Колеги, относно текста в предмета на дейност на счетоводното предприятие, прикачам по-долу едно писмо от Министерството на финансите, което получихме в АССП, в отговор на наше запитване.

Въпрос:
"Ако в предмета на дейност са включени текстове като „счетоводни услуги“, „счетоводно обслужване” или „пълно счетоводно обслужване“, но без да е изписан текста „организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети“, то може ли да се приеме, че е спазено изискването към предмета на дейност от § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството?"

Отговор:

Накратко Министерството отговаря, че може. Според МФ „счетоводни услуги“ и „счетоводно обслужване” означава едни и също с „организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети”.
Честито на командироващите в рамките на предоставянето на услуги. Работодателят трябва писмено да запознава командированите в ЕС, ЕИП и Швейцария с условията на труд в приемащата държава, публикувани на единния официален национален уебсайт на съответната държава. Много интересно в микро фирмите кой ще проучва / консултира по трудовото законодателство по света за всяка командировка от 2-3 дни.

Отделно и допълнително споразумение към ТД трябва да се сключва.

"Чл. 8. Работодателят, съответно предприятието, което осигурява временна работа, предварително писмено запознава работника или служителя с условията на работа в приемащата държава, публикувани на единния официален национален уебсайт на съответната държава, не по-късно от един работен ден преди началната дата на командироването, съответно датата, определена за постъпването му на работа в предприятието ползвател." и

"Чл. 2. (1) При командироване на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ работодателят и работникът или служителят уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването."

Из НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
Отметката е допълнена.
Лека работа! :)
Здравейте, веднага ще го допълним. Благодаря, че писахте!
По първия въпрос: Включват се разходите за изхабяването по чл. 27, ал. 2 + всички разходи, които са със смесено предназначение и за които е ползван данъчен кредит. Включва се и заплатата и осигуровките на шофьора, ако го е возил такъв от фирмата. Ако питате за горивото, щом включвате такова само за дейността, дали да го включвате в сметката, то - не го включвайте, но докажете, че изминатите километри с него за фирмено ползване, а не лично. Макар, че не зная как може да се отдели едното от другото гориво, като в един резервоар се пълнят. Все остава нещо от личното и фирменото гориво.

По втория въпрос: Начисляването на ДДС за лично ползване е месечно, а не годишно. Ако сте закъсняла, по-добре го начислете сега в декември.

Виждам, че сте с абонамент за пълен достъп в сайта. Ползвайте това приложение: https://www.kik-info.com/dokumenti/lichno-polzvane.php
Беше прието на първо четене. На второ - отпадна.
Измененията и допълненията на Кодекса на труда са публикувани в Държавен вестник, брой 105 от 30.XII.2016 г. Основните промените са свързани с командироването и изпращането на работници и служители в и от друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.Отпада облекчението за работодателите за кратките командировки в ЕС в рамките на предоставянето на услуги

Отпада възможността за български работодател, който командирова работник или служител не повече от 30 дни в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария да не осигурява поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

Вече дори и за по-кратките командировки работодателите ще са задължени да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Правилото важи за всички командировки в рамките на предоставянето на услуги без оглед на тяхната продължителност, когато са в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
(чл. 121а – нов, чл. 127, ал. 4 – изм.)

Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато:

1. български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:
а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
б) в предприятие от същата група предприятия;

2. работодател, регистриран по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава командирова работник или служител на територията на Република България:
а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
б) предприятие от същата група предприятия.

Изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато:

1. регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава, изпраща работник или служител на работа в предприятие ползвател на територията на Република България.

Работник или служител може да бъде командирован или изпратен, когато за целия период на командироването или на изпращането съществува трудово правоотношение между него и командироващия или изпращащия работодател.

Българските работодатели или предприятията, които осигуряват временна работа трябва да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, когато командироват/изпращат работници или служители в друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария за срока на командироването или на изпращането.

Чуждите работодатели и предприятия, осигуряващи временна работа от друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава следва да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в Република България за срока на командироването или на изпращането.

