Представете си как счетоводители на по 40-50 години с примерно 15-20 годишен стаж, които съставят отчети в  момента по всички правила на закона, да трябва да държат 2-3 изпита, или да им нахлупват скъпи задължителни семинари, за да могат да продължат работата или бизнеса си.


Оставането на много счетоводители без работа не е основния проблем на сертифицирането. Поне по начина, който се предлага от ИДЕС. По-големият проблем е, че всички фирми, които до сега не са подлежали на одит, ще бъдат натоварени с още един разход. И този разход няма да е еднократен, като например разхода за внедряване на касовите апарати с дистанционна връзка, а ще е годишен или целогодишен.
От друга страна - сертифицирането на счетоводителите, имащи право да СЪСТАВЯТ и заверяват ГФО, ще доведе до нарушаване на конкуренцията и монополизиране на тази дейност. Предполагам, че във форума има и юристи, които беха могли да се произнесат по въпроса.
Не случайно подчертах съставянето на ГФО - за да може да се състави отчета, съставителя трябва да е наясно с цялата счетоводна дейност в предприятието, а не само да провери равнението на баланса.  Съставянето и заверката на ГФО от един "сертифициран" съставител, който преглежда документите малко преди 31.03. няма ли да доведе до ситуация, аналогична на сегашното "програмата така ми го прави"? Един ще въвежда данните без да мисли, без да носи отговорност и срещу малко възнаграждение, а друг ще се подписва и ще иска сериозно заплащане поради единствената причина, че има тапия и пак без сериозна отговорност. Не смятам, че това е подобрение на качеството на счетоводното обслужване.

До сега не веднъж съм изразявала позицията си - аз съм ЗА вписването на всички счетоводители, имащи право да съставят ГФО в единен регистър и  внасянето на разумна годишна такса /съизмерима с минималната или средната за страната месечна заплата/. Критериите за вписване в този регистър да бъдат единствено образование и стаж.
По принцип не съм против изпитите въобще, но тези изпити да са на "широка" основа - всеки да може да се яви и да ги издържи само и единствено със знания. Освен това тези изпити да са свързани с нещо конкретно - конкретни въпроси, свързани с дейността на отделни браншове, със съществени промени в някои закони, след конкретно обучение или семинар и т.н.,  а не изпит по счетоводство или данъчно право след успешно положени такива в университета. Успешното полагане на изпитите да носи допълнителен сертификат на счетоводителя - ако някои иска да "специализира" и да "тежи" повече като съставител на ГФО на строително предприятие, ГФО в селското стопанство и т.н.
Твърдо съм против изпитите с високи такси за записване и подготовка, провеждани с цел да се заемат определен ОГРАНИЧЕН брой места за съставители, защото всяко едно изкуствено ограничение води до корупция и извращения.
Благодаря на всички, дето имаха търпение да прочетат горното!
Доклад не се носи. Съгласно СС 1 Съставните части на финансовия отчет са:
                    а) счетоводен баланс;
                    б) отчет за приходите и разходите;
                    в) отчет за собствения капитал;
                    г) отчет за паричните потоци;
                    д) приложение.
"пише главница  0 лв" - това означава, че осигуровките за м.май, юни, юли са платени. Или са покрити с някаква друга вноска. Има лихви, защото плащането/погасяването/ е било със закъснение.
Наемателят -ФЛ не издава никакъв документ. Би трябвало наемателят да издаде поне някаква разписка за получените пари.
Към ГДД не се прилага нищо.
Заплатите на кого? На работницита по ТД, на управителя по ДУ, личния труд на собственика?
Прочетохте ли какво пише в ЗКПО за увеличането на фин.резултат в различните случаи?

Едно е сигурно - заплатите не се показват в намаление в ГДД.
Управителят на фирмата издава заповед кой да изготви съответните документи и в последствие ги утвърждава.
СТМ само съдейства - с информация, с образци, с акъл...
http://www.nap.bg/news?id=1804

Заповед за реда и начина на заявяване на вида на публичните задължения

05 Март 2014

Със Заповед № ЗЦУ-273/04.03.2014 г.  на изпълнителния директор на НАП е определен редът и начинът на заявяване на вида на публичните задължения, които се погасяват по реда на ДОПК чрез подаване на заявление по образец в съответната компетентна териториална дирекция на НАП.
 
Щом плащате през м.03 и удържате данъка през м.03, но ДАНЪКА Е МАРТЕНСКИ!!!
В Д6 горе попълвате м.03, по средата - размера на целия удържан данък, а долу дата 31.03.2014 и подавате декларацията от 01.04. до 25.04!
Според мен в д1 трябва да запиша периодът до датата на извършване на услугата, констатирана с Протокол.
Подкрепям. Щом имате протокол за приемането.
Според мен статията при покупката не е правилна. По правилно е първо да го "заприходите" в гр.30 аналитично актиив под прага, а при бракуването за го "изпишете" на разход: Дт гр.60/ Кт гр.30
Ако имате някакви приходи /пари от вторични суровини, резервни части.../ при бракуването - отчитате ги като Други приходи от продажби или като Материали.

Това, което сте направили, означава че сте го отписали /изписали на разход/ още при покупката и при последващия брак /бракувате нещо, което вече е отписано?!?/ не правите никакъв запис. Освен ако няма приходи, разбира се :)
Може да изплащате "личен труд" по всяко време, стига да има решение за това. Може собственика въобще да не получава възнаграждение за личен труд.
Друг въпрос е самоосигуряването - щом дружеството има дейност и собственика работи в това дружество, независимо дали му се плаща личния труд или не, задължително трябва да се самоосигурява.
По въпроса - няма да сте в нарушение, ако самоосигуряването е започнало с началото на дейността.
Щом ТД на титуляра не е прекратен, то мястото се "пази" без ограничение във времето. Вие не сте "отстранен" от работа, а съвсем законно трудовият  Ви договор е прекратен на основание чл.325, ал.1, т.5 със завръщане на замествания работник.
Може, но тогава в сметката е имало "голяма" наличност.
Да отнеса въпроса за голяма наличност на пари въобще - в касата и по сметки.
Може да нямат печалба за разпределяне :)
Сега може и да нямат, но след една ревизия може да се окаже, че тези недокументирани разходи са довели до недокументирани приходи ;)

И един въпрос към по-знаещите - от къде може да се появи голямата касова наличност освен от приходи от клиенти, значително надвишаващи разходите /тогава има и печалба/, вноски от собствениците /те могат да се върнат/, получени заеми или финансирания /тук голямата каса не е проблем/? Изключвам кореспонденцията с внесения капитал, щото в този случай наличността едва ли е голяма.
Сигурно може, но ако платите дивидент ще Ви излезе с 5% по-евтино.
Задържението към собственика не влияе на финансовия резултат!!!
Можете да увеличите печалбата с повече приходи или намаляване на разходите
Щом собственикът иска - какъв е проблема? Вземате всичките решения на собственика или на съответния орган на сдружението, който има право да взема такива решения и покривате загубите според начина, описан в тези решения.
Не зная как е при ЮЛНЦ, но при стопанските предприятия покриването на загубата от минали години с печалбата от минали години става след решение на Общото събрание и на едноличния собственик на капигала. Не е работа на счетоводителя да приспада загубата.
Ситуацията със салда едновременно и по 122 и по 121 не е ненормална.
Аз разбирам нещата така: Наемодателят трябва да построи офис върху негов имот, той да остане негова собственост и да го отдава под наем.
Наемателя има интерес да ползва този офис и дава някакви пари за по-бързото изграждане. После наемодателя му връща парите чрез наема.
Има два варианта за тълкуване и отразяване на стопанската операция:
1. Наемателя предплаща авансово 12,18,24 или колкото се разберете месечни наеми /приходи за бъдещи периоди/. Наемодателят си ползвате парите и всеки месец прави прихващане. Не съм наясно как стои въпроса с ДДС
2. Наемателя дава заем на  наемодателя. Всеки месец наемодателя прави погасителни вноски по заема, а наемателя си плаща наема