Да, евентуално, ако клиентите си признаят. :wink1: Но предвид това, че протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, то може да издадем протокола за януарското лично ползване през февруари (до 15-ти февруари) и да го включим в ДДС справката за февруари.
Къде отива сегашната колона 16 в дневника - Начислен ДДС предвиден за други случаи??? Досега там слагах ДДС-то при бракуване на стоки и липси от инвентаризация.....

Отива в колона 12.

§ 18. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Наименованието на колона 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 11“ се заменя с „Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“.
Излязоха и промените в ППЗДДС. Изменения в справка-декларацията, дневника за продажбите, малко разместване в структурата на подаваните файлове във връзка с облагането на личното ползване. Вижте и преходните режими.

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2016 г.
С днешния ДВ брой: 8, от дата 29.1.2016 г. е изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", като е предвиден преходен режим за изменения в образците на някои документи и изискванията към структурата на подаваните файловe.

Изменения в справка-декларацията и дневника за продажбите

Направени са изменения в справка-декларацията и дневника за продажбите, които предвиждат в отделна клетка, съответно колона, регистрираните по ЗДДС лица да декларират начисления от тях данък във връзка с извършени безвъзмездни доставки на стоки и услуги за лични нужди, приравнени съгласно закона на възмездни.

В долния край на справка-декларацията със звездички са допълнени пояснения относно доставките, които се декларират в клетките на справка-декларацията, в които по технически причини не може да се включи тяхното изчерпателно изброяване, както и относно начисления данък за доставките на стоки или услуги за лични нужди.

За данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните дневник за продажбите по приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 и справка-декларацията по приложение № 13 към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4.

В случаите на регистрация, на повторна регистрация и на правоприемство, когато описът на наличните стоки и услуги, за които данъчно задълженото лице може да упражни право на данъчен кредит, съдържа повече от 5 записа, то се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

До 29 февруари 2016 г. включително описите на налични активи по приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5, когато съдържат повече от пет записа, се подават по досегашния ред. До 29 февруари 2016 г. включително се прилага образецът на документа по досегашното приложение № 7 към чл. 60, ал. 5.

Допълнени реквизити на протоколите за корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от ЗДДС

С цел проследимост и идентифициране на стоките и/или услугите, за които регистрираните по закона лица следва да коригират приспаднатия вече данъчен кредит чрез съставяне на протокол, то освен предвидената вече в правилника информация, свързана с корекцията, ще се посочва и номера и датата на данъчния/те документ/и, по който/които е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит.

Преходен режим за личното ползване

В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 (лично ползване) от закона след 31 декември 2015 г. при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2 от закона за стоки, които са били използвани за доставка на услуги за лични нужди до 31 декември 2015 г., разходът за изхабяването им се изчислява като част от разликата между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа на услугите, извършени до 31 декември 2015 г. включително.

Разходът за изхабяването като част от тази разликата се изчислява за всеки данъчен период по линейния метод за остатъка от броя на годините до изтичане на 5-годишния срок, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително, за движими вещи, съответно до изтичане на 20-годишния срок – за недвижимите вещи. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.

Нотариалните такси не се включват в данъчната основа

Направено е изменение при формиране на данъчната основа на облагаеми с ДДС доставки да не се включват такси, събирани за извършваните от нотариуси дейности. В тази връзка е уточнено, че данъчната основа се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
1. платени са от името и за сметка на доставчика;
2. поискани са от доставчика.

Дата на данъчно събитие при доставка на услуга

Отстранено е несъответствието между въведеното в правилника правило за определяне на датата на данъчното събитие при доставка на услуга с нормата на член 63 от Директива 2006/112/ЕО. В тази връзка се отменя чл. 12 ал. 1.
Цитат
Отменен
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С изключение на случаите по чл. 25, ал. 3, 4 и 5 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
В параграф 3 от диспозитива на Решение на СЕС по дело С-18/13 “Макс Пен” ЕООД е постановено, че ДДС Директивата не допуска национална разпоредба, съгласно която услугата се счита за извършена на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от съответната доставка.

Коефициент на частичен данъчен кредит

Направено изменение в ЗДДС относно начина на закръгляване на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит. В тази връзка се налага и изменение на приложимото съгласно Правилника за прилагане на закона правило за закръгляване на коефициента.

Съгласно новото правило коефициентът за изчисляване на частичния данъчен кредит ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая в посока на следващото по-голямо число, като например при получено число от 0,120..1 до 0,129…9 коефициентът ще е равен 0,13.