Когато в съответствие с тези изискванията чужд работодателят или предприятие, което осигурява временна работа, не осигурят основно трудово възнаграждение в размер най-малко на минималната работна заплата, установена за страната, и/или най-малко на минималния размер на допълнителните трудови възнаграждения за извънреден и нощен труд, работникът или служителят има право на:
1. неизплатените трудови възнаграждения, които са дължими;
2. обезщетения или други вземания, свързани с трудовото правоотношение, дължими по закон;
3. възстановяване на неправомерно удържани от трудовото възнаграждение данъци и/или осигурителни вноски;
4. възстановяване на прекомерно високи разходи спрямо трудовото възнаграждение или качеството на настаняването, удържани от трудовото възнаграждение на работника или служителя за предоставено от работодателя настаняване.

Работник или служител, който е предявил иск поради неспазване на минималните условия на работа, не може да се третира неблагоприятно от работодателя на това основание.

Остава изискването, че когато се командирова или изпраща работник или служител на работа зад граница за повече от един месец, предприятието е длъжно преди заминаването писмено да го информира за:
1. продължителността на работата;
2. валутата, в която ще се изплаща възнаграждението;
3. допълнителните трудови възнаграждения, които ще се изплащат в пари или в натура, свързани с командироването зад граница, ако такива са предвидени;
4. условията за завръщане в страната.

Запазва се и изискването при командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, да се иска писмено съгласие на работника или служителя.

Посочените изменения влизат в сила в деня на обнародването им, който е 30.12.2016 г.

Условията и редът за командироване и изпращане ще се определят с нова наредба на Министерския съвет. След публикуването й, както и във връзка с горните изисквания предстои адаптирането на:
Цитат
Приложение за командировъчни в чужбина (+английски)

Чрез приложението за командировъчни в чужбина можете да издавате наведнъж документите на български и английски език, съобразени с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (Наредбата) и Кодекса на труда (КТ). Приложението издава съответните документи при дългосрочни и краткосрочни командировки, при командировки на бременни служителки и документи за информирането по чл. 127, ал. 4 и ал. 5 от Кодекса на труда. Следвайте инструкциите и подсказките при въвеждането на данните автоматично и едновременно бихте могли да отпечатате:
•   Заповед по чл. 5 и сметка по чл. 35 от Наредбата
•   Отчет и доклад по чл. 38 от Наредбата
•   Съгласие на служителя по чл. 121, ал. 2 от КТ
•   Съгласие на служителка по чл. 310 от КТ
•   Писмено информиране от работодателя по чл. 127, ал. 5 от КТ
•   Писмено информиране от работодателя по чл. 127, ал. 4 от КТ


Издаваните документи са на български език, на английски език, както и двуезично.
Обезщетение при командировка
(чл. 215 – изм.)

При командироване по чл. 121, ал. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет. А при командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 и при изпращане по чл. 121а, ал. 2, т. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни пари при условия, определени в наредбата по чл. 121а, ал. 8.

Трудови спорове
(чл. 357, ал. 4 – нова, чл. 361, ал. 2 – изм.)

Изрично се регламентира, че трудови са и споровете между работниците или служителите, които са или са били командировани или изпратени на територията на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2, и техния работодател в случаите, когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на работа по чл. 121а, ал. 5, включително след прекратяването на трудовото правоотношение. Когато работодателят е подизпълнител, исковете за неизплатените на работника или служителя минимални възнаграждения могат да се предявяват и срещу изпълнителя, на който работодателят е пряк подизпълнител, или солидарно срещу работодателя и изпълнителя. Отговорността на изпълнителя се ограничава до правата на работника или служителя, произтичащи от договорните отношения между изпълнителя и работодателя.

Трудовите спорове за осигуряване на условия на работа на командированите или изпратените в Република България работници или служители по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят временно полага или е полагал труда си.

Административно сътрудничество чрез информационната система на вътрешния пазар и трансгранично изпълнение на наложени финансови административни санкции и глоби, включително такси и начисления
(Глава двадесета с чл. 417 – 422 - нови)

Предвижда се изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да осъществява безплатно административно сътрудничество чрез Информационната система на вътрешния пазар с компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ получава чрез Информационната система на вътрешния пазар искания за събиране на публични вземания по чл. 162, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Електронно трудово досие
(чл. 128б, ал. 3 – нова)

Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител, като трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

С новата ал. 3 на чл. 128б от 01.01.2017 г. се дава възможност част от гореописаните документи да могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. Видът и изискванията за създаването и съхраняването им ще се определят с нов акт на Министерския съвет.

Календар работни и почивни дни 2017 г.

Изменения в чл. 154 са във връзка с почивните дни и празниците, за които можете да прочете тук.


