Здравейте, ще проуча как стои въпроса и за трите случая и ще Ви отговаря утре или в понеделник.
Например:

1. Операции по извършване на разходи във връзка с получаване на реколтата:

Дебит с/ка 601 Разходи за материали - 10 лв.
Дебит с/ка 602 Разходи за външни услуги - 20 лв.
Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация - 30 лв.
Дебит с/ка 604 Разходи за заплати - 40 лв.
Дебит с/ка 605 Разходи за осигуряване - 50 лв.
Дебит с/ка 609 Други разходи - 50 лв.
   Кредит с/ка  401 Доставчици  - 200 лв.
 
2. Операции за отразяване на разходите по предназначение:

Дебит с/ки 611 Разходи за производство на Декоративно растение  А - 200 лв.
   Кредит с/ки група 60 - 200 лв.

3. Операции за отразяване на добитото Декоративно растение А

В момента на добиване на продукцията се оценява по справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата. Същото изискване важи и за наличните запаси от нереализирана продукция към 31 декември (датата на изготвяне на финансовия отчет).

Разходите по продажбите включват брокерските комисиони и други подобни, но не и транспортни разходи след прибирането на продукцията в склада.

Оценката по справедлива стойност се извършва на базата на действащи, развити пазари за съответния вид продукция. При наличието на развити пазари и пазарни цени операция 3 ще изглежда по следния начин:

а) В случай, че справедливата (пазарната) цена е 300 лв. - тоест по-висока от себестойността на придобитата продукция (200 лв. от нашия пример)

Дебит с/ка 303 Декоративно растение А - 300 лв.
   Кредит с/ка 611 Разходи за производство на Декоративно растение А - 200 лв.
   Кредит с/ка 709 Други приходи - 100 лв.

б) В случай, че справедливата цена е 100 лв. - тоест по-ниска от себестойността на получената продукция (200 лв. в нашия пример)

Дебит с/ка 303 Декоративно растение А - 100 лв.
Дебит с/ка 609 Други разходи - 100 лв.
   Кредит с/ка 611 Разходи за производство на Декоративно растение А - 200 лв.
Поне да беше дописал, че се отнася само за ЕТ !
Да, и то само за тези ЕТ, които подлежат на одит.
За съжаление понякога този тип услуги правят лоша услуга. Няма ненаказано добро  :smile1:
Приятна и на Вас!
Принципно не дължите данък, щом това не е Ваш доход. Но може да дължите обяснение, ако някога Ви направят проверка или ревизия. Затова си го подгответе още от сега.

При такива неясни или недокументирани преводи съществува риск тази сума да бъде счетена за ваш доход при ревизия и съответно обложена с данък. В такива случаи данъчните изискват начина на отчитане и осчетоводяване във фирмата и писмени обяснения.

Ако работите във фирмата и сте подотчетно лице например е по-лесно да се обясни.
Да, разбирам. Явно има спефични регулации и лично аз не съм запозната с детайлите. Дано се включи колега, който е наясно с материята.
Не, но все пак на чие име е имота?
всъщност се уведомява НАП- 14 дневен срок! фирмата е с регистрация по ДДС
Само ако смените email за кореспонденция в НАП и не го публикувате в Търговския Регистър, то тогава трябва да уведомите НАП във връзка с изискванията на ЗДДС.
 :hbd:
Честит Рожден Ден, ДТМ!
Да си здрав и щастлив!
Много весел празник ти желая :)
имаме и електронен подпис- за него не трябва ли уведомление?
Мисля, че не.
Нищо не се подава. В Търговски Регистър се вписват обстоятелствата с новия адрес, а НАП автоматично ги взима от там.
Дами, радвам се, че сте се разбрали.

Danikosseva, моля въздържайте се от неуместни коментари. Ако имате въпроси относно форума и правилата му, моля ползвайте раздел За форума
Актуализирани са Калкулатор Граждански договор, Калкулатор Доходи от наем и Калкулатор Майчинство с новата минимална работна заплата в размер на 290.00 лева от 01.Май.
Здравейте, чудесно сте се ориентирала.

Закръглила сте малко нетната заплата при всеки месец. Затова се е получило минимално отклонението в дневното обезщетение ~ 0.17 стотинки на ден, което е общо 49.13 лв за първата година от майчинство.

За по-лесно и точно може да ползвате бутонче с калкулаторче, което се намира до всяка клетка Бруто. То ще изчисли и попълни нетната заплата за всеки месец. Така например за Септември.2010 на бруто 900.00 лева ще попълни нето 711.99 лева, а за Януари.2011 ще попълни нето 705.51 лева. Вие сте попълнила 700.00 лева, което е малко по-малко.

Ето така ще изглеждат сметките (като съм преписала сумата за болничните, която най-вероятно също сте  закръглила):

http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=3684bd333bdab771775f4b79e0547f294704095
В договора за управление е записано, че управителят няма да получава възнаграждение за управлението на дружеството. В същото време пише, че управителят има право да получава договореното възнаграждение.

Да не би да става въпрос за техническа грешка в този договор? Стават и такива неща. Защо не го анексирате, за да стане ясно дали ще получава или няма да получава възнаграждение по този договор?

Иначе принципното становище е има възнаграждение по ДУК - има и осигуровки. Няма възнаграждение - няма осигуровки. Но като СОЛ - трябва, ако извършва труд в дружеството.

Форумите на КиК Инфо са място за позитивно мислещи хора, готови да откликнат с професионален съвет, да споделят мнение или зададат въпрос без да се притесняват :)

Весели празници!
Много благодаря.
Имаше нужда от това напомняне в тези предпразнични дни. Даже и калкулаторите ще актуализираме.
Премествам темата, за да я видят повече колеги.
Според мен, може да се окаже, че извършването на тази дейност, като физическо ще е по-изгодна и по-облекчена за Вас в сравнение с извършването и през ЕООД.

Но все пак, за да се отговори по-изчерпателно дайте малко информация за очаквани приходи и очаквани разходи, за да посмятаме. Напише и подробности за осигурителния си статус - пенсионер ли сте, осигурявате ли се другаде и ще направим сравнение между двата варианта с конкретните цифри.

А за касовия апарат - няма нужда от него дори и да Ви плащат в брой, ако успеете да се регистрирате, като свободна професия.

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3;
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;
10. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.
Договорът предвижда срок на съвместна работа от три (3) години с опция за удължаване по взаимно съгласие.  Предвижда по 40 календарни дена отпуска, шестдневна работна седмица, настаняване, командировъчни и т.п.

От тази нова информация предполагам, че става въпрос за трудови правоотношения с нигерийската фирма, а не извънтрудов консултантски договор. В такъв случай ще отпадне изискването за социално осигуряване в България, но изискването за здравно осигуряване остава в случай, че нямате гражданство и на друга държава.

И за да не задавам повече въпроси и без да преглеждам конфиденциалния договор ще оставя на Вас да прецените дали сте местно лице на България и  последващото облагане, като ще Ви напиша общите постановки на закона. Ето го определението за местно лице от ЗДДФЛ:

Чл. 4. (1) Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.

(2) За целите на ал. 1, т. 2 лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърли 183 дни. Денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната.
(3) За целите на ал. 1, т. 2 периодът на престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България.
(4) За целите на ал. 1, т. 4 центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
(5) Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в странатаИ така ... ако, сте местно лице, то ще имате облагане в България за дохода си и от Нигерия и ще подавате годишна декларация за получените доходите през 2012 година до 30.04.2013. Данъчната ставката е 10%, но в какъв размер ще е данъка, ще има ли нормативно признати разходи, какво ще се приспада от евентуално платените осигуровки и/или данъци там зависи от договора Ви с Работодателя и от платежните документи.
Според мен - не е нужно. За какви суми става на въпрос?
Гери, само леко допълнение към предходния ми пост:
За месец 09.2011, трябва да напишете 270.00 лева в колоните Бруто и Нето, защото точно тогава минималната работна заплата за страната се вдигна от 240.00 на 270.00 лева. Ето таблица с МРЗ по години: http://www.kik-info.com/useful_info/mrz.php