Здравейте,
Физическите лица, регистрирани като ЗП, могат да изберат да се облагата като ЕТ върху годишна данъчна основа по чл. 28 и тогава водят счетоводство по изискванията за ЕТ, или да се облагат по чл. 29 на база НПР. Във втория случай не водят задължително двустранно счетоводство.

Когато ЗП е регистриран по ЗДДС, той е длъжен да води такава счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му по ЗДДС, но не и по други закони.

НАП могат да правят проверки или ревизии в рамките на правомощията им по ДОПК. Няма твърда традиция какви ще са действията им. Зависи от момента, проверявания обект и проверяващия субект.

Може да се обобщи, че имате типичен случай на ФЛ, регистрирано по ЗДДС.
Здравейте,
Когато грешката се корегира съгласно препоръчителния подход (през печлба/загуба от минали години) не се уведомява НАП, защото няма промени в данъчния резултат за минало време.
Ако ще закупувате строителни материали там в Словения, то ще получавате фактура с начислен ДДС и може да го ползвате чрез  електронната услуга на НАП  “Подаване на искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС”.
Зависи много от обема и продължителността на договора.
Много е вероятно да формирате МСД в Словения. Разгледайте и СИДДО със Словения. Обмислете дали да не регистрирате клон на българското дружество. Може да се наложи да ползвате услугите на местни специалисти по счетоводство, данъци и право.
Здравейте,
Зависи какво влагате в понятието "строим в Словения". Ако сте инвеститор, то сте се насочили правилно. Ако сте изпълнител и фактурирате услуга на инвеститора, то ще прилагате правилото за услуги в ЕС.
Здравейте,
Преди всичко трябва да си зададете въпроса как да постъпите в съответствие с избраните стнадарти. Дружеството по НСС или по МСС води счетоводството?
Очевидно има неточно представяне на икономическото състояние на дружеството в годините назад, след като не са начислявани амортизации. Приемаме, че това е счетоводна грешка.
Ако сте по НСС, бихте могли да вземете операции за начисляване на амортизациите не на разход, а за сметка на неразпределената печалба / непокритата загуба. Едва след това да пристъпите към бракуване и да приложите ЗКПО и ЗДДС.
Няма да имате корекция на ползвания ДК по ЗДДС.
По ЗКПО също няма да има данъчен ефект, защото ще отпишете активите за сметка на осчетоводената преди това амортизация.
Не може да има самодейност при издаването на фактури.
В момента, в който собствеността е прехвърлена от доставчика на клиента, трябва да се издаде фактура за цялата стойност. Разсрочването на плащането не е данъчно събитие.
Скрит текст :
Ако правилно съм разбрала-сега издаваме фактура с ДДС-0 с дата 15.07.2021. и обявяваме фактурата в дн.Продажби за м.07-т.е до 14.08.2021г. без да пускаме ВИЕС. Ако до края на м.08 все още нямаме необходимите документи-ЧМР, правим протокол с дата 31.08.2021 и включваме протокола в дн.Продажби за м.08.2021. Ако примерно през м.09 или следващ месец имаме вече документите ,анулираме протокола и издаваме ВИЕС, която включваме в месеца, в който имаме необходимите документи. Това ли са стъпките?
Щом издавате фактура с обратно начисляване сега, трябва да я включите във ВИЕС.
Здравейте, stefeksood
Не се включва във VIES декларацията.
Включва в дневника за продажбите в колона 23 и справката-декларация по ЗДДС в клетка 18.
За услугите е без значение дали доставчикът е от общността или от трета страна:

Чл. 82. .....
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) доставка на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, доставка на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи - когато получателят е регистрирано по този закон лице;
2. доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка;
3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.

Съставяте протокол по чл. 117
При публикуване на ГФО от съставител с електронен подпис на съставителя като физическо лице се прилага декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР за истинността на заявените обстоятелства и декларация от управителя по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Разбира се, прилага се и нотариално заверено пълномощно от управителя към съставителя, както и копие на платежното за внесена такса. Самият ГФО се представя без нулеви редове.
Е защо пък да е РКО? А при изплащане от банкова сметка?
Здравейте,
Имате транзитна продажба, която е извън териториалния обхват на ЗДДС.
За какво издава спечелилата фирма фактура? За присъденото вземане ли? Не е ли спечелила на база издадена фактура в предходен период?
Според мен не трябва да увеличавате счетоводния финансов резултат за данъчни цели.
Или огледално следва да намалите с прихода, отчетен в повече, и така данъчният ефект от увеличението ще се нулира.
Тъй като се касае за разходи, чиято цел е оптимизиране на продажбите, и които са конкретно обвързани с получаване на приходи от продажби на стоки, следва да се приеме, че разходите за търговски бонуси са свързани с дейността на дружеството.
Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), отразяващ вярно стопанската операция.
Здравйте,
За какъв остатък става дума? Имате вземане от клиента, предполагам. Ако е така, изчистете го през "други разходи".
Какво не е ясно?

При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Точно това е правилният начин.
Скрит текст :
Здравейте,
Ако фирмата не е регистрирана по ЗДДС, няма пречка да издава фактури към трети страни за услуги.
Трябва да следите оборота си по чл. 96 от ЗДДС.
Зависи как се облага. Ако е на база НПР не  е необходимо, защото няма задължение да съставя ГФО. Но ако прилага чл. 29а от ЗДДФЛ, трябва да подаде ОПР в статистиката и няколко други формички като тогава срокът е 30,06,2021 г.
Ако се плаща в брой няма проблем да е в четвърто тримесечие и да си го внася наемодателя. В този случай просто сменете договора. При плащане по банка няма как да стане.