Свързани теми:
Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.
Правилата при личното ползване от 2017 г. и корекциите на ДДС
Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.
Какво се променя в осигуряването през 2017 г.
Почивни и празнични дни през 2017 година
Привет колеги, за тези които ни питаха през годините, създадохме и Фейсбук група, посветена на новостите, свързани с данъците и счетоводството и място, където да споделяме полезен опит и интересни новини.

Каним ви да се присъедините! :)
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ

Облекченията в ЗСч за ГФО са благодарение на усилията АССП. През цялото време на работата ни в работната група по новия ЗСч ние апелирахме към това - възможностите за облекчения, дадени в директивата да се използват максимално. И Министерство на финансите ни чу. Видяхте от ИДЕС какъв проект на закон бяха предложили с никакви облекчения за малките и микропредприятията.
Заради § 3 от допълнителните разпоредби на закона: Микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като малки предприятия.
Бях останала с впечатление , че можем да публикуваме за микропредприятията само баланс, но не го намирам като потвърждение никъде.

ЧНГ! Успешна 2017!
Ето го потвърждението - чл. 38, ал. 4: Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.
Измененията в ЗДДФЛ са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В настоящия материал ще направим резюме на по-важните промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г.
Ново данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
(чл. 22д)

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. 100% от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80% или над 80% от доходите по т. 1.

Данъчното облекчение е в размер 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Облекчението може да се ползва само годишно като обстоятелствата и условията се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Ново условие за ползване на данъчните облекчения

Всички данъчни облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация (чл. 23, ал. 2 - нова).

Работникът/служителят представя писмена декларация пред работодателя, че към момента на подаването й няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация (чл. 49, ал. 4, т. 8 - нова).

Възможност при прилагане на данъчните облекчения, които са ползвани чрез работодателя в пълен размер, да не се прилагат документи към годишната данъчна декларация

Предвидено е част от документите за облекченията (ал. 1, т. 1, 2, 4, 8 и 9) да не се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията по чл. 18, 20, 22, 22в и 22г са ползвани в пълен размер по реда на чл. 49, ал. 3 и 4 (чл. 23, ал. 3 – нова). Това са:
•   По т. 1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;
•   2. копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение по чл. 20;
•   По т. 4. копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1;
•   По т. 8. декларация по чл. 22в, ал. 8 - за данъчното облекчение по чл. 22в; когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22в, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач;
•   По т. 9. декларация по чл. 22г, ал. 7, както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 22г; когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22г, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

Тази възможност се прилага и при ползване на данъчни облекчения за 2016 г. с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 за 2016 г.

В разпоредбата на чл. 22г от ЗДДФЛ, регламентираща данъчното облекчение за деца с увреждания изрично се посочва, че намалението са прилага както за годината на раждане, така и за годината, в която детето навършва пълнолетие (важи и за 2016 г.).

Нови срокове за едноличните търговци

Едноличните търговци внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие до 30 април (чл. 43, ал. 8 – допълн.).

Едноличните търговци внасят дължимия данък върху разходите в срок до 30 април на следващата година, като в този случай не се прилага чл. 217, ал. 2 от ЗКПО (чл. 47, ал. 2 – нова).

Нов ред на облагане на доходите, придобити от местни физически лица, от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ
(чл. 67, ал. 4 – нова )

Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, окончателния данък се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Дължимият данък вече няма да се декларира в данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Промени свързани с реда на облагане на непарични вноски в търговски дружества
(чл. 33, ал. 6, т. 11 – нова, чл. 13, ал. 4 – изм.)

•   Намаление на капитала, произтичащо от продажба на апортирано от физическо лице имущество – смята се, че физическото лице е извършило продажбата на това имущество.

•   Определяне на цената на придобиване за акции и дялове, получени в резултат на апорт.

