предвили сме в новата верия на сайта да има и бутон за печат. Тя ще готова към края на месеца.
Само 2 коментара е написал във форума този потребител до момента, и само единият от тях съдържа непремерено изказване.

Kilitcho, дори и да не сте съгласен с дадено мнение, не е нужно да обиждате. В този форум не правим така. Спорете с аргументи, моля.

И понеже сте нов, най-добре се запознайте с правилата на форума, за да не стават недоразумения: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3.0.html
Това е предмет на дейност за предприятие. За физическите лица не е необходимо.
Благодаря за хубавите думи. Радвам се, че се оценява, това което правим.
Много се стараем.
 :)
Често в практиката прогнозираните авансови вноски по ЗКПО се оказват доста далеч от дължимия годишен корпоративен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък, съпроводено с проверки или ревизии.

В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията през годината сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски.

До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска, а това означава, че това е последната дата, до която предприятията имат възможност да преизчислят данъчния си резултат, и ако се налага да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски. Промяната става чрез подаване на декларация по образец в същия срок.

Как можем да помогнем?

В помощ при анализът за това какво да бъде увеличението или намалението на авансовите вноски, ние ви предлагаме един от изчислителните модули от сайта КиК Инфо: Калкулатор за промяна на авансови вноски ЗКПО.

Чрез този калкулатор може да се направят изчисления, какво да бъде увеличението или какво да бъде намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и отчетена реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани авансови вноски?
  • Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.
  • Когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.

Внимание: Не всички предприятия са задължени да правят авансови вноски

Данъчно задължените лица, които са новообразувани (без новообразуваните, чрез преобразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лева, не правят авансови вноски за корпоративния данък.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.

В помощ при изчисляването на самите размери на месечните или тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, ние сме създали друго онлайн приложение. В този случай можете да използвате другия ни калкулатор Калкуратор авансови вноски ЗКПО.
Здравейте, благодаря за хубавите думи. Ще го направим, щом е важно. :)
От никъде засега. Онлайн приложенията на сайта могат да се ползват само онлайн.
Този образец на пътен лист, която си публикувала и наредбата, която цитираш касаят обществен превоз на пътници и товари. А в случая става въпрос за фирмен автомобил, който се използва за управленска, оперативна дейност и същевременно като личен.

За съжаление стана масова практиката счетоводителят да попълва тези пътни листове въпреки , че това не е в никакъв случай негово задължение.
Ние нямаме практика да попълваме пътни листа на клиенти, защото маршрутите се знаят от шофьорите на колите, а не от счетоводителите. Предоставяме им наша програмка и те попълват, а програмата прави изчисленията и съствя месечен пътен лист. Много е удобна. Може би ще създадем такава и за КиК Инфо, която да улесни живота на попълващите.
Реквизитите на пътния лист не са нормативно регламентирани в законодателството. Те могат да се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно. Затова в нашите бланки, които ползваме, за да отпимизираме работата, ние не описваме километража на превозното средство, а само изминатите километри.

Относно втория въпрос, погледнете чл. 215, ал. 2 от ЗКПО.
...
(2) Когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, при определяне на данъчната основа по ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри през календарната година;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответното превозно средство за календарната година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато основата за облагане по ал. 1 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите години.
Така де, към 2035-та ще ги настигнем с тези темпове ... ;)
Новините ще останат. Ще има и други промени в сайта по съвет на парньорска медийна компания.

Обръщам внимание, че при публикуването на новините, ние ползваме системата на форума, като качваме тук статиите, които излизат автоматично в раздел "Новини" в сайта. Новини са изнесени в отделена секция и не пречат на форума.

Да не би това да е някаква лична атака от вас към мен?
От известно време развиваме секция Новини в сайта.

Докладът е на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), озаглавен "Тенденции в корупционната среда в България 2013 - 2014 г". Публикуван е на сайта на центъра. Посочили сме линк в статията. Накъде видяхте грешно цитиране на доклада ли?

А иначе почти всички медии го отразиха:

http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/pochti-2-mln-balgari-uchastvali-v-koruptsiya-prez-2014-g.html

http://www.mediapool.bg/koruptsiyata-v-bulgaria-dostigna-15-godishen-rekord-news224273.html

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/08/29/2370878_nov_rekord_-_19_mln_bulgari_sa_uchastvali_v/?ref=rss

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/2014/08/29/2371151_kakvo_se_sluchi_prez_sedmicata/

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/rekordna-korupciia-u-nas-prez-2014-g-6021156

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2014/08/29/1-9-mln-bylgari-dali-pari-ili-podaryk-na-chinovnik.237267

http://news.ibox.bg/news/id_1167068681

http://www.segabg.com/article.php?id=714981
Ние сме регистрирани по касова отчетност и нямаме никакви проблеми с клиентите. За да прилагаш успешно касовата отчетност, трябва да я разбираш.