Доказване на вътреобщностна доставка на стоки

Въвежда се изискване за доказване на вътреобщностна доставка на стоки в писменото потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващо, че стоките са получени на територията на друга държава членка, освен името на лицето, предало стоките, да се посочва и длъжностно му качество, както и името на лицето, получило стоките и длъжностното му качество.

Доставки на услуги между клонове

Предвидено е предоставянето на услуги между лице, установено на територията на друга държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и предоставянето на услуги между лице, установено на територията на страната, и негови клонове и структурни звена, установени на територията на друга държава членка, да се приема за вътрешен оборот, а не за облагаема доставка. Допълнението към действащите разпоредби на правилника е само относно трансграничните доставки на услуги между лице и негов клон или структурно звено, съответно между клонове и/или структурни звена в състава на едно лице, доколкото за целите на облагането с ДДС съгласно ДДС Директивата, съответно ЗДДС, при трансграничните доставки на стоки винаги е налице доставка на стока, докато предоставянето на услуги в някои случаи се третира като вътрешен оборот.

Други изменения

Уточнено е че „ДДС група“ за целите на чл. 3, ал. 7 е група от свързани лица, установени в една и съща държава членка, които по силата на член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност се третират като едно данъчно задължено лице.

Прецизирана е разпоредбата от правилника, която регламентира упражняването на право на данъчен кредит по отношение на стоки или услуги, придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по закона лице, за които не е било налице или не е упражнено право на данъчен кредит, в съответствие с разпоредба на закона, уреждаща липсата на доставка на стоки или услуги при правоприемство в резултат на наследство и завет.

Урежда се начисляването на данък, когато в международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или друг подобен договор, по който Република България е страна, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено данъкът да се дължи от получател - установено в страната лице. С изменението се уточнява, че когато доставчикът има място на стопанска дейност на територията на страната и по правилата на ЗДДС данъкът се дължи от доставчика, получателят като регистрирано по ЗДДС лице ще поеме това задължение, като начисли данъка с протокол по приложимия ред за начисляване, деклариране и отчитане на начислен ДДС.
В пътния лист се вписва само горивото, а приложението изчислява пропорцията на личното ползване, изразена в процент.

Не съм сигурна, че разбирам въпроса Ви. По счетоводните сметки ли как се отчитат? И кой данък - този върху превозните средства по ЗМДТ или начисления ДДС върху данъчната основа за личното ползване как се осчетоводява питате... 
мерси, Катя, почна да ми просветва

обаче каква тогава е разликата в нашия закон между чл.6, ал.3, т.1 и чл.9, ал.3, т.1 като все става въпрос за използване на стока, за която е ползван данъчен кредит? имам чувството, че в ЗДДС личното ползване на стока е дублирано чрез тези две точки

Виж чл. 16 в Директивата, който е аналогът на нашия чл. 6, ал.3, т. 1. Такова "дублиране" има и там. Целта е да се обхванат всички лични доставки - и тези които имат белези на доставка на стока (прехвърлянето на собственост и др. вещно право) и доставката на услуги, които са различни от стоки.
В тази връзка, погледни чл. 26 от ДДС Директивата, който е транспониран чрез чл. 9, ал. 3 от нашия закон. Там разликата между двете се разбира по-добре.

Член 26
1. Всяка от следните сделки се третира като възмездна доставка на услуги:

а) употребата на стоки, които са част от стопанските активи за лични нужди на данъчнозадълженото лице или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, когато дължимият за тези стоки данък върху добавената стойност подлежи на изцяло или частично приспадане;

б) безвъзмездната доставка на услуги, извършена от данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето.
виждам, че в чл.27, ал.2 има текст и за т.3 на чл.9, ал.2 - имах предвид, че в самото указание няма нищо по въпроса, даже изрично е казано на няколко пъти, че ако данъчен кредит не е ползван, не се извършва и начисляване на ДДС по чл.9, ал.2, т.2

сигурна съм, че нещо ключово ми убягва, но просто не откривам кое е то - защо трябва да има две точки на този чл.9, ал.2 - при едната начисляваш, ако си ползвал данъчен кредит, но ако не си ползвал не начисляваш, а по другата точка - винаги начисляваш ДДС по такава услуга, независимо дали си ползвал или не; разликата между двете точки е в думата безвъзмезно при т.3, но по т.2 също повечето такива услуги са също безвъзмездно предоставени

Сега се върнах да препрочета какво сте писали и виждам, че си питала каква е ключовата разликата между т. 1 и т. 2 на чл. 9, ал. 3 и защо по т. 1 има значение дали е ползван данъчния кредит за по-нататъшно начисляване за личното ползване.