Съгласно досегашното законодателство при извършването на непарични вноски в търговски дружества не се определя данък. Данък се дължи само при продажба или замяна на придобитите по този начин акции и дялове. В мотивите на МФ се изтъква, че практиката показва, че сега действащият ред на облагане създава възможности за отклонение от данъчно облагане чрез:
  • Апортиране на дяловете/акциите, които са придобити чрез непарична вноска. По този начин се избягва плащането на данък за положителната разлика между документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, и размера на непаричната вноска, вписан в устава на дружеството, съгласно оценката на вещите лица. В тази връзка е направена промяна в чл. 33, ал. 6, т. 11 като се въвежда специален ред за определяне на цената на придобиване при продажба/замяна на дялове/акции, които са придобити чрез апорт на акции и дялове в друго дружество и това е цената на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, доколкото към този момент доходите от продажбата/замяната на това имущество биха били облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ.
  • Продажба на апортираното имущество от дружеството, в което е направена непаричната вноска, след което се намалява капиталът и се изплаща съответната сума на съдружника - физическо лице. В практиката е установено, че тази схема се използва за да се избегне плащането на данък при продажба на недвижими имоти, но същата може да се ползва и при продажба на финансови активи или друго движимо имущество.

В тези случаи, съгласно промяната в чл. 13, ал. 4 се приема, че към момента на извършването на апортната вноска физическото лице е придобило доходи от продажба на съответното имущество, респективно данъчното третиране ще се съобрази с това дали към момента на извършване на непаричната вноска доходът от продажбата на това имущество би бил облагаем или освободен от облагане по смисъла на ЗДДФЛ.

Промени в необлагаемите доходи
(чл. 13, ал. 1, т. 20, 21 и 22)

От 01.01.2017 г. не са облагаеми:
•   Паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта.
•   Наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, които не са хазартни. „Предметна печалба с незначителна стойност“ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.
•   Наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

Възможност за допълнителна еднократна корекция на годишната данъчна декларация
(чл. 53 – изм.)

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 30 април данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. Правилото важи и за декларациите по чл. 50 за 2016 г., тоест данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да направи промени чрез подаване на нова декларация за 2016 г.

Въведен е лимит за размера на отстъпката по годишната данъчна декларация до 1000 лв.
(чл. 53, ал. 6 – изм.)

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5. Правилото важи и за декларациите по чл. 50 за 2016 г.

Промени за регистрираните земеделски стопани

Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор да се облагат като еднолични търговци само за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 за същата година.
След изтичане на периода от минимум 5 последователни данъчни години, за които се прилага облагане като едноличен търговец, земеделския стопанин може:
1.   да продължи да се облага по избрания от него ред като едноличен търговец, без да подава нова декларация по       чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.
2.   да избере да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ с нормативно определени разходи, като упражни правото си на избор в декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година.

За 2017 г. - до 31 януари 2017 г.

Въвеждане на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси

•   Едноличните търговци, които се смятат за данъчно задължени лица по смисъла на чл. 61у от ЗМДТ, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон.
•   Не са облагаеми доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

•   В облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

•   Тези доходи подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Промяна в дефиницията на понятието застраховки „Живот“

Съгласно действащата разпоредба на § 1, т. 14 от ДР на ЗДДФЛ, дефиницията на понятието застраховки „Живот“, препраща към определени видове застраховки „Живот, посочени в раздел I, т. 1 и 3 на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.

Деклариране от наследници

Годишната данъчна декларация за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници (чл. 50, ал. 5 – нова).


Свързани теми:
Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.
Правилата при личното ползване от 2017 г. и корекциите на ДДС
Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.
Какво се променя в осигуряването през 2017 г.
Почивни и празнични дни през 2017 година
Как най-лесно да приложим новите правила за пропорционално разделяна на данъчния кредит и последващите корекции на ползван данъчен кредит от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В настоящия материал представяме резюме на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на данъчен кредит, като ще направим връзка с ДДС режима, действащ през 2016 г., а в отделен материал ще разгледаме и останалите промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

Цитат
В допълнение:
Правилата по ЗКПО за облагане на лично ползване с 10% данък „натура“ се промениха през 2016 година (в сила 01.01.2016 г.), като същите действат и през 2017 г. Те са разгледани в статията Изчисление на данък върху разходите в натура за лично ползване на фирмени активи, като по-рано през годината създадохме специално Приложение за изчисляване на данък натура
.
Пропорционално приспадане на данъчен кредит по ЗДДС

От 01.01.2017 г. се въвежда нов режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит, когато дълготрайни активи се използват смесено, както за дейността, така и за лични или други цели (чл. 71а и чл. 71б - нови). Правото на данъчен кредит е пропорционално на степента на използване на актива за независимата икономическа дейност на лицето. Правилата се отнасят за:
• недвижими имоти;
• превозни средства;
• дълготрайни активи, при които стойността при придобиване, производство или внос е равна на или по-голяма от 5000 лв.

