Резюме на по-важните промени в ЗДДФЛ, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат

Доходите от лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава членка на ЕС/ЕИП са изключени от необлагаемите доходи по чл. 13, т. 8. Съгласно чл. 38, ал. 13 с окончателен данък ще се облага брутната сума на придобитите лихви, като ставката на данъка е 10%, съгласно чл. 46, ал. 1.

Доходът ще се счита придобит на датата на падежа на депозита или по-ранното му прекратяване, а банката ще има задължението да удържи и внесе окончателния данък до края на месеца, следващ месеца на придобиване на дохода. При авансово изплащане на лихвата, доходът също ще се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Според новата точка 58 на § 1 от Допълнителните разпоредби, "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).

Нова декларация по чл. 55, ал. 1 за дължими данъци и нови срокове за внасяне на някои данъци

Въвежда се нова процедура за деклариране на данъци с декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1. Измененията са в чл. 55, чл. 56, чл. 57.

От 01.01.2013 г. платците на доходи (предприятия или самоосигуряващи се лица), подават декларация по чл. 55, ал. 1 за всички данъци, които са задължени да удържат при изплащането на доходите, освен за  данъците за доходи от трудови правоотношения.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 ще се подава от предприятията в сроковете за внасяне на дължимите данъци в ТД на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци (тоест по мястото на регистрация на предприятието, съгласно чл. 66, ал. 1). Уточнено е в чл. 55, ал. 2, че когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията ще се подава от лицето, придобило дохода.

Преходни положения между 2012 и 2013 за декларацията по чл. 55, ал. 1

§ 59. Внесеният през четвъртото тримесечие на 2012 г. окончателен данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица по глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларира в действащите към 31 декември 2012 г. срокове и ред на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г.

В чл. 65 са удължени някои срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода.

Обобщение на срокове за внасяне на данъка платеца на дохода и подаване на Декларацията по чл. 55, ал. 1.

Освен данъка върху лихвите, който е споменат по-горе данъците, удържани от платеца на дохода (предприятия или самоосигуряващи се лице) се внасят, както следва:

1) На месечна база до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан за доходи от трудови правоотношения или през който са направени само частични плащания. Данък се удържа и внася авансово от работодателя в размер на 10% на базата на месечна данъчна основа, определена по реда на чл. 42. Годишно, в срок до 25-ти февруари на следващата година работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по годишното преизчисление. Работодателят не подава декларация по чл. 55, ал. 1.

2) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода се внася авансово 10% данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29 (например граждански договори) на лица, които не са самоосигуряващи се, както и за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4). В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ. За доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.

3) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието:
1.   10% окончателен данък за някои доходи на чуждестранни лица (по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9).
2.   10% окончателния данък при продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците (чл. 38, ал. 10).
3.   10% окончателен данък за доходите от наем или предоставяне на имущество от етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, които са начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица (чл. 38, ал. 12).
4.   10% окончателен данък върху брутната сума на доходи в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим:
- възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
- неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.
В същия срок предприятието ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

4) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент - 5% окончателният данък за доходите от дивиденти (38, ал. 2) върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.
   
5) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което са начислени сумите - 5% окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба (38, ал. 3) върху брутния размер на начислените суми. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

6) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял - 5% окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове (38, ал. 7) върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

7) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице. Данъкът се удържа и внася от застрахователното/осигурителното дружество.
1.   10% окончателен данък върху брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", ако се получават суми от договор, чиито срок под 15 години.
2.   7% окончателен данък върху брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", ако се получават суми от договор, чиито срок е 15 или повече години,.
В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

8 ) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит се внася 10% окончателен данък върху придобитите от член на кооперация облагаеми доходи от лихви по заеми към кооперацията. Данъкът се удържа и внася от кооперацията. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието - това са следните крайни срокове:
-   30 Април - за първо тримесечие
-   31 Юли - за второ тримесечие
-   31 Октомври – за трето тримесечие
-   31 Януари на следващата година – за четвърто тримесечие

Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода

На тримесечна база (авансов данък) в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода лицето, придобило дохода внася:

-   10% авансов данък, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данък по чл. 43 (например предприятие сключва граждански договор със самоосигурявящо се лице), по чл. 44 (в някои случаи, когато договорът за наем е между две физически лица) и чл. 46 (при окончателните данъци по глава шеста).  Като не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.

