За мен СОЛът си е СОЛ и няма значение за какво дейност се осигурява като такъв. Ако е декларирал, че е СОЛ, изплащате цялата сума.

и за мен.............. 
Зависи!
Каква е дейността като СОЛ и какво е извършил при вас по ГД? Ако дейността като СОЛ отговаря на извършеното по ГД - третирате го като СОЛ  - нищо не удържате, доход не ви интересува
Благодаря :)

В ИТ вероятно ще искат ведомости, за да докажете, че лицето е работило в този период
Лелееееееееее........... ....
1. Заличавате грешно подадения ТД - може по ел.път
2. Отивате в ИТ и обяснявате какво се е случило. Те ви дават предписание, за да подадете у-ние след срока за подаване
Правите на флашка файла с верните данни + у-нието на хартия + придружително писмо + предписанието от ИТ  и отивате на място в НАП
В ТД какво е объркано? Имена и/или  ЕГН?
Заличаване на Д1 за м.май и юни на грешното лице.
Редовни Д1 за м.май и юни на вашият служител.
Четирите записа в един файл!
Отмятате, че няма основание за подаване на Д6
Принципно имате право на обезщетение за тези 15 дни и може сега да подадете документи в НОИ, НО ако сега ползвате тези 15 дни с обезщетение, в следващите 3 години ще имате право само на минимално обезщетение, независимо как е приключен трудовият Ви договор.
Моят съвет е да не се възползвате от плащане за тези 15 дни
Вече не помня дали питах :)
Ако все пак се окаже, че лицето има публ. задължения, какво се случва (след подаване на Д1 и Д6)?

Лицето нали е декларирало при вас, че няма публични задължения? Съответно си носи отговорността за невярна декларация!
Нито акт за раждане искам, нито акт за граждански брак! /той пък за какво е необходим в случая?/
Може би това:
3.   Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
Чудесно! Благодаря :)
И аз така ги смятам запорите, а не както някой беше пуснал тук програмка, където от разликата до МРЗ се смяташе частта по чл.446
С код Корекция ли подавате Д6?
Би трябвало да я приеме, ако е с корекция
КОДЕКС НА ТРУДА
Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери.

НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
Чл. 19. (1) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.
(2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.
Зависи от сумата на хонорара
Благодаря ти много, Далила !  :air_kiss:

виж дописаното!
Ако подаде сега Д7 би трябвало да няма глоба поради изтекла давност ?
Сега ще подаде Д7 и да, няма да има глоба

За възстановяване на правата си трябва да внесе всичко от 2012 до момента  или за това се изисква по-малък интервал ?
За възстановяване на правата трябва да внесе за 5 години назад, заедно с лихвите т.е. от ноември 2012 до октомври 2017 вкл. /примерно/

р.р. ако задължението му е от преди 5-години, след като плати, подава заявление предходния период да отпадне по давност. Ако не подаде тези месеци ще си стоят и ще трупат лихви и при следващо плащане, парите ще отидат за покриване на тези периоди, независимо, дали е посочило за кой период внася парите
1. Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица:

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, или законодателството на друга държава.


Това, че имате ЕООД не мисля, че е пречка
Не съм го правила, но предлагам в един файл заличаваща и редовна с отметка, че няма необходимост от подаване на д.6.

Така е! Проверено :)
Заповед за прекратяване нямате ли?