Може и така и иначе. Въпрос на вкус :) Аз предпочитам с фиксирана дата.
Малко ме смущават изреченията: "Лицето постъпва на 24.07.2017 г." и "в договора е записано - считано от 24.07.2017 г." Не може да знаете дали наистина ще постъпи след 3 дни. По-правилно би било "Работникът се задължава да постъпи на 24.07.2017, като датата на постъпване се се удостоверява писмено."
Относно "считано от..." - ако е записано "срок от една година, считано от ...", приемам.
Обикновено решението /и протоколът от събранието/ за разпределяне на дивиденти предхожда самото плащане. В решението се указва начина и сроковете за плащане. Броят на плащанията не е обвързан с броя на решенията. 
Къде да го въведете?
В програмата на НОИ? Там не пита дали болничният е първичен или продължение и колко дни са от работодател.
В Д1? Ами задавате си 3 дни от работодател и 4 от НОИ.
В ТРЗ-програмата?  Това не мога да гадая.
Къде "давате" и от къде "получавате"?
Първият болничен - всичките два дни от работодател, втория - 1 ден от работодател /09.02/ и 2 дни от НОИ /11.02, и 13.,2/, третия - 2 дни от НОИ. Общо - 3 дни от работодател, 4 дни от НОИ.
Между болничните няма прекъсване.
чл. 321, ал.1, т.1, ако работникът е съгласен
чл. 331, ако работникът е съгласен
чл. 71, ако в договора има срок на изпитване и този срок не е изтекъл
Да. Има нещо такова.
Погледни през 2017 - документ -Д6. Там е вписана цялата годишна сума.  Като отидеш на "погасяване" може да видиш всичките плащания - вноските за м.01-м.11 са означени като "авансови", а срещу декемврийската вноска, платена м. 01.2017 , пише "плащане"
Абе и аз го правя, ама неприемането на една бях пропуснала. При това - моята :)
Нямам разлика между НАП но ЛК и НАП по седалище и с друго не мога да помогна.
Виж поне последното задължение с какво е погасено. Може да ти даде някакъв отговор.
Първосигнален съвет: Проследете дали са подадени /и приети!/ всички Д1 от предходните периоди. Най-лесното е чрез справката на НАП, която обвързва задълженията с плащанията.
Е, има значение какво продава :)
Мед не може да продава на крайни потребители без да има съответната регистрация по наредбата за директни доставки на продукти от животински произход.
Иначе - Доника Савова е права.
Не коментирам как се изчисява осиг.стаж, а какво се вписва в УП3. От НОИ си правят останалите изчисления.

Вижте предпоследния абзац от първа страниза и втория пример.

В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3 на лицето, за посочения период осигурителят следва да впише 40 работни дни и 5 часа осигурителен стаж.
На основание чл. 38, ал. 17 от НПОС при преценяване на правото и определяне размера на пенсиите за трудова дейност осигурителният стаж, изчислен в работни дни и часове, се превръща в календарни дни. При изчисляване на общия осигурителен стаж, пенсионните органи преобразуват удостоверените в обр. УП-3 работни дни в календарни.
И със СОЛ може да се направят икономии 😉 Десет дни има дейност, двадесет няма ;)
Пък и ОКД5 се подава до 7 дни от започване на дейност. А дали вчера е работила или не.... Важното е да не се подписва  когато "не работи" :)
ТД на 2 часа, свързан с пътувания, е нож с две остриета. Особено когато работникът е и съдружник.
Не мога да разбера защо държите на трудов договор. При това на 2 часа. Може би за икономия на осигуровки? А пресметнахте ли добре? Попитахте за СТМ - да, ще е нужна. Освен това - сигурно ли е, че няма да работи (да я хванат, че работи) извън двата часа по ТД или в почивен ден? Не е ли по-добре спокойно да си работи като СОЛ?
В УПЗ вече се попъчват само часовете, без да се превръщат в месеци и дни.
За да бъдете освободен по опрделен нчин, първо трябвя дя сте назначен по подходящ начин. Какво е основанието на трудовия договор?
Не. Самоосигуряването е "привилегия" на съдружниците в дружеството и на работещите сами за своя сметка (ЕТ, св.професия, ЗП...)
Да
Каквото и да значи "да се осигуря"
Нали не сте и самоосигуряващо с лице.
26 дни пропорционално на отработеното време. По мой сметки 7 р.д.
В Декларация Приложение 1 за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове не е включено /или поне аз не видях/ обстоятелството "пракратяване на болничен поради започване на нова работа", защото се смята, че това е в ущръб на здравето на човека.
Отговорила съм ти и за този случай. Макар и с много правописни грешки  :blush:
Бившия работодател представя болничния в НОИ във вида, в който е издаден и не се интересува дали болният е боледувал или работил. Най-много да  отрази в приложението само тези дни, през които наистина е боледувал. Ако има тази информация, която не е длъжен да има. И ако приложението "мине" в такъв вид.
Преди изплащането на болничния от НОИ ще установят, че по същото време има друг осигурител и най-вероятно няма да платят нищо.
Успех и на Вас и на болния!