Таня, ето ти идея от мен. Ако не се чувстваш сигурна в знанията си по счетоводство, то може да намериш колега, който пък няма ТРЗ опит и да опитате да предложите общи услуги.

И друго важно нещо … какъвто и път да избереш, промени визуализацията си за новото начинание.
Това на "На кръстопът : (" би било по-добре да е така "На кръстопът : )"

Успех!
  :flowers:
Благодаря за бланките и за това, че обърнахте внимание на проблема. Той се дължи на претоварване и се появява в пиковото натоварване на сайта през деня. Работим по отстраняването му, като сме оптимизирали базата. Моля, ако пак забележите, че имате проблем с прикачането на файловете, то пак ни напишете, за да можем да проверим своевременно.
Здравейте,
да, дружеството трябва да публиква отчета си.
В този случай се посочва, че дружеството е в процес на учредяване.

Да, точно така. Сега си спомних, че точно така се издават авансовите фактури при нас за регистрациите - текст името на фирма и в скоби (в процес на учредяване).

Все пак, ако остане някоя банкова такса само с името на физическото лице, според мен няма проблем с обосноваността, "когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция", съгласно чл. 10 ЗКПО.
Виж Отговор #3 -: Днес в 17:53. Написах го малко след първия ми пост.

Как се отчитат тези разходи?

Признават се като разход в новоучреденото АД.
По втория ти пост предполагам, че те притеснява документалната обоснованост на разходите за учредяване, които физическото лице прави преди регистрацията на фирмата. Виж ал. 2 и ал. 3 на чл. 10 от ЗКПО.

Скрит текст :
Чл. 32, ал. 1 и 2 ЗКПО в пример

Скрит текст :

Пример:
1) Две ЕООД-та решават да учредят ново ООД.
2) Двете ЕООД-та правят разходи за учредяването, като такса резервация на име, такса вписване в ТР, адвокатски хонорар и други. Те плащат тези разходи от своите банкови сметки и едното получава фактура за адвокатския хонорар. 

Алинея 1 на член 32 казва, че при ЕООД-тата тези разходи няма да се признаят за данъчни цели. Те ще се посочат в увеличение на финансовия резултат. По спомен, мисля че се посочваха в Приложение 1 от ГДД. Също така в същата алинея се казва, че разходите ще бъдат признати при новото ООД в годината на учредяването.

3) След две седмици обаче се оказва, че АВ отказва вписване по някаква причина, а двете ЕООД-та се отказват от първоначалното си намерение да учредят фирмата. Алинея 2 на член 32 казва, че в такъв случай разходите за регистрация по т. (2) ще бъдат признати при учредителите (ЕООД-тата).
Здравейте,
 
Най-общо не може да бъде приспаднат данъчния кредит за лек автомобил, в който броят на местата за сядане не превишава 5+1, освен ако фирмата Ви не се занимава с например транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на МПС или автомобилът се закупува с цел препродажба.

Прегледах посочения линк и мисля, че този автомобил Mazda3 е 4+1. Но щом е рекламиран  “+възможност за данъчен кредит”, то най-вероятно имат предвид, че автомобилът ще бъде  регистриран, като товарен автомобил със сертификат за Хомологация N1.

Ето малко повече информация за Хомологация N1 от сайта на Мазда.

Всички нови автомобили, които се продават в Европейския съюз трябва да бъдат хомологирани от оторизиран орган на съюза (независимо в коя от страните членки), което удостоверява, че съответното превоозно средство покрива стандартите за безопасност и екологичност. Хомологацията на автомобили е позната още като Типово одобрение.

Съществуват две категории сертифициране на превозни средства: М1 и N1.

Сертификат СОС в категория М1 се издава за всички автомобили предназначени за превоз на пътници.

Сертификат СОС в категория N1 се издава за товарни автомобили до 3.5 тона общо тегло, независимо от броя на местата за сядане - съществуват превозни средства с 1,2,3,4,5,6,7 и 8 места за сядане без мястото на водача, които са сертифицирани в категория N1 (товарни) без да се нарушава изискването за превоз на пътници. 

Въпрос: Какво по същество представлява хомологация N1?
Отговор:
N1 е категория превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т. Основното изискване за сертификат N1 за автомобили с общо тегло до 3.5 тона е полезният товар да бъде над 2 пъти по-голям от теглото на допустимия брой пътници. Пътнически автомобил, хомологиран от производителя му като автомобил от категория N1, разполага със свидетелство СОС за регистрация като товарен автомобил който важи за всички страни от ЕС. Функционално и конструктивно N1 версиите са идентични на аналогичната им пътническа версия от категория M1.
 