-   10% окончателен данък за доходи на чуждестранни лица (по чл. 37, ал. 1, т. 10 - 12). Това са доходи:
Съгласно т. 10. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
Съгласно т. 11. вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
Съгласно т. 12. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5.

-   10% окончателен данък за облагаемите доходи на местни и чуждестранни лица по чл. 38, ал. 5. Това са доходи от придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане. Окончателния данък по чл. 46, определен към момента на замяната по чл. 38, ал. 5, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, включително при последваща замяна на акциите или дяловете във връзка с преобразуване на търговски дружества.

Годишно: Дължимият годишен данък се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Изменения, свързани със служебните бележки

С изменението в чл. 45, ал. 8 е уточнено, че служебните бележки, за получени доходи от доходи по чл. 29 (например от граждански договори), по чл. 31 (от договори за наеми), както и от други източници по чл. 35 се издават при поискване от получателя на дохода, а когато той не е поискал издаването им - в срок до 15 април на следващата година.

Продажба на недвижимо имущество, придобито при заличаване на ЕТ

В чл. 33, ал. 6 се създава нова т. 10, която дефинира, във връзка с чл. 33, ал. 1, че в случаите на заличаване на ЕТ, когато недвижимо имущество е преминало към физическото лице – собственик, то данъчната основа, върху която ще се начислява данъка при продажбата му е положителната разлика между продажната цена и данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на ЕТ от Търговския Регистър, като получената разлика се намалява с 10 на сто разходи. В допълнителните разпоредби е добавена т. 57. „Данъчна стойност“ за целите на чл. 33, ал. 6, т. 10 е тази по смисъла на чл. 53, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Деклариране на доходи от източници в чужбина

С изменението на чл. 50, ал. 1, т. 3 вече в годишна данъчна декларация ще се декларират и придобитите през годината от източник в чужбина и следните доходи:
-   Доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества (ново от 2013);
-   Доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки (ново от 2013).

Изменения, свързани със справката по чл. 73 за изплатени доходи
По-долу във файла съм прикачила текстове по чл. 73 от 2012 година и 2013 година сравнение.

Детайлизира се съдържанието и правилата за изготвяне на справката по чл. 73 ЗДДФЛ, като в определени случаи в справката ще се включва информация за необлагаеми доходи, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.

Когато са изплатени доходи през данъчната година на повече от 5 физически лица, справката ще се подава само по електронен път. До сега границата беше 10 физически лица.
Аз го разбирам така:

от 1.1.2013: Изключваме от данъчната основа Неустойки (всякакви) и Лихви (с обезщетителен характер).
преди 2013: Изключвахме от данъчната основа Неустойки (с обезщетителен характер) и Лихви (с обезщетителен характер).
 
Освен това и в чл. 84 ППЗДДС се говори за “неустойки и лихви с обезщетителен характер”, а не за “лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер”...
Съгласно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, тук : http://www.minfin.bg/document/11650:2 от страницата на Министерство на Финансите и Декларация 1 ще е със срок за подаване до 25-то число на следващия месец.

Ето и:
Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, тук: http://www.minfin.bg/document/11649:4

Образец на предложената Декларация 1 за 2013 година, тук: http://www.minfin.bg/document/11648:5
Допълнено:
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 3 се отменя.
и като се има предвид това, вече следва да се прилага чл.27, ал.2 ЗДДС за определяне на данъчната основа в тези случаи.

Тоест данъчната основа при безвъзмездна доставка на подобрения вече не е пазарната цена, а сумата на преките разходи.
Не, няма да съществува проблем от това. Прочети статията - обяснено е чрез въпроси и отговори защо.

Служителите няма да губят своите здравноосигурителни права. А некоректните платци, ще са принудени да си платят задълженията, както е редно все пак.
Досега всички се оплакваха, че коректните са ощетени за сметка на некоректните, което всъщност е вярно.

