Не само може, но е задължително :)
В страницата на НАП е код 01, от друга страна стои срокът на договора, въобще, не зная какво да кажа

Ами подаваш с този код, който е в системата. Чакаш справката. Ако приеме - ОК. Ако не приеме - подаваш пак с другия код :)
Когато уведомлението бъде прието, добре е на следващия ден да провериш актуалните трудови договори.

И не чакай последния срок!
с код 02, с какъвто е  подаден първоначалния договор
Тогава го издавайте според изискванията на Закона за счетоводството и/или соред изискванията на програмата, доколкото тези изисквания не противоречат на ЗСЧ.

И пак прочетете ал. 3 от чл.7
Аз въобще не издавам РКО, когато имам фактура + касов бон. И не се затормозявам с подобни въпроси

Ето нещо за четене:

Закон за счетоводството
чл.7
(2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
4. име, фамилия и подпис на съставителя.
(3) Приема се, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват
Ако са минали 3 години от последната борса ще получавате 60% от среднодневния осиг. доход от последните 24 месеца,а а ко не са-4 месеца по 7,20 лв. на ден.

Уместна забележка :)
Мисля, че попадате тук:
ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:...
26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;
Първо - като каква упражнявате дейността - като фирма /ООД, ЕООД, ЕТ.../ или като свободна професия? Ако е второто - може да минете без касов апарат и само с едни такива бележчици от кочан /за попробности  -питайте счетоводителя си/
Ако сте фирма, то за всяко сума, получена в брой трябва да издавате фискален бон от касов апарат. Ако не приемате суми в брой, а само по банкова сметка, може да минете и без касов апарат.
Колкото до тези талони за отстъпка  - измислете нещо друго, защото това да пиша на някакви бланки, че съм взела пари и после да ги внеса и тях по сметката е незаконно. Например можете да раздадете безплатно определен брой талони и след това да правите отстъпка от плащането при представяне на талона.
И не предприемайте нищо без предварителна консултация с Вашия счетоводител. Той е запознат с конкретни факти от Вашата дейност, които едва ли искате да споделяте по всички форуми.
Ако така реши общото събрание...
Прочетете текста на чл. 134 от ТЗ!

Дано този съдружник има доказан произход на парите ;)
Зависи като какво е оформено финансирането  - допълнитална вноска по чл. 134 от ТЗ или като заем. В първия случай, ако е приложим при Вас, може да не се начислява лихва. Във втория счучай е  /почти/ задължително договарянето на лихва, защото имате сделка между свързани лица. Виж чл. 16 от ЗКПО.

ПП Като са знаели за какво учредяват това ООД, защо са го регнали с капитал 3 лв?
При съкращение по чл. 328. ал.1т.2 от КТ периодът на обезщетението е според ОБЩИЯ трудов стаж, а сумата 60% от средния осигурителен доход през последните 24 месеца преди прекратяване на договора. Ако отговаряте на останалите условия за получаване на обезщетение, разбира се.
Вижте КСО, чл. 54а и следващите няколко члена.
Зависи дали всички дни от този месец са неплатен, зачетен за стаж, неплатен, незачетен за стаж или част от дните са със стаж, а останалите без.
Ако целия месец се зачита за стаж - т.13 -0, т.14 - нищо
Ако целия месец не се зачита за стаж и това продължава от предходен месец - т.13 -0, т.14 - нищо
Ако някъде до средата на месеца дните се зачитат за стаж, а след това - не  -подавате две Д1. Първата с код 01, в т.13 0, в т.14 - нищо, в т.15 - последен ден, зачетен за стаж. Втората  с код 28, в т.13 1, в т.14 - първи ден, незачетен за стаж
Защо с код 11, след като има 6 работни дни? В код 11 са договорите без осигуровки за безработица, а при 6 работни дни /над 40 часа/ има такива осигуровки. Кодът би трябвало да е 01 при основен ТД или 04 при втори ТД.
Обърнете внимание, че код 11 не се свързва с определен член от КТ, както и чл. 114 от КТ вече не означава до 5 дни /40 часа / в месеца.
Естествено, че присъстват в Д1 за м. юли и август. Само че тези Д1 се съставят на по-късен етап :)
Първо  -за ГД ли питаш, или за ТД?
Второ  - плащаш на 24.08., значи Д1 и Д6 се подават до 25.09. Самите декларации са за месеци 08 и 08.
Нищо не ти пречи да подадеш декларациите и на 24.08 или 25.08.
Колкото за данъка  - за ГД се подава декларация по чл.55 в сроковете, посочени в ЗДДФЛ.
ГД "влизат" в Д1 едва след плащането на сумите по договора и "влизат" в месеците, през които е положен труда.
Не. Само една. Нали фирмата си е същата /име, ЕИК, .../ Какво от това, че собствеността е променена.
За ДДС то и пълномощното не мога да кажа. Щом системата го е приела, може да няма проблем :)
Колкото до приключва се до определената дата ООД-то и салдата се прехвърлят по нова партида на ЕООД, не виждам защо трябва да се прави. Само сменяш аналитичността на сметка Основен капитал и толкова.
Може

Ако сте с постоянем ТД и сте бременна, имате защита. Добре е да уведомите работодателя за бременността. Писмено.
имам ли право на болнични отново... - да, ако имате нужда от болнични.

дали работодателят ми ще ме уволни - малко трудно, ако сте на постоянен трудов договор. Ако сте на срочен договор, който изтича или ТД със срок на изпитване, който още не е изтекъл -може да Ви уволни без проблем. Всичко зависи от дотовора, от работодтеля и от Вас