Удължен е срока за подаване на д6-13 и внасяне на вноските от год.изравняване
https://www.nap.bg/news?id=4212
  А бихте ли ми посочили на кое основание!
  Благодаря!

КСО, чл. 9, ал. 2, т. 3
За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

КТ, чл. 160, ал.3
(3) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

На нито едно от двете места не се споменава, че е пропорционално на стажа, на отработеното време, на продължителността на ТД, на броя работодатели, при които е ползван неплатения и т.н.
Здравейте, колеги, не знам дали тук трябва да попитам, но все пак:
Граждански договор със СОЛ. Трябва ли да удържам нещо или той си плаща всичко. Какъв документ му издавам? Благодаря и бъдете здрави!
Не му е тук мястото на въпроса, но...
Щом изпълнителят по ГД е СОЛ, не удържате нищо и не издавате нищо. Освен може би РКО за плащането, ако имате такава практика. СОЛът ви издава документ с реквизитите на фактура и Ви даав дещларащия, че е СОЛ по смисъла на КСО.
Това не се отнася за СОЛ по смисъла на ЗЗО /безработно лице, което само си внася ЗО по чл. 40, ал.5/
И по мои сметки е така ;)

Най-важното сега е да сме здрави!
И да имаме по-сериозни спестявания ...
Не смятам, че НОИ и БТ могат да измислят нещо различно от записаното в КСО. А там чл.328, ал.1, т.12  не фигурира като ограничително условие за размера на обезщетението за безработица
Пък и извънредното положение си е "обективна невъзможност "
Не съм юрист, но смятам че мещду права/правомощия/ и задължения има разлика.
При определяне размера на болничния за периодите без осигуровки за ОЗМ се взема минималната работна заплата за периода. 
Справка: КСО, чл.41, ал.2
не би ли следвало така да се процедира и с неплатения /имам в предвид за 30-те дни,които се зачитат за стаж/

Не, не следва
Щом е за нова длъжност, която не е заемана до сега от този работник при този работодател, то може пак да се включи изпинателен срок.
   Да,но той няма да е работил една календарна година
Нищо. Първите 30 р.д. неплатен от началото на годината се зачитат за стаж. Ако е постъпил през годината, задължително поискайте справка от предходния работодател за ползвания от.01.01.2020 насам платен и неплатен отпуск.
Ако работника иска, и ако Вие сте съгласни, може да го пуснете в 5 месеца неплатен още след първия работен ден
Да.

И да гледа в края на годината да докара доход поне 12*1000, защото догодина ще трябва да връща пари на НОИ /КСО, чл.54м/
към НАП е подадено така,че работниците са напуснали по свое искане.
Къде в уведомлението се посочва основание за прекратяване на ТД?

 тези работници, които имат по-малко от 6 месеца реален труд в предприятието, могат да бъдат освободени по чл. 71 от Кодекса на труда.
Може, но само ако в ТД е предвиден срок на изпитване. Това не е задължително
Не помня какво беше  колона 4. ЗП попълват колоната с доход от дейност като СОЛ само с данните от доходите,  различни от продажба на собствена непреработена селскостопанската продукция /доходи от ГД, от продажба на преработена продукция.../
Но трябва да имате 1 месец предизвестие.
е, може да си плати обезщетение за неспазено предизвестие :)
Няма ограничение. Теоретично може днес да съкратиш някого, утре да се появи работа и за назначиш нов работник.
Все пак съкращаването поради намаляване на работата изисква определен срок предизвестие и обикновено не става от днес за утре. ;)

Ако някой оспорва -ще трябва да доказваш, че наистина работата е била намаляла, а после действително се е увеличила, че е направен подбор и е уволнен конкретния човек, а не друг, че после ти е трябвал друг специалист, а не точно уволнения преди /въпреки че никъде няма задължение да го назначавате отново/....
според мен "да"
Здравейте! В случай, че и годишен отчет за дейността не сме подали в НСИ към момента, как подаваме декларация по чл.92, за да декларираме авансови вноски? Декларацията за момента е обвързана с подаването на ГОД.
Щом са казали, че може само частта с авансовите вноски, значи би трябвало да приемат без останалите неща.
Пък после ще си подадете ГОД и ГДД с номера и всичко останало
 Благодаря :bow:
Смути ме, че в указанието пише "до 31.12.2012 г" и след това - нищо.
https://www.nap.bg/news?id=4207

Подробна информация за деклариране и внасяне на авансовите вноски по ЗКПО

1.   Когато до влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.
2.   Когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.
3.   Когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират до тази дата с годишната данъчна декларация, като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година. Тази декларация се подава от всички лица, неподали до 15 април 2020 г. годишна данъчна декларация за 2019 г., чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. превишават 300 000 лв., а в случай че към тази дата размерът на нетните приходи от продажби не може да бъде определен точно, като  вид на авансовите вноски (месечни или тримесечни) в декларацията се посочва видът авансови вноски, които лицето е извършвало през 2019 г. Когато впоследствие, до 30 юни 2020 г., тези лица подават годишната си данъчна декларация за 2019 г., те не попълват повторно частта от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.
4.   Както до 15 април 2020 г., така и след тази дата, корекции (намаление или увеличение) на авансовите вноски, декларирани с годишната данъчна декларация за 2019 г., се извършват с декларацията по чл. 88 от ЗКПО.
5.   Корекциите  на авансовите вноски, извършвани с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаването на декларацията.
.
Преминаванито на 4-часов работен ден по желание на работника и ползването на неплатен по желание на работника не са проблем и в "неизвънредно" положение:)
Минаването на 4 часа по заповед на работодателя и преди беше възможно по чл 138а.
Е, сега може и намалено работно време,  и платен, и неплатен...
Може и съкращение. Напоследък нашумя чл.328/1/12. Стига да имате време да изчакате срока на предизвестието. Или да платите обезщетение.