В случаите, когато за дълготраен актив от гореизброените три групи, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди, лицето има право на приспадане на данъчен кредит само за частта от начисления му данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност. Тази част се определя пропорционално на степента на използването на актива за независима икономическа дейност, като начисленият данък се умножи по пропорцията на очакваното му използване за независима икономическа дейност спрямо общото му използване както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата икономическа дейност, изчислена до втория знак на десетичната запетая. Например при пропорция 72 : 28 за лично към служебно ползване, то за целите на изчисленията пропорцията е 0.72.

Пропорцията се определя чрез прилагането на критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на актива за осъществяване на независима икономическа дейност, като се отчита спецификата му. Регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 за така определения данък за приспадане.

Новите правила важат и за учредено в полза на регистрираното лице вещно право върху недвижим имот, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди.

При недвижимите имоти се дава възможност регистрираното лице само да прецени дали да включи в стопанските си активи целия или само част от имота, която може да се обособи и разграничи. За невключената в стопанските активи част от имота разпоредбите на ЗДДС не се прилагат.

За налични стоки на регистрираното лице, които са или биха били дълготрайни активи, които се използват едновременно както за извършване на независима икономическа дейност, така и за лични нужди, право на данъчен кредит възниква при условията на новите чл. 71а и 71б – тоест прилага се пропорционално приспадане на данъчен кредит (чл. 74, ал. 4 - нова).

Това означава, че ако лицето предварително знае, че даден дълготраен актив ще се използва и за лични нужди, следва задължително да приложи пропорционалното приспадане на данъчния кредит още при придобиването. Все пак, ако лицето не приспадне данъчен кредит пропорционално на очакваното използване за служебни цели, то следва да начислява ДДС върху личното ползване по чл. 9, ал. 3, т. 1, както досега и да издава протокол за начисления данък ежемесечно (виж Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3).

Стоки или услуги на стойност под 5 000 лв.

Новият режим за пропорционалното приспадане е опция за стоки или услуги на стойност под 5 000 лв. (чл. 73б - нов). За стоки или услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи, регистрирано лице може да упражни право на данъчен кредит за размера на данъка, съответстващ на използването на стоката или услугата в рамките на независимата икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, като определи с разумен метод този размер, когато използва стоката или услугата:
1. за независима икономическа дейност и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, и/или
2. в рамките на независимата си икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки или дейности, за които няма такова право, като не прилага чл. 73.

При пропорционално приспадане не се начислява ДДС за лична употреба

В случаите, в които лицето е приспаднало данъчен кредит пропорционално на използването за независима икономическа дейност, съгласно чл. 71а, чл. 71б или чл. 73б, то не се начислява данък за личното ползване (чл. 9, ал. 5 - нова). В тези случаи се прави корекция на пропорционалния данъчен кредит веднъж годишно по формули, разписани в чл. 79а и чл. 79б, ако има промяна в съотношението на личното към служебното ползване.

Ако лицето, не е направило пропорционално приспадане, съгласно очакваното служебно ползване и активът се използва и за лични нужди, то следва да начислява ДДС върху личното ползването, съгласно правилата на чл. 9, ал. 3, т. 1, чл. 25, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 2 и 6, както и да издава протоколи по чл. 117, ал. 3, т. 1 . Най-лесно това става с Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3.

Промени в правилата за корекциите на ползван данъчен кредит

Изменени са правилата при корекциите при ползван данъчен кредит по чл. 79. Също така са въведени изцяло нови формули в 79а и 79б, във връзка с промяна в личното ползване.

Цитат
В тази връзка представяме най-новите приложения в сайта, чрез които сигурно и бързо може да направите изчисления за размера на корекцията на ползвания данъчен кредит. На страницата на всяко от приложенията ще намерите  разяснения за случаите, в които е необходимо да се направи корекция на ползвания данъчен кредит, съгласно измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Едновременно с изчисленията на корекциите, приложенията в сайта КиК Инфо издават и необходимите ДДС протоколи за всеки от случаите.