Въпрос: При закупуване на нов автомобил с  3+1 или 4+1 места и регистрация като товарен със сертификат за Хомологация N1 може ли да възникне проблем при ползването на данъчен кредит? Данъчен кредит само за 1+1 и 6+1 места ли може да се ползва?
Отговор:
Ако в талона за регистрация от КАТ пише товарен няма никакъв проблем за ползване ДК, както и няма никакво законово основане да се откаже възстановяването му.

Въпрос: Има ли значение дейността на фирмата за ползване на данъчен кредит при този тип автомобили? 
Отговор:
С хомологация N1 са означени товарните автомобили, предназначени за превоз на товари, нали?
Съгл. §1 т. 18 от допълнителните разпоредби на ЗДДС подобен тип автомобили не са леки, и ограниченията на чл. 70 не Ви касаят. В такъв случай единственото условие за правото на данъчен кредит е автомобилът да бъде използван за целите на извършваните от Вас облагаеми доставки или услуги.
 
Въпрос: Задължително ли е вписване на километрите в пътен лист?
Отговор:
Няма задължително изискване за водене на пътен лист, но наличието на такъв осигурява документална обоснованост за използването на превозното средство, а също и за използваните консумативи (горива и други).
 
Въпрос: Има ли проблем при превозването на хора? С колко места според хомологацията разполага автомобила?
Отговор:
В зависимост от максималната допустима товароносимост се определя броя на пътниците. При различните модели на Мазда може да бъде съответно 3+1 и 4+1 места. Фактът, че по регистрация автомобилът е товарен не нарушава по никакъв начин правилата за превозване на хора. Препоръчително е (но не задължително по закон) да носите със себе си копие от големия регистрационен талон (документ) за осигуряване на аргумент срещу евентуални проверки на пътна полиция.

Въпрос: Каква винетна такса се заплаща?
Отговор:
Съгласно действащата в момента нормативна уредба товарните автомобили с общо тегло до 3.5 тона заплащат винетна такса Категория 3 – същата като за нормален пътнически автомобил регистриран в категория M1.

Въпрос: Какви са годишните разходи за поддъжка?
Отговор:
Разходите не се различават по никакъв начин с тези за нормален пътнически автомобил, като единствената разлика е, че се ползва данъчен кредит от фактурите за обслужване, гуми, рез.части и други.
 
Въпрос: Какъв е годишният данък за автомобил с регистрация N1?
Отговор:
Според действащата нормативна уредба данъкът за товарни автомобили (какъвто е случая с автомобилите с N1 регистрация) се определя на всеки започнат тон товароносимост и е между 10 (десет) и 30 (тридесет) лева в зависимост от общината, където е регистрирано МПС. Моделите на Мазда с хомологация N1 са с товароносимост =< от 1 тон, т.е. данъкът за годината е между 10 (десет) и 30 (тридесет) лева.
 
Въпрос: Има ли зачение митническото тарифиране при определяне на фукцията на автомобила? 
Отговор:
Митническото тарифиране, по принцип няма отношение към регистрацията на автомобила като товарен, т.е. съгласно митническата класификация автомоблът може да не покрива съответните изисквания, но когато превозното средство е произведено в товарен вариант, притежава хомологация N1, внася се като товарен и съответно се регистрира като такъв. В резултат на това са налични всички условия за ползване на ДК без допълнителни пречки.

Въпрос: Какви конструктивни промени се правят по автомобила?
Отговор:
На практика автомобилът си остава същия и по никакъв начин не се нарушава предназначението, комфорта или дизайна на превозното средство. 


Вижте обаче данъчното мнение по въпроса за Хомологация N1 в тази тема: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,2296.msg8405.html#msg8405

МЕТОДИКА
ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЗАКУПЕНИ ИЛИ НАЕТИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ


"Необходимостта от изготвянето на настоящата методика се основава на обстоятелството, че все повече производители на автомобили предлагат версия на пътнически автомобили, хомологирани като автомобили N1 (издадено от производителя удостоверение за одобрен тип), които според свидетелството им за регистрация, на основание чл.149, т.З, б. "а" от ЗДвП са регистрирани като товарни автомобили, в резултат на което се претендира данъчен кредит."

