1. Няма значение. Освен да намали с малко размера на обезщетението
2. 60% от среднодневния осигурителен доход с осигуровки за безработица от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който е прекратен договора.
3. Можете. Ако разказвате наляво и надясно лакво са направили за Вас. Или ако счетоводителят/ТРЗ-то не знае какво прави.
Ако като СОЛ продължавате работа по същия ГД, при плащането сумата трябва да се раздели пропорционално на отработеното време преди и след регистрацията Ви като СОЛ. За първия период се попълва СИС, а за втория издавате фактура.
Влизате в справките на ТР с КЕП и проверявате в делото на всяка от фирмите какви документи чакат обработка
Не, не е правилно.
И в двата случая СОЛът издава документ с реквизитите на фактура, не се удържа данък и осигуровки. Разлика- когато ГД е между съдружник и неговата фирма, чрез която се самоосигурява. Тогава гледате т. 26и от ДР на ЗДДФЛ, §1
Щом е Решение на едноличния собственик, значи той би трябвало да го вземе и подпише :)
1. Има ли заповед за прекратяване на ТД?
2. Какво общо имат Д1 и Д6 информация, че възнагражденията за минали периоди са изплатени с обезщетението за безработица?
3.  дориеи било изплатено обезщетение за оставане без работа -  ето това си е за адвокат
И още нещо във връзка с проблемите, свързани с прекратяване на договора по чл. 328, точки 2 и 3 - ако имате ТЕЛК, ако сте майка с дете до 3 години, страдате от някаква болест, която Ви осигурява защита по чл. 333, ако сте в отпуск или болничен при връчване на предизвестието и т.н., работодателят ще трябва да иска разрешение от инспекцията по труда.
 коя длъжност се води като щат - тази, която е в длъжностната характеристика, издадена от работодателя или тази по НКПД? - обикновено длъжностите са по НКПД. Обикновено и длъжностните характеристики за една и съща длъжност /с еднакъв код по НКПД/  в едно предприятие са еднакви. Е, може да има и изключения.

не им се занимава, след като имат по-лесен вариант - възможно е. Все пак бюрокрацията е по-голяма. Пък и може да решите да обжалвате... Но е възможно и да не искат да Ви изчакат още един месец да работите при тях. Или не им се плаща заплата + осигуровки за единия месец, през който вече няма да работите.

В края на краищата Вие какво искате - по-дълга борса или определен запис в трудовата книжка? Ако е първото - имате го с чл. 71. Ако е второто - не зависи от Вас.
"не е сол .. по ТД работи" - едното не изключва другото :)

Значи: по една  Д1 и Д6 за всичките месеци от 03.2017 до 06.2018 по отделно. Срок за подаване на всичките - 25.07.2018. В този срок се внасят и осигуровките. Декларация по чл. 55 - до 31.07.208. В този срок се внася и данъка. Целия.  Справка по чл. 73 - до 15.03.2019.
Да Така е ,лицето се осигурява по ТД.
Работата по този проект е приета юни 2018
А СОЛ ли е или не?
Здравейте по този проект има сключен граждански договор от 3м 2017 г и юни 2018 се изплаща хонорара по този договор . Съответно се издава СИС и СЛ. Бележка  декларации 1 и 6 с какви дати трябва да се подадат  през месец юли

1. ГД е сключен м.03.2017, платен м. 06,2018, а кога е прието изработеното? Т.е. - от кога до кога е работено по този ГД?
2. За този ГД със СОЛа ли става въпрос или за друг, където изпълнителя не е СОЛ?
3. Ако изпълнителя не е СОЛ  -осигурен ли е бил на друго основание през месеците на полагане на труда?  Ако не е - подлежи ли на осигуряване?

Нещо много въпроси станаха :)
Значи ли това, че законите не позволяват работодател да съкрати човек в изпитателен срок, при възникнала реална такава ситуация - не, не значи. Няма такова ограничение

ако използва чл. 328 в изпитателен срок, ще има проблеми с институциите,
И да, и не.
Ако реално има основание за прилагане на чл. 328 /закриване на щат, намаляване обема на работа и т.н./, няма проблем да се прекрати договора на това основание.
Ако няма основание - фирмата си работи на пълни обороти и след като прекрати договора с Вас веднага търси да назначи нов човек, тогава е много вероятно да си има проблем.
Наличието на срок на изпитване няма отношение по въпроса.
Е ва тези осигуровки не е ли малко и какво още обработват след като е изчислено
Казвате, че Ви осигуряват на  545-566 лв повече от година, а преди това?

КСО, чл. 41, ал. 1:
Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, ...от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, ....за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Колкото до обработката - явно има още какво да правят :) Например да платят :)
"Самоосигуряване по ЕГН"?
Самоосигуряването винаги е по ЕГН :) Явно е регистриран като свободна професия или има друго основание  за самоосигуряване.
Когато едно лице подлежи на самоосигуряване на няколко основания, има право на избор по кое от основанията да се самоосигурява. Вижте наредбата с дългото име.
Ако избере да не се осигурява през ЕООД-то, но полага труд в него, трябва да подаде ОКД5 за начало на дейност без да отмята нищо за самоосигуряването.
Не е задължително личния труд да се плаща.

"Как е най-правилно?" - няма рецепта. Както му е удобно.
За калкулатора има абонамент, но темата можете да прочетете free.
Обърнете внимание на отговор 15.
Ако запора е за издръжка - според запора.
Ако не е за издръжка - според схемата на чл. 446 от ГПК, но не повече от 40 лв.
В този сайт има калкулатор за изчисляване на запори.
При положение, че е в срок на изпитване, без каквито и да е дълбоки мисли го прекратете на основание чл. 71, ал. 1 и не се вкарвайте сами в "небрано лозе"...
И аз на свой ред се въздържам да навлизам в дълбокомислени разсъждения, за да не Ви плаша - просто ви казвам, че най-чистото основание за вас е чл.71... Вярвайте ми, че всяко друго, произтичащо от вашата инициатива, е по-проблематично...

Това е точно така, ако kersi пита като представител на работодателя, но имам съмнение, че това е работника.  ;)
Много работници се плашат, че в трудовата им книжка ще има прекратяване по чл.71. Вярно, логично е да се мисли, че е поради несправяне с работата, но не винаги. Когато е направено с цел "пълна борса", то се вижда и от птичи поглед, а когато работникът си е калпав, това ще си проличи още на другия ден.

ПП Не можете да принудите работодателя да приложи по-скъпо струващ за него начин на прекратявяне на ТД само за да изглежда добре трудовата Ви книжка. 
Благодаря за отговора!

В такъв случай трябва да подам само Декл. по чл.55 с данъка до 31.10.18г.? Така ли е?
Изобщо да не подавам Д1 и Д6?

При тези обстоятелства - да.
Ако при второто плащане лицето пожелае да му се удържи данък - подавате Д55 и за четвъртото тримесечие.
Сроковете са така, но дали трябва да подавате Д1 и Д6?
Изпълнението по този ГД обхваща 7 месеца. Зачи възнаграждението е по около 430 лв месечно /около 320 след приспадане на НПР/, което е под МРЗ и не дължите осигуровки.