Ето мярка, която ще засегне само некоректните и ще улесни коректните, които си плащат задълженията и са изрядни данъкоплатци. И пак има недоволни. Тоест ясно си проличава къде е истинският проблем - че става все по-трудно да укриваш данъци и осигуровки и да бъдеш некоректен. Затова аз съм много доволна от новото положение.
Промяната с единната сметка е супер. Улеснява коректните фирми и данъкоплатци.

Попадна ми НАП-ската презентация  “Единна сметка на НАП”. Прикачам я по-долу във файла.

 :wink1:
Във връзка с това искам да попитам, при надвнесен корпоративен данък и липса на всякакви задължения, значи ли че може да кажем със надвнесената сума да се погасят осигуровки или ДДС дължими за м.12.2012г. и платими през м.01.2013?

Според новите промените, точно така излиза. Но до броени дни очакваме НАП да пусне електронна услуга, в която ще виждаме задълженията на фирмите (и физическите лица). Предполагам, че там ще можем да виждаме и надвнесените суми, за да правим сметка какво евентуално трябва да довнесем по предстоящите начисления за данъци и осигуровки. Най-добре изчакайте, за да видите какво излиза в тази данъчно-осигурителната сметка на фирмата и тогава ще стане по-ясно.
Не, няма как да стане това. Графикът е годишен - тоест съставя се година за година. За 2014 година ще има отделен график, който ще бъде достъпен в края на другата година, когато бъдат обявени разместванията на почивните дни за 2014 година.
По-долу обобщих по-важните промени в ЗКПО, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Изменения при определянето на авансовите вноски за корпоративен данък
Измененията са направени в глава четиринадесета от чл. 83 до чл. 91. От 01.01.2013 правилата за определяне на авансовите вноски са следните:

Не правят авансови вноски данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби не превишават 300 хил. лева за предходната година и от новоучредени лица, с изключение на новоучредени при преобразуване по ТЗ.

Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби от над 300 хил. лева до 3 млн. лева за предходната година. При 10% ставка на корпоративния данък, вноските се определят по формулата:
Тримесечна авансова вноска = (Прогнозна Данъчна Печалба/4)*10%

Тримесечните авансови вноски се внасят в следните срокове:
1)   За първо тримесечие - в срок до 15-ти април
2)   За второ тримесечие - в срок до 15-ти юли
3)   За трето тримесечие - в срок до 15-ти декември
4)   За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби над 3 млн. лева за предходната година. При 10% ставка на корпоративния данък, вноските се определят по формулата:
Месечна авансова вноска = (Прогнозна Данъчна Печалба/12)*10%

Месечните авансови вноски се внасят в следните срокове:
1)   за януари, февруари и март - в срок до 15-ти април
2)   за месеците от април до декември - в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят

Месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък ще се правят на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Те ще се декларират при подаването на годишната данъчна декларация за предходната календарна година. С годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2012 г. ще се декларира определените авансови вноски за корпоративния данък за 2013 г.

Данъчно задължените лица ще могат да подават декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията. Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% ще се дължи лихва.

С отмяната на чл. 94 от ЗКПО надвнесеният корпоративен данък няма да може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски. Промяна е свързана с въвеждането на така наречената единна данъчно-осигурителна сметка, по която се превеждат данъчните и осигурителни плащания. За дружествата, които имат надвнесен корпоративен данък остава като възможност да искат ефективно възстановяване или прихващане по реда на чл. 129 от ДОПК (след проверка или ревизия).

Изменения, във връзка с декларирането и внасянето на данъка върху разходите
Измененята са в от чл. 211 до чл. 215 и чл. 217.

От 01.01.2013 данъците върху разходите (представителните разходи, социалните разходи, разходите за вноски  за допълнително доброволно осигуряване и застраховане,  разходите за ваучери за храна, разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност) ще се начисляват върху годишна данъчна основа и ще се заплащат еднократно в срок до 31 март на следващата година. Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация. Досега данъците върху разходите се начисляваха и внасяха ежемесечно.

Промени, във връзка с декларирането и внасянето на данъците при източника

От 01.01.2013 съгласно промените в чл. 201, ал. 1, лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и чл. 195, декларират дължимия данък за тримесечието с декларация по образец в срок до края на месеца, следващ тримесечието. До сега декларацията по чл. 201, ал. 1 се подаваше за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът.