За т. 1 – Това е личното ползване на коли, имоти, яхти, които са част от стопанските активи или личното ползване на услуги, които са фирмени, като телефонни разговори. Тук става въпрос за лично ползване/употреба.

Пример по т. 1: Служителят Иван Иванов ползва фирмената кола за лични нужди. И ако данъчният кредит по тази кола не е ползван, то фирмата не начислява ДДС за личното му ползване, ако е ползван, то фирмата начислява ДДС за личното ползване на Иван.

За т. 2 – Това са безвъзмездни (напр. безплатни) услуги, извършени от фирмата за лични нужди на собственик, управител, служител и тн. Тук става въпрос за извършена услуга. И затова няма значение ползвал/не ползвал ДК.

Пример по т. 2: Фирмата безплатно ремонтира жилището на служителя Иван Иванов. Тогава за своята безвъзмездна услуга (безплатния труд), която е приравнена на възмездна, ще трябва да начисли ДДС.

Това е разликата между двете точки – едното е ползване (лично), а другото е безплатно извършване на услуга (лична).

Указанието на НАП е само за личното ползване, тоест при услугите - чл. 9, ал. 3, т. 1.
Искам да се върнем на този текст. Как го разбирате? Ако актива е напълно амортизиран и за него е ползван данъчен кредит ( възстановено ДДС)  но все още се ползва във фирмата за служебни  и за лични нужди -например компютър или кола само консумативите ли му отчитаме в пропорция? Искат ли ми възстановяване за лични нужди със стара дата?
Също не разбрах каква свобода ми дават в методиката, уж свобода са си определя % на ползване, пък после доказвай с документи. То за един автомобил не е ли все км. и пътни листа. Ако избера 70% на 30% как мога да ги докажа по друг начин?


Смятам да разбирам текста буквално - можем да начисляваме ДДС за лично ползване и за стари дати. Използван е изразът “може да начисли данък и след 01 януари 2016”. Явно са на принципа – кой каквото даде и колкото повече, толкова повече. А това с въображаемата "свобода да избираме" какво да го коментираме - свободата да създаваме бумаги и документация за доказване. :)В края на краищата за нас, като счетоводна кантора, е важно да имаме яснота от клиентите какво правим с тяхното лично ползване. От тях зависи и те ще казват какво е личното им ползване.

Например за автомобилите, който е най-честият случай, ще се ориентираме по това какво лично ползване са написали клиентите в пътните листа. Дали сме им възможност лесно да си ги попълват от тук: Приложението за издаване на пътни листа.

В тази връзка допълнихме в приложението, заедно с управленска и неуправленска дейност, да има и опция "лично ползване". Още с попълването, автоматично да се смята процент на личното ползване и самата данъчна основа. И ето това ще ни е базата за разпределение. Документирано, ясно и точно.

На тази база вече можем да стъпим за пропорционалното разделяне на другите разходи, свързани с автомобила, както и за разхода за изхабяването за личното ползване, като част от данъчната основа. Допълвам се, че на техен риск и отговорност, клиентите могат да ни предават попълнени пътни листа, с изцяло неуправленска дейност и без никакво лично ползване. Това за нас е достатъчно, за да си изпълним ангажимента и да не се чудим какво да правим. При проверка данъчните, ако искат да доказват, че е имало лично ползване и да видим как ще сметнат колко е данъчната основа, че да им начислят данък. Те затова предлагаха и настояваха да направят така процедурата, че да е обвързана с предварително подаване на нова декларация, и ако тя не е подадена, то да се приема, че изцяло на 100% стоката/услугата е за лично ползване. Добре, че не мина това в Бюджетна комисия.
На практика няма да е така. В протокола за лично ползване на 50 км пробег на МПС ще трябва да се опишат:
- фактурата за гориво
- фактурата за паркинг
- фактурата за автомивка
- 1/12 от всички фактури за ремонт на актива
- 1/60 от фактурата за придобиване на актива
- и всички фактури за присъщите разходи, които не се сещам
разбира се всички те взети частично спрямо пробега свързан с икономическата дейност на фирмата ... това само ако решиш да спазваш указанията ...