Приложение за корекции при унищожаване, липси и брак на стока (чл. 79, ал. 1-3)

Приложение за корекции при последваща доставка на стока или услуга (чл. 79, ал. 5)

Приложение за корекция на ползван данъчен кредит за придобити, произведени или внесени стоки, включително за придобити или изградени недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи (чл. 79а)

Приложение за корекция на ползван данъчен кредит за получени услуги, които са или биха били дълготрайни активи (чл. 79б)
Корекциите по чл. 79, ал. 1, чл. 79а и 79б в случаите на действащ договор за лизинг, за който е приложен чл. 6, ал. 2, т. 3, се извършват от лизингополучателя (чл. 78, ал. 6 - нова).

Кога не се извършват корекции на ползван данъчен кредит?
(чл. 80)

Корекции по чл. 79, 79а и 79б не се извършват:

1. в следните случаи:
а) стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3;
б) за доставката на стока или услуга към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в случаите по чл. 10, ал. 1;
в) за внасянето на стоки или услуги от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество;

2. ако данъчният режим на доставките, за които регистрираното лице използва стоките или услугите, бъде променен със закон;

3. за недвижимите имоти, ако са изминали 20 години, считано от:
а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;

4. за различни от недвижими имоти стоки или услуги, ако са изминали 5 години, считано от:
а) началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено право на данъчен кредит;

5. когато документът по чл. 71 за придобиването на стоката или услугата не е посочен в дневника за покупките по чл. 124 в срока по чл. 72.

Корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на:
1. унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката;
3. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали;
4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;
5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;
6. брак на дълготрайни активи, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.

Промени в данъчна основа при начисляването на ДДС върху личното ползване


В чл. 27, ал. 2, където се определя данъчната основа на ДДС върху личното ползване, също има промяна. С редакцията на чл. 27, ал. 2 се прави опит да се уреди въпроса с активите, при които имаме отлагане на ползването – например при строителство по стопански начин, при което ползването се случва, чак когато активът бъде въведен в експлоатация. В тези случаи ДДС върху личното ползване ще се начислява от началото на данъчния период, през който е започнало фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит. В тази връзка направихме необходимата промяна в Приложение за изчисление на ДДС върху личното ползване, чрез което едновременно с пресмятането на данъка, може да издадете коректен протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.

Промени в определения от допълнителните разпоредби на ЗДДС

(т. 82, т. 83 от §1 на ДР)
 
"Недвижими имоти" са изброените в чл. 13б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги.
Цитат
Член 13б
За целите на прилагането на Директива 2006/112/ЕО за „недвижим имот“ се счита:
а) всяка отделна част от земята, на или под нейната повърхност, върху която може да бъде учредено право на собственост или владение;
б) всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена;
в) всеки елемент, който е монтиран и съставлява неразделна част от сграда или конструкция и без който съответната сграда или конструкция би била недовършена, като врати, прозорци, покриви, стълбища и асансьори;
г) всеки елемент, оборудване или машина, трайно монтирани в сграда или конструкция, които не могат да бъдат премествани, без да бъде разрушена или променена сградата или конструкцията.
"Дълготрайни активи" са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:
а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква "з", и
б) различни от посочените в буква "а" стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане със стойност при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв.

Преходен режим за заварените случаи
(§ 42, § 43, § 44 от ЗИД на ЗАДС)

Членове 79, 79а и 79б от ЗДДС не се прилагат за стоки и услуги, за които регистрираното лице е приложило досегашния чл. 79, ал. 6 и 7 от същия закон, тоест ако лицето вече е извършило корекция на данъчен кредит по досегашния ред (§ 43).

За стоки и услуги, които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от ЗДДС, налични към 31 декември 2016 г. включително, не се прилагат чл. 79, ал. 3 и 5, чл. 79а и 79б от същия закон (§ 44).

За недвижими имоти, налични към 1 януари 2016 г., определянето на данъчната основа по чл. 27, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и корекциите на ползван данъчен кредит по чл. 79а, ал. 3, т. 1 от същия закон, за годините, следващи годината на влизане в сила на този закон, се изчисляват, като 20-годишният срок се брои, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.

За недвижимите имоти, за които са налице обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираните лица може да упражнят право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит, като до 30 юни 2017 г. издадат протокол, с който:

1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

УДК = (Дпчдк - Дпчдк x Кгпчдк) x 1/20 x БГ,

където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително;

2. когато не са приспаднали данъчен кредит при придобиването или изграждането на имоти, които впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност, да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

ДК = ДДС x 1/20 x БГ, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС - размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за придобиването или изграждането на имота, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително.

За различни от недвижими имоти стоки или услуги, за които са налице обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираните лица може да упражнят право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит, като до 30 юни 2017 г. издадат протокол, с който:

1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

УДК = (Дпчдк - Дпчдк x Кгпчдк) x 1/5 x БГ,

където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително;

2. когато не са приспаднали данъчен кредит при производството, закупуването, придобиването или вноса на стоки или услуги, които впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност, да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

ДК = ДДС x 1/5 x БГ, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС - размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за производството, закупуването, придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително.

Правото на приспадане на данъчния кредит се упражнява чрез отразяване на протокола в дневника за покупките и в справка-декларацията за данъчния период, през който протоколът е издаден.

В тези случаи лицата трябва да анулират протоколите по чл. 67, ал. 3 от ППЗДДС, издадени до 31 декември 2016 г. включително. За тези протоколи се прилага чл. 80, ал. 7 и 8 от правилника (§ 42).


Свързани теми:
Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.
Правилата при личното ползване от 2017 г. и корекциите на ДДС
Какво се променя в осигуряването през 2017 г.
Почивни и празнични дни през 2017 година
Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В отделен материал сме направили обобщение на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на данъчен кредит, а в настоящия ще направим резюме на останалите по-важни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

За неперсонифицираните дружества
(нов чл. 10а, чл. 132, ал. 5 и 6, § 46 – преходни разпоредби)

Регламентира се, че не е доставка внасянето на стока или услуга от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество и при условие, че изрично не е договорено възнаграждение.

За получените стоки или услуги, внесени за общо ползване, за неперсонифицираното дружество не възникват права и задължения по този закон. Съдружникът, който внася стоките или услугите, изпълнява всички права и задължения по ЗДДС във връзка с използването им от неперсонифицираното дружество, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

Когато стоките и услугите се използват от неперсонифицираното дружество, както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които не е налице такова право, съдружникът начислява данък или извършва корекция на ползвания данъчен кредит по закона, като използва коефициента по чл. 73 за годината на настъпване на изменението, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.

Задължително се регистрира по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

За заварените случаи: Нерегистрирано по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в едномесечен срок от влизането в сила на закона.

При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение
(чл. 25, ал. 4)

При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.

При разваляне на доставка, по която е получен аванс
(чл. 78, ал. 4 – нова, чл. 115, ал. 2)

Регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, по ред, определен с правилника за прилагане на закона, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и дали доставчикът му е издал кредитно известие. В същото време се допълва в чл. 115, ал. 2 , че когато се издава за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, срокът за издаване на кредитното известие е в 5-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихваната или уредената по друг възмезден начин сума.

Тоест получателят коригира правото си на данъчен кредит веднага, а доставчикът коригира начисления данък когато възстанови аванса.

Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка
(чл. 127 – изменен, § 45 – преходен режим)

Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) при доставка на стоки или услуги действа от свое име и за чужда сметка, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите.

Налице две доставки:
1. доставка между комисионера/довереника и третото лице, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този закон;
2. доставка на стоката или услугата, предмет на доставката по т. 1, между комитента/доверителя и комисионера/довереника, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят, както следва:
а) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с продажба, датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1, данъчната основа на доставката е данъчната основа на доставката по т. 1, намалена с възнаграждението на комисионера/довереника;
б) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с покупка, датата на възникване на данъчното събитие се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-ранна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1, а данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа на доставката по т. 1, увеличена с възнаграждението на комисионера/довереника.

Или когато едно лице действа от свое име и за сметка на друго лице, комисионната се поглъща и следва режима на основната доставка.

За  заварените случаи: Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) доставя стоки или услуги от свое име и за чужда сметка и данъчното събитие на доставката между комитента/доверителя и комисионера/довереника е възникнало до 31 декември 2016 г. включително, се прилага разпоредбата на досегашния чл. 127 от ЗДДС.

Оборот за регистрация при преобразувания
(чл. 96, ал. 4 – допъл.)

При преобразувания между нерегистрирани лица за определяне на оборота за задължителна регистрация се взема предвид общия оборот на участващите в преобразуването.

В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи.