Съгласно промените на чл. 202, ал. 1 и ал. 2 се уеднаквява срокът за внасяне на данъците при източника. Платците на доходи, удържащи данъка при източника са длъжни да внесат дължимите данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивиденти или на ликвидационни дялове (за чл. 194) или е начислен на дохода (за чл. 195). До края на 2012 година тези срокове бяха различни. Например, ако за притежателят на дохода е местно лице на държава, с която България няма влязла в сила СИДДО срокът за внасяне беше, в срок до края на месеца, следващ месеца през който през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове или начисляване на дохода.

Направено е уточнение в § 54 и § 55 във връзка с преходния период 2012-2013:
§ 54. Лицата, внесли през четвъртото тримесечие на 2012 г. данък при източника по чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане, и лицата, начислили през четвъртото тримесечие на 2012 г. доход по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане, подават декларация по образец по действащия към 31 декември 2012 г. ред, предвиден в глава двадесет и шеста от Закона за корпоративното подоходно облагане.
§ 55. По реда на глава двадесет и шеста от Закона за корпоративното подоходно облагане се декларират дължимите данъци след 1 януари 2013 г., включително данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане е 31 юли 2013 г.

Други изменения

Съгласно изменението на ал. 3 на чл. 75 в случаите, когато при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години се коригират данъчните финансови резултати, то данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

Според новата т. 12 на чл. 26 не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за подкуп и/или прикриващи подкуп на длъжностно лице или на чуждо длъжностно лице.

Регламентирано е облагането на дейността, извършвана от организаторите на хазартни игри от разстояние. Дължимият алтернативен данък за този вид дейност е в размер на 15%.

От 01.01.2013 данъкът върху дейността от опериране на кораби ще се определя и внася на годишна база.
Допълнено:
Друго важно изменение е въведено с промяната в § 1, т. 18. Според него при определяне на броя на местата на лекия автомобил отпада изискването седалките да са монтирани от производителя (тоест връща се правилото, което беше преди началото на 2010 г.).
Ето и материали със сравнения на някои изменения 2012 / 2013 в прикачените файлове по-долу:

ЗДДС - Ремонт и подобрение на нает актив 2012 и 2013.doc
ЗДДС - Леки автомобили и мотоциклети 2012 и 2013.doc
 
По-долу представям по-важните промени в ЗДДС, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Изменения, във връзка с данъчен кредит на ремонт на нает актив
От 01.01.2013 г. възниква право на данъчен кредит за разходите за ремонт на нает актив, независимо от срока на ползването.

Съгласно изменението в чл. 9, ал. 4, т. 2 безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив, няма да се счита за възмездна доставка на услуга, независимо от срока на ползване на наетия актив. Въпреки това, за тази доставка ще възниква право на данъчен кредит, съгласно изменението в чл. 70, ал. 3, т.3. До сега в случай, че регистрирано лице извършеше разходи за ремонт на нает актив, който ще се използва за период по-кратък от три години, то тази доставка се считаше за безвъзмездна и за нея не възникваше право на данъчен кредит.

Изменения, във връзка с подобрение на нает актив
Във връзка с третирането на данъчен кредит за подобрения на нает актив са изменени в
чл. 9, ал. 3, т. 2,   чл. 25, ал. 3, т. 6,   чл. 27, ал. 3, т. 3,   чл. 70, ал. 3, т. 4,   § 1, т. 32.

Както и досега възниква право на данъчен кредит за разходите за подобрение на нает актив. Когато регистрирано лице извърши подобрение на нает актив на датата на фактическото връщане на актива с подобрението при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на актива, възниква задължение за начисляване на ДДС (данъчна основа е сумата на преките разходи, съгласно чл. 27, ал. 2, а документирането е с протокол по чл. 117, ал. 1). Ако това подобрение е предвидено, като условие и/или задължение по договора, то датата на данъчното събитие се определя, съгласно чл. 130 (като при бартер). Съгласно чл. 53, ал. 3 от ППЗДДС, при извършване на безвъзмездна облагаема доставка на услуга по чл. 9, ал. 2, т. 4 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика (наемателя), а не на наемодателя, явяващ се получател на въпросната доставка.

От 01.01.2013 г., съгласно § 1, т. 32 създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение.

Изменения, във връзка с данъчен кредит за леките автомобили и мотоциклетите
Съгласно измененията в чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 01.01.2013 г. вече ще e налице право на данъчен кредит за наем на леки автомобили и мотоциклети, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на наетите мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. Както и досега няма да е налице право на данъчен кредит за  придобити или внесени мотоциклети или леки автомобили и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им.

Съгласно новата т. 5 на чл. 70, ал. 2 и във връзка с новата т. 18а на § 1 от 01.01.2013 г., ако една или повече от изброените дейности:
1)   транспортни и охранителни услуги
2)   таксиметрови превози
3)   отдаване под наем на леки автомобили и мотоциклети
4)   куриерски услуги
5)   подготовка на водачи на моторни превозни средства
6)   препродажба на леки автомобили и мотоциклети
представлява повече от 50% от общата стойност на всички изпълнени от регистрираното по ЗДДС лице доставки през последните 12 месец, то лицето ще има право на данъчен кредит за леки автомобили и мотоциклети, които използва и за различни от тези дейности, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.

Друго важно изменение е въведено с промяната в § 1, т. 18. Според него при определяне на броя на местата на лекия автомобил отпада изискването седалките да са монтирани от производителя (тоест връща се правилото, което беше преди началото на 2010 г.).

Изменения, във връзка с описа за наличните активи
Удължен е от 7 на 45 дни срокът за подаване на опис за наличните активи, придобити преди датата на регистрация, за които може да се ползва данъчен кредит.

Изменения, свързани с определяне на място на изпълнение
В чл. 23 са добавени нови ал. 4 и ал. 5, които определят място на доставките при отдаване под наем на превозни средства и плавателни съдове на данъчно незадължени лица, които са различни от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне.

Алинея (4) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване.
Алинея (5) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на плавателен съд, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на плавателен съд, за развлекателни и за спортни цели или за лични нужди на данъчно незадължено лице, независимо от ал. 4, е мястото, където плавателният съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на получателя по доставката, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото на установяване на стопанската му дейност или от постоянен обект, разположен на това място.

Други изменения
Според изменението на чл. 26, ал. 6 левовата равностойност на валутата, (когато данъчната основа е във валута) вече ще може да бъде определена и по последния обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към момента, в който данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото.

Въведена е нова разпоредба за възникване на данъчното събитие при вътреобщностни доставки с продължително действие в чл. 51, ал. 6. В този случай данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.

Изменението в чл. 79, ал. 8 дава право на регистрираните лица, за стоките и услугите, за които не са приспаднали данъчен кредит при придобиването им, тъй като при тяхната покупка са били предназначени за извършване на освободени доставки и или за дейност извън независима икономическа дейност, да имат право да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението на същата – за облагаеми доставки.

Допълнен е текста на чл. 80, ал. 2 т. 2, според който корекции по на данъчен кредит не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката.

Новият чл. 111а е създаден във връзка с Директива 2010/45/ЕО на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/12/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране. Целта е ясно да се посочи държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат. За българските доставчици, най-общо е важно да знаят, че трябва да прилагат правилата на документиране от глава единадесета от ЗДДС, когато извършват:
1)   доставка с място на изпълнение на територията на страната
2)   доставка с място на изпълнение на територията на друга държава членка, ако нямат там обект, които взема участие в доставката или са установени там
3)   доставки с място на изпълнение на територията на трета страна или територия

Облекчават се някои от изискванията за издаване на фактури по електронен път и при самофактуриране (чл. 113 и чл. 114). Също така според новата ал. 6 на чл. 113 всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите, издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия към фактури, независимо от това дали са на хартиен носител, или в електронна форма.

С текста на новата ал. 13 от чл. 113 се дава възможност за две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура.

Според изменението в чл. 114, ал. 4, когато данъкът е изискуем от получателя във фактурата се вписва „обратно начисляване“. В чл. 142, ал. 1 е въведено изменение, с което се въвежда задължение във фактурата за обща туристическа услуга да се вписва „режим на облагане на маржа - туристически услуги”. В чл. 148, е допълнен с ал. 1, според която във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“ или „режим на облагане на маржа – произведения на изкуството“ или „режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети”.