В методиката са разгледани няколко различни примера за непризнаване на данъчен кредит, независимо от наличието на Хомологация N1.
Проверка за място на изпълнение при доставка на услуга, съгласно ЗДДС тук: http://www.kik-info.com/check/check_place.php


Мястото на изпълнение на доставка е извън територията на България. (чл.21, ал.4, т.1)

Съгласно чл.86, ал.3 не се начислява ДДС в България при доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Задължително трябва да се включи във фактурата основанието за неначисляване на ДДС.

Примерен текст за фактура:
Доставката не подлежи на облагане с ДДС в България, съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.4, т.1


Резултат от проверката тук: http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=1a249eabecc201df2a0e510ab08384a34987554
Бланка на Сметка за изплатени суми от сайта на НАП, не става ли?


Лошо... не става. :)

На нея пише така:
ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

Както пише и на тази бланка, когато се генерира: http://www.kik-info.com/documents/smetka_za_izplateni_sumi.php


За програмата Google AdSensе питате, нали?

Ако да, то накратко:
1.   Трябва да сте регистриран по ДДС.
2.   Ако сте регистриран на основание чл. 97а ЗДДС, в основание за неначисляване на ДДС във фактурата посочвате "чл. 113 (9) ЗДДС"
3.   Ако сте регистриран на основание достигнат задължителен оборот или по избор чл. 100 (1), в основание за неначисляване на ДДС посочвате "чл.86, ал.3, във връзка с чл.21, ал.2"

Фактурата се издава към Гуугъл Ирландия с VAT номер IE6388047V.
вписан е

Е, тогава още вчера в Отговор #9 -: Юни 09, 2012, 12:20 съм се обяснила. Кое не е ясно?
А новият управител вписан ли е в Търговския Регистър или има само сключен трудов договор с него?
armageddon8, според мен според мен правилно разсъждаваш.

Единствено, което ми хрумва в момента е хубаво да разгледаш, как е договорена рекламната услуга, за да не излезе, че е предоставяне на достъп до конференцията. Защото в началото пишеш  само това “Достъпът до събитието е платен.“ ... а след това в разгледаните случай се споменава за рекламиране на конференцията.
Хайде да уточним, че се гледа възнаграждението след намаляването му с нормативно признатите разходи - то трябва да е под една минимална работна заплата. При 25% нормативно признати разходи и минимална работна заплата от 290 лева, това прави възнаграждение под 386.67 лева. Важно е да се допълни, че не трябва да сте осигурена на друго основание през месеца.

Освен това няма нужда да се уведомява Агенцията по заетостта и НОИ и да се представя копие от гражданския договор в 7 дневен срок, защото това не е настъпване на обстоятелство по чл. 54д КСО.

И понеже пишете за съкращаване, то ако Ви изплатят от фирмата обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование или пък получите обезщетение за временна неработоспособност, то паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който получавате това обезщетение. Изплащането на обезщетението за безработица се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.

И ето това настъпване и отпадане на точно тези обстоятелства (с друго обезщетение, а не гражданския договор под МРЗ), трябва да се декларира пред съответното териториално поделение на НОИ в срок до 7 работни дни.

Цялата информация за парични обезщетения за безработица по КСО в сайта на НОИ: http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

Скрит текст :
Точно това написах и аз, че - няма.
Кое не стана ясно?
Катя, да права си...и при двата варианта има наистина тр. дейност, а щом има такава има си и задължение за осигуряване

Дам, а щом няма - няма. И писмото, за което си попитала по-горе също няма общо с въпроса. Защото в писмото се разглежда само хипотезата, в която собственикът извършва трудова дейност под някаква форма.

Ето затова беше питането мисля...

дружеството си има   назначен на трудов договор управител и собственика не извършва нищо и не трябва да се осигурява
често съм чувал да се дискутира този въпрос и затова реших да го пусна тук и да кажете и вие какво мислите.
 1.Фирма рег.по ДДС с оборот за предходните 12 месеца под 50 000 лв. ще изпадне ли от рег. по ДДС ,изобщо как стои този въпрос?

Може да се дерегистрира по избор. Няма да я дерегистрират служебно от НАП, ако за това е питането как стои въпроса ...
За първото не съм разбрала, че са две различни лица за сключването на ТД и съм пропуснала да поясна, че трябва да е вписан в ТР. А дали има или не дейност във фирмата нищо не е казано в зададения въпрос. Извинявам се, че съм подвела питащия.
Това с пенсионера изникна след това.
Така се получава, когато не се задав пълни и ясни въпроси.


Е, чак пък подвела ... Хубава дискусия си се получи, макар и с непълни първоначални данни.

 :flowers: