Какво значение има от къде и как е купен? При вас ДМА ли е? Над прага ли е? Отговаря ли на изискванията на счетоводната Ви политика за начисляване на амортизации?
Едното няма връзка с другото.
Друг въпрос е, дали подаването на документи за регистрация по ДДС е дейност или не. Според мен 50:50. Въпрос на аргументация.
Ако договора се прекрати по взаимно съгласие или на основание някоя точка на чл. 327, това става без предизвестие. Следователно такова нито се отработва нито се обезщетява.
Ако искате да напуснете на основание чл. 326, то тогава или отработвате предизвестието или плащате обезщетение за неотработената част. И престанете с този 1 месец - във Вашия случай предизвестието е з месеца.
Това е по Кодекса на труда. В самия трудов договор може да са уговорени  и други неустойки при по-ранно прекратяване на договора. Например, ако е имало някакво платено обучение в началото ...
При срочен ТД до завръщане на титуляра не се фиксира срок. Съвсем нормално е завръщането да се случи във всеки момент. Напускането с 30-дневно предизвестие е невъзможно. Освен ако вече сте подали предизвестие, минали са само 30 дни от него и титулярът се е върнал. Тогава договорът Ви се прекратява и няма да отработвате остатъка от предизвестието, нито ще плащате обезщетение.
Само да повторя - ако се разберете за прекратяване на договора по взаимно съгласие, няма предизвестие.
Всеки договор може да се прекрати без предизвестие  - по взаимно съгласие или на друго основание, залегнало в чл. 327 от КТ.
При срочен договор, какъвто е Вашия, предизвестието е 3 месеца, но не повече от срока на договора. Независимо, че не е записано в ТД. Важното е, че е записано в Кодекса на труда.
Ако отправите предизвестие и напуснете без да го отработите цялото или част от него, дължите на работодателя обезщетение в размер на заплатата си за неотработения срок.
По ЗСПД, Допълнителни разпоредби, § 1. т. 2
Виж цитираното по-горе от Делфин
Нямате основание да прекратите ТД днес. Наистина ще бъде Ваша инициатива и няма да е ясно, дали работникът е съгласен и/или уведомен. Водите го самоотлъчка до изтичане на предизвестието и тогава издавате заповед за прекратяване на договора /или поне датата "считано от..." да съответства на края на предизвестието. Не е задължително да почнете процедура по дисциплинарно уволнение, но можете да пратите писмена покана за даване на обяснения.
Имате адрес, нали?
И поради намаляване обема на работа става :)
Обяснете на този работник, че не можете туку така да прекраните договора преди изтичане на предизвестието. Трябва да дойде и да си подаде заявление, че няма да спази предизвестието и че ще Ви плати обезщетение за неотработената част. И да си вземе заповедта.
Обяснете и че от днес нататък ще го водите самоотлъчка и ще предприемете действия по дисциплинарно уволнение.
Зависи тези служители на основани на какъв договор "служат". Ако са на трудов договор по КТ  - може. На основание на КТ.
Много благодаря!
Значи и двете бележки/ удостоверения :)/ са по ЗСПД и декларирам брутния доход според месеца на плащане на възнаграждението.
Също като при удостоверението за дохода за детски.
Това, че е студент, за Вас е без значение. Смятате сумата по ГД минус НПР и ако остатъка е над МРЗ, начислявате осигуровки  както при всеки подобен ГД. Издавате всичи документи както при нормален ГД /СИС, сл.бележка, Д1, Д55.../
Единствената разлика е , че студентът трябва да уведоми ВУЗа за това, че през периода на ГД ще бъде здравноосигурен по този договор и от не трябва да му се внасят ЗО от бюджета. Но това не е работа на възложителя :)

Платеца на дохода му е дал да разпише декларация по чл 43, ал.5 от ЗДДФЛ че е СОЛ, за да изплати брутен доход ? По-горе пишете, че не е СОЛ. Предполагам, че това е декларирал. Написаното от мен се отнася за случая, когато студентът не е СОЛ.
Трябва да издам две служебни бележки за 12-месечен доход на работник. Същите ще послужат на съпругата му. Едната е за това, че детето ще бъде първокласник, а другата е свързана с факта, че жената е бременна в осмия месец. По-конкретен отговор не получих. Разбрах, че жената е безработна.
 Бихте ли ми помогнали какво да включа в тези сл.бележки - дохода по датата на плащане или според месеца, за който се отнася? Предполагам, че трябва да е брутния доход. Първата сл.бележка /за по-сигурно ще я нарека удостоверение/ доколкото знам е свързана със ЗСПД, а втората?
 Ще се радвам на всякаква информация, включително и къде да прочета.
Здравейте!
Имам следния проблем...
...сега искам да си използвам платения отпуск за периода от 04.09.2011г. до 15.08.2014г., но работодателя се дърпа и нежелае да ми го даде...твърди, че ми е направил услуга като не ме е изгонил от работа,тъй като според него съм нямала 3 работни месеца...аз до момента си плащам всеки месец осигуровки...

Малко объркано обясняваш... Какво значи това: съм нямала 3 работни месеца и каква връзка има с правото на ползване на отпуск?  При положение, че сте била в майчинство?!? Изискванията за ползване на болнични, майчинство и отпуск са:
- минимум 6 месеца осиг.стаж с осигуровки за болнични, за да можете да получите обезщенетие за болничен
- минимум 12 месеца осиг.стаж с осигуровки за болнични, за да можете да получите майчинство
- минимум 8 месеца трудов стаж, за да имате право реално да ползвате отпуск. Само да напомня, че времето по трудов договор, прекарано в болнични и майчинство, се зачита за трудов стаж.

Извод: Не може да нямате право на отпуск. Работодателят има право да не разреши ползването му с този момент.

Замислям се върху това:  ми е направил услуга - ако наистина сте била назначена на ТД само за да ползвате майчинството, то помислете за коректността на действията си. Все пак платения отпуск е свързан с разходи за работодателя, които той едва ли е склонен да направи само заради хубавите Ви очи.
....аз до момента си плащам всеки месец осигуровки - какви осигуровки? Нали сте в майчинство? Има само здравна осигуровка и тя трябва да е за сметка на работодателя. 
Фактът, че сама си "плащате осигуровките" /не казвайте това никъде, защото е незаконно и веднага ще Ви нрочат за крадла!/ също ме навежда на мисълта за услуга...

Помислете си и се разберете със шефа. Това е най-доброто решение.
Зависи от вида на ТД. Зависи лицето дали е било пенсионер при сключването на договора. Вижте и чл.333.
Най-лесно е по взаимно съгласие.
Не е нужно да се уведомяват повече институции.
С риск да съм нахална, ще направя една забележка - след като сте наели адвокат да оформи и извърши всички необходими действия по промяната на ЕООД в ООД, защо не си наемете счетоводител за да върши каквото е нужно по осчетоводяването, осигуровките и данъците?
Ако в договора не е срочен със скоро изтичащ срок, няма клауза за срок на изпитване или този срок е изтекал -не Ви остава нищо друго освен да продължите с процедурата по дисциплинарно уволнение, която сте започнали.
Не можете да искате прекратяване на срочния трудов договор по тази точка, преди да имате СКЛЮЧЕН безсрочен трудов договор. За да искате прекратяване на ТД по чл. 3271/7, ще трябва да представите поне подписан безсрочен договор. Добре е да представите и справка /или уведомлението/ за регистриран трудов договор.
Безсрочния ТД може за бъде сключен докато сте в болничен, а за започнете работа по него след болничния.
Направете разлика между "дата на сключване на договора" и "започване на работа по договора"!
Погледнато първосигнално - получава се двойно.
От друга страна и доходите са двойни, нали ;)