От 01.01.2013 г. НАП може да прекрати регистрацията по ЗДДС на лице, което не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (съгласно чл. 176, т. 6).
По-важните промени в Кодекса на социалното осигуряване, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Срокове за внасяне на осигурителни вноски:

1. За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът.
2. За самоосигуряващи се лица – 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
3. За извънтрудови правоотношения (граждански договори) – 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

За всеки месец осигурителните вноски ще се внасят с отделен платежен документ.

Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете:

1. За осигурителите  – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя

2. За самоосигуряващите се –  до 15-то число на месеца следващ месеца, през който е издаден документа за временна неработоспособност или трудоустрояване, или до 15-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетение за бременност и раждане и обезщетение за отглеждане на малко дете.

Сроковете няма да зависят от изплащането на заплатите, внасянето на осигуровките и подаването на Декларация Обр. 1.

Банките ще отпускат суми за изплащане на възнаграждения, независимо дали са внесени дължимите осигурителни вноски. В тази връзка отпада декларацията за банките по чл. 7, ал.8 КСО, с която се декларираше, че осигурителните вноски за внесени. Отпада и задължението и отговорността на банките, когато са разрешили теглене на пари за трудови възнаграждения без да е представена тази декларация.
Здравейте,

Няма как да отговоря на въпросите без основните данни по изчисленията. Нито пишете период, нито работния ден колко часа е бил.

Как да се сравнят резултатите, като входящите данни не са предоставени, и да се търси от къде "може да дойде тази разлика" и "възможно ли е служителите на НОИ да са сгрешили"?

Вие счетоводител / ТРЗ специалист ли сте?
Кой Ви е попълнил книжката?
Каква е тази бележка с изчислен стаж?

Прехвърлям публикацията Ви в раздел ТРЗ, защото тя касае конкретен проблем, а не работата с калкулатора.

От първия пост на темата с представянето на калкултора:
Цитат
Важно: Тук коментираме само този калкулатор. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
Моя грешка, става дума за граждански договор , не за трудов. Благодаря за бързия отговор. Но принципно, независимо от времетраенето на ГД, се приспада 7920 лв, а не месечно по 660 лв. Правилно ли съм разбрал?
Да. Вижте и указанието с пример към сметката и ще Ви стане ясно как да попълните полетата.

Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

Пример: Възложителят е вписал на ред 1 сумата 600 лв., която следва да изплати на физическо лице с намалена работоспособност 75 на сто. (хонорар по граждански договор). На ред 2 той изчислява нормативно признатите разходи (в случая 25%) върху същата сума – 150 лв., а на ред 3 вписва разликата между ред 1 и ред 2, т.е. 450 лв. Освен сумата по тази сметка, от началото на годината до момента физическото лице е получило облагаем доход от трудови правоотношения - 8000 лв., като удържаните за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски през годината са в размер на 400 лв. Следователно, лицето ще изчисли облагаемата част от сумата по тази сметка по следния начин: [8000 – 400 + (600 – 150) – 7920] = [7600 + 450 – 7920] = 130 лв. В конкретния случай лицето ще впише на ред 4 сумата 130 лв.
Tрябва да плащам по трудов договор на лице пенсионер по болест с над 50% увреждане. Счетоводителя казва, че трябва да се извади като облекчение само 660 лв от месеца, в който се  плаща ( договора е за 2 месеца ) а надвнесения данък лицето по ГД да си го търси от НАП, а в калкулатора в примера е указано, че облекчението е 7920лв. Кое е вярното?
Действително в ЗДДФЛ за ГД и в Калкулатор Граждански договор облекчението е 7920 лв. Щом доходът е по трудов договор, то не сте за този калкулатор.
StellаD,
Довнасянето на осигуровки е върху дохода минус нормативно признатите разходи, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, който засега е 2000 лева за месец. Месечният осигурителен доход се определя като общата сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността и се сравни с 2000 лв.

Липсващата дума "отпуск", за която писа pmihaleva вече е на мястото си. Какъв проблем с печата има при Вас?