Други промени

•   Промени свързани с обхвата на освобождаванията на доставки, свързани с международен транспорт, по-конкретно освобождаванията във връзка с доставката, отдаването под наем, снабдяването, обработката, строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на плавателни съдове и въздухоплавателни средства (изм. чл. 31);

•  Регламентация на датата на настъпване на изискуемостта на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство, когато няма издадена фактура, тъй като доставчикът е данъчно незадължено лице, напр. физическо лице, установено в друга държава-членка, а получателят по доставката е нерегистрирано за целите на ЗДДС лице. Датата на изискуемост на данъка ще е датата на документа, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство, когато е издаден преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие (чл. 63, ал. 4 и 5 – изм.);

•  Прихващане на установения данъкът за възстановяване, в случаите на т.н. „ускорено възстановяване“ (в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията), с изискуемите публични вземания, възникнали до датата на издаване на ревизионния акт или акта за прихващане или възстановяване (чл. 92, ал. 5 – изм.);

•   Удостоверение за регистрация, защитено с пластмасово фолио се издава само по искане на регистрираното лице, а не задължително (чл. 104, ал. 1 и 2 – изм.);

•   Изменения и допълнения в разпоредбите, засягащи действията на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице, което съответно не е едноличен търговец, вкл. начисляване на данък за наличните активи, както и правилата относно регистрация по ЗДДС при наследяване (чл. 111, ал. 2, т. 1 и 2 – изм., чл. 125, ал. 13 – нова, чл. 132а);

•   Нови правила за документиране и деклариране на корекции от лица с прекратена регистрация по ЗДДС (чл. 126, ал. 4, 5, 6, 7 и 8 – нови);

•   Предвижда се специалният режим за облагане на туристически услуги да се прилага по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор или към туристически агент, когато действат от свое име и за своя сметка (чл. 136, ал. 3 – изм.);

•   Обстоятелствата, налагащи налагане на принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, са допълнени със случаите, когато лицата не спазват реда и начина за документиране на промените в касовата наличност в обект извън случаите на извършени продажби. (чл. 186 – изм.);


Свързани теми:
Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.
Правилата при личното ползване от 2017 г. и корекциите на ДДС
Какво се променя в осигуряването през 2017 г.
Почивни и празнични дни през 2017 година
Измененията в ЗКПО са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. По-важните промени са представени в настоящия материал.


Промяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки
(чл. 75 ал. 3)
 
Предвижда се промяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки. След изтичане на законоустановения срок за подаване на годишната данъчна декларация, подателят има право еднократно в срок до 30 септември на текущата година да направи промени, свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за предходната година, чрез подаване на нова декларация. При откриване на грешки след изтичане на предложения срок за корекции, както и за коригиране на грешки за други минали години, се прилага досегашното правило, а именно - данъчно задълженото лице следва писмено да уведоми НАП за допуснатата грешка.

При откриване на счетоводна грешка през 2017 г., свързана с 2016 г., данъчно задълженото лице да може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация за 2016 г.

Декларациите - само по електронен път

Всички декларации по образец, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., ще се подават само по електронен път (чл. 7, ал. 2). Отстъпката по чл. 92, ал. 5, която е за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92, отпада по отношение на декларацията за 2017 г., но за годишната данъчна декларация за 2016 г. ще се ползва тази отстъпка на основание § 61 от ПЗР на ЗИДЗАДС. 

Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (чл. 92 ал. 4).

Декларирането за избора на данък "натура" за новоучредените


В чл. 217 е добавена ал. 4, съгласно която новоучредените данъчно задължени лица декларират избора си по чл. 27, ал. 3 за годината на учредяването им с годишната данъчна декларация, подавана за същата година.


Свързани теми:
Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.
Правилата при личното ползване от 2017 г. и корекциите на ДДС
Какво се променя в осигуряването през 2017 г.
Почивни и празнични дни през 2017 година
Здравейте, въпросът Ви засяга частен случай, който касае чужд гражданин на държава, която е извън Европейския съюз, затова най-добре се обърнете към МФ.

По-долу прикачам две писма от МФ, относно доказване на стажа на съставител.
Видеото със семинара вече е налично.
Имайте търпение. Това е линк от излъчването на живо. От НАП на място ми казаха, че предстои да пуснат записа по-късно. Веднага след това ще го публикуваме. Семинарът беше наистина много добър.
Законът е на трупчета в парламента и не гласуван в зала, а само в на първо четене в ресорните комисиите. Бавят го за след изборите, защото всички знаят за какъв нагъл лобизъм става на въпрос, неумело маскиран под "реформи".