Вероятно може в един протокол да се запише сумата на месечното лично ползване, като обща данъчна основа. В указанието са записали, като изискване за реквизитите на протоколите само:
- номер и дата;
- името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на регистрираното лице –доставчик;
- количеството и вида на стоката или вида на услугата;
- датата на възникване на данъчното събитие по доставката;
- данъчната основа;
- ставката на данъка;
- основанието за начисляване на данъка от лицето –  чл. 82, ал. 1 от ЗДДС;
- размерът на данъка.

Направи ми впечатление от проекта на ППЗДДС, че искат допълнителни реквизити по протоколи, но всъщност става въпрос за протоколите за корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от закона.

 "§ 9. В чл. 66 се правят следните допълнения и изменения:
1. В ал. 1:
2. а) създава се нова т. 6:
„6. номер и дата на данъчен/и документ/и, по който/които е упражнено право на
приспадане на данъчен кредит;
“;;
б) досегашните точки 6 и 7 стават съответно точки 7 и 8;"

А това е от мотивите към проекта.
"С цел проследимост и идентифициране на стоките и/или услугите, за които регистрираните по закона лица следва да коригират приспаднатия вече данъчен кредит чрез съставяне на протокол, се предлага в този протокол освен предвидената вече в правилника информация, свързана с корекцията, да се посочва и номера и датата на данъчния/те документ/и, по който/които е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит. "
В правилника сега като запишат, че в протокола трябва да включваме и по коя фактура е ползван данъчния кредит, за който ще начисляваме ДДС за лично ползване... и месечно има 20 фактури за гориво, иди познай по коя точно е личното ползване. Дори и реквизити решиха да усложнят и променят, в проектоправилника четох...
НАП се грижи и гарантира "правна сигурност по отношение на задължените лица". :) Няма да ни променят базите за разпределение, ако, ако, ако ... тн.

“Разработеният от данъчно задълженото лице механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС следва да бъде оповестен в документацията на лицето и при поискване да бъде представен на органа по приходите. Същият следва да бъде прилаган последователно при пропорционалното разпределяне на направените преки разходи. Ако избраната от данъчно задълженото лице база за разпределяне на направените преки разходи е съобразена с естеството на съответната стока и бъде прилагана последователно при определяне на данъчната основа, същата не следва да бъде оспорвана като неподходяща от орган по приходите. В тези случаи, с оглед прилагане на принципа на правна сигурност по отношение на задължените лица, органът по приходите не следва да извършва преоблагане с приложение на друга база за разпределяне на направените преки разходи, дори и тя да води до по-благоприятен за фиска резултат. В този смисъл контрол би могъл да бъде упражнен върху коректното прилагане на разработения от данъчно задълженото лице механизъм, а не върху избраната база.”
И забележете, че указанието за облагането на личното ползване е само във връзка със ЗДДС.

А разходът съгл. ЗКПО признава ли се?
И съгл. ЗДДФЛ и осигурителното законодателство при един такъв непаричен доход на лицето, какво правим?

Иначе си имаме цели 17 страници с указания.
Тествахме, в момента няма такъв проблем. Сигурно сте уцелили периода, в който обновявахме самия модул тази сутрин. За другото предложение ще помислим, какво може да направим.
В тази връзка създадохме в КиК Инфо приложение за по-лесно и по-бързо издаване не уведомленията по чл. 37a от Наредбата.

Приложение: Уведомление от работодателя по чл. 37а от НРВПО

Приложението може да издава уведомления за множество служители наведнъж чрез импорт от файл, както и служител по служител.
Здравейте, приложението е обвързано с общия случай на командироване и с командировъчните от Приложение № 2 от Наредбата, тоест не важи за командироване на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, екипажите на въздухоплавателните средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, екипажите на "Авиоотряд 28", екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме, екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав. Ще го допълним в текста, за да е ясно.
В утрешния държавен вестник на стр. 5 Министерски съвет
Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.
В парламента няма да се гласува Постановлението на Министерски съвет (ПМС). То се одобрява от МС. При положение, че Бюджетът, предложен от същия МС е гласуван вече на база на тази предвидена МРЗ, то изненади не се очакват. От 01.01.2016 МРЗ ще е 420 лева. Затова при актуализацията на КиК Инфо я включихме, ако това питате, защо сме я написали... когато излезе номерът на ПМС-то ще го посочим с точната дата.
Здравейте, в бюджетната рамка е записано (документ към проектоЗДБРБ, който е гласуван). Очаква се тези дни да излезе и ПМС в ДВ.