Моя грешка, става дума за граждански договор , не за трудов. Благодаря за бързия отговор. Но принципно, независимо от времетраенето на ГД, се приспада 7920 лв, а не месечно по 660 лв. Правилно ли съм разбрал?
Да. Вижте и указанието с пример към сметката и ще Ви стане ясно как да попълните полетата.

Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

Пример: Възложителят е вписал на ред 1 сумата 600 лв., която следва да изплати на физическо лице с намалена работоспособност 75 на сто. (хонорар по граждански договор). На ред 2 той изчислява нормативно признатите разходи (в случая 25%) върху същата сума – 150 лв., а на ред 3 вписва разликата между ред 1 и ред 2, т.е. 450 лв. Освен сумата по тази сметка, от началото на годината до момента физическото лице е получило облагаем доход от трудови правоотношения - 8000 лв., като удържаните за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски през годината са в размер на 400 лв. Следователно, лицето ще изчисли облагаемата част от сумата по тази сметка по следния начин: [8000 – 400 + (600 – 150) – 7920] = [7600 + 450 – 7920] = 130 лв. В конкретния случай лицето ще впише на ред 4 сумата 130 лв.
Tрябва да плащам по трудов договор на лице пенсионер по болест с над 50% увреждане. Счетоводителя казва, че трябва да се извади като облекчение само 660 лв от месеца, в който се  плаща ( договора е за 2 месеца ) а надвнесения данък лицето по ГД да си го търси от НАП, а в калкулатора в примера е указано, че облекчението е 7920лв. Кое е вярното?
Действително в ЗДДФЛ за ГД и в Калкулатор Граждански договор облекчението е 7920 лв. Щом доходът е по трудов договор, то не сте за този калкулатор.
StellаD,
Довнасянето на осигуровки е върху дохода минус нормативно признатите разходи, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, който засега е 2000 лева за месец. Месечният осигурителен доход се определя като общата сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността и се сравни с 2000 лв.

Липсващата дума "отпуск", за която писа pmihaleva вече е на мястото си. Какъв проблем с печата има при Вас?
Здравейте и благодаря за наблюдателността. Ще го допълним.
Мария, предлагам да затворим темата, поради изчерпване и преповтаряне на тезите.

Все пак да не подценяваме потребителите на форума, които и сами могат да направят своите изводи от написаните изложения.
Мили момичета, много ви благодаря за топлите думи и пожеланията!
Весел празник на всички!
:)
Ето и мнението на TITA, които също са експерти в областта.

http://www.tita.bg/page/93

"В закона са налице още две промени, имащи отношение към лицата, регистрирани по чл. 97а. Първата от тях е направена в чл. 70, ал. 4. Според промяната лицата, регистрирани единствено на основание новия чл. 97а от ЗДДС, нямат право на данъчен кредит.

Втората промяна е допълнение, извършено в разпоредбата на чл. 113, ал. 9. То указва, че лицата, регистирирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, нямат право да посочват ДДС в издаваните от тях фактури. Основанието за неначисляване на данък, което трябва да се посочва във фактурите, е именно нормата на чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.

Въпросните две промени са обусловени от обстоятелството, че чл. 97а регламентира една специфична регистрация по закона, преследваща конкретни цели. Данъчно задължените лица, които са регистрирани по ЗДДС само на това основание, на практика се третират като нерегистрирани лица по отношение правото на данъчен кредит, както и относно задължението за начисляване на ДДС при извършени от тях облагаеми доставки на територията на страната – те нямат такива права и задължения."
Да, видях предходните мнения, и затова реших да се включа в темата. Затова е създаден форума, и всеки счетоводител може да се включи на добра воля със своето мнение, а мненията понякога са противоречиви. И мен по-горе също потребителка се опита да ме обори. Неуспешно.

Ще Ви дам и друг пример. По-долу във файл съм прикачила едно данъчно становище, частично свързано с въпроса: Становище 1742/11.11.2010 Прилагане на чл.124 от ЗДДС от данъчно задължени лица, регистрирани на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС, което също е противоречиво.

Забележете сега подчертания текст от становището: “Данъчно задължени лица, които са регистрирани на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури /чл.113, ал.9/. Когато тези лица предоставят услуги, с място на изпълнение на територията на друга държава членка или на трета страна като основание за неначисляване на данък следва да посочат „чл.21, ал.2 ЗДДС”, а за доставки с място на изпълнение на територията на страната - „чл.113, ал.9 ЗДДС”. ”
 
А ако погледнете ППЗДДС, чл. 79, (2), т. 2, то е точно обратно. Там е написано, че за тези доставки (с място на изпълнение извън територията на страната, тоест с място на изпълнение на територията на друга държава членка или на трета страна) от лица, регистрирани на основание чл. 97а, основанието за неначисляване на данъка, което се вписва във фактурата е чл.113, ал.9.

Прилагам пак члена от Правилника:
Чл. 79, (2) Фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва:
1. "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС" - за доставки на стоки като посредник в тристранна операция;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) "чл. 113, ал. 9" - за доставките на нерегистрирани по закона лица или лица, регистрирани на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона;

На практика не мисля, че ще имате проблем за тази неточност във фактурите си, но все пак е по-добре да бъдат издадени коректно.
StellaD, Проверката за място на изпълнение при доставка на услуга по чл. 21-24 ЗДДС, в частта си дали се начислява ДДС при издаването на фактура и какво е основанието за неначисляване на ДДС, не важи за лицата, които не са регистрирани по ЗДДС или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2. Ще го включим изрично като текст, явно е необходимо.
Аз мисля, че Вие грешите. И според Вас регистрирано лице на основание чл. 97а, както и нерегистрирано лице по ЗДДС, когато извърши доставка с място на изпълнение на територията на страната, просто няма да посочи данък, и то без да посочи основание за това във фактурата, наистина ли така смятате?
В случая със САЩ – да, но не и както се спомена
 чл.113, ал.9 от ЗДДС е основанието за неначисляване, което вписват всички нерегистрирани по ЗДДС лица във фактурите, които издават. Както и изброените в горепосочената алинея.
"При регистрация на основание чл. 97а, ЗДДС основанието за неначисляване на ДДС е чл. 113 (9) ЗДДС. " основание е нужно
 а само в един посочен
И по кръщелно свидетелство името ми е различно от Даниела, но щом Ви доставя удоволствие, няма проблем да ме наричате така. Некоректността е право на всеки.


Разбирам от къде идва объркването Ви. Пишете за един единствен случай (макар, че това всъщност e конкретния по темата на Стела). Но дори, и ако тази фирма, регистрирана по ДДС само на основание чл.97а извърши доставка с място на изпълнение на територията на страната, то пак ще впише “чл. 113, ал. 9”, като основание за неначисляване на ДДС, спазвайки изискванията на чл.114, ал.1, т.12, защото няма право да посочи ДДС, съгласно чл. 113, ал. 9.

Възможно е да съм объркала името Ви, на ден комуникирам с доста хора. Хайде, малко по-спокойно с изявленията.
Радвам се, че сте си го изяснила, Даниела.

Мисля, че разглежданият случай е точно този.

чл. 79 (2) от ППЗДДС
Фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва:

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) "чл. 113, ал. 9" - за доставките на нерегистрирани по закона лица или лица, регистрирани на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона;

Добре, ще обясня малко по-подробно, в случай че не става ясно на катето.

Лицата, регистрирани на основание чл. 97а ЗДДС, не начисляват ДДС във фактурата, защото нямат право, съгласно чл.113, ал. 9. И тъй като член чл. 114. (1), т. 12 изисква във фактурата задължително да се съдържа “ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък”, то тези лица записват чл.113, ал. 9, като основание за неначисляване на ДДС.
Готово, вече и на първа страница курсовете са коректни:
EUR 1.95583
USD 1.51697
GBP 2.42148
Благодаря, че писахте. Ще го коригираме още днес. Нещо се е объркало при оптимизациите на сайта тези дни.
При регистрация на основание чл. 97а, ЗДДС основанието за неначисляване на ДДС е чл. 113 (9) ЗДДС.

Ако регистрацията е на основание достигнат задължителен оборот или по избор чл. 100 (1), в основание за неначисляване на ДДС във вашия случай посочвате чл.86, ал.3, във връзка с чл.21, ал.2.
Вече и официално. ДВ брой: 91, от дата 20.11.2012 г.

Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 11 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 31 декември (вторник) за почивен ден, а 14 декември (събота) за работен ден.

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=CF5EFFF02046CF2A69C5B4A9CFC80C3C?idMat=70577

Имам и друго питане, може би към създателите на калкулатора за майчинство. Възможно ли е изчислението да е коректно, при положение, че залагам болнични (2 цели месеца) и сумата на обезщетението не се променя в посока надолу?

Тук е мястото да изкажа огромната си благодарност за това, че сте предоставили за свободно ползване този безкрайно полезен инструмент.

Благодаря предварително за отговора и усмихнат ден!


Потвърждавам. Възможно е, ако се излезе в болнични сумата на обезщетението да е по-голяма при определени случаи. Това е така, защото нетното възнаграждение, което участва при пресмятането се вдига при болничен, тъй като от него (в случай на болничен) няма удръжки за данък и осигуровки.

Това е и целта на калкулатора - да Ви ориентира в изчисленията, за да вземете най-доброто решение за себе си и детето Ви.

Благодаря за хубавите думи и леко раждане!
 :give_rose: