Да. Ако работникът реши да не итработва предизвестието, пишете и обезщетението.
Обезщетението е само за неотработената част на предизвестието. Предизвестието тече от деня, следващ датата на връчването му на работодателя. Тази дата се удостоверява писмено. Периодът от началото на предизвестието до датата на фактическото прекратяване на ТД е....отработена част от предизвестието.
Този договор на какво основание го сключвате? По КТ /възможно/ или по ЗЗД /обикновено/?
От там и отговорът на горния въпрос.
Уведомление се подава само за ТД, сключени по КТ. Ако Вашият ДУ е по КТ - подавате, ако е по ЗЗД - не подавате. И в двата случая не се подва друга декларация за начало на дейност. Всичко се отразява в Д1.
Каква заповед? Нали ТДе заличен? Лицето въобще не се е явило или по други причини този ТД въобще не е влязъл в действие.
Всеки има право на мнение, нали?
Естествено :-)
Нали тук точно това правим - обсъждаме различните мнения, за да стигнем до истината. Когато и доколкото е възможно, разбира се :-)
Според мен в казуса няма нищо интересно. Водещото е втори /допълнителен/ ТД. Другото са подробности. Уведомлението е за втори ТД, предизвестието - 15 дни.
Събирате всички работни дни за периода. Умножавате по 4 и получавате работните часове. Тези часове делите на 8. Получавате дните, зачетени за стаж + от 0 до 7 часа. Получените дни делите на 21 и получавате месеците + от 0 до 20 дни. Месеците делите на 12 и получавате годините + от 0 до 11 месеца.
И готово!
Не е трудно.
Ако беше отработил предизвестието, щяхте да платите заплата, а не обезщетение.
Обезщетението по 220 не е осигурителен доход, защо да има начало и край на осигуряване? Както казаха по-горе - няма период за който се отнася това обезщетение.
Не се подава Д1 само за него, нито пък се включва в Д1 за месеца на напускане. Отразява се единствено в Д6 за данъка според месеца на плащане и в сл.бележка за облагаемия доход, която издавате на лицето.
Ако подадете, какво бихте вписали в нея?
Таня, или аз не те разбирам, или ти нещо не разбра!
Естествено, че става дума за взаимно съгласие, когато работникът е подал предизвестие.

Не само Таня, но и аз не разбрах. Как хем предизвестие от работника, хем взаимно съгласие?
Имаме предизвестие /воля и право на работника/, прието от работодателя /по задължение, без съгласие/. Дали предизвестието е отработено или не - няма значение. Какво взаимно съгласие виждате?
Вариантите за прекратяване на ТД според съдържанието на заявлението на работника, съм коментирала още вчера Отговор 9 | Вчера в 18:24. Спорът беше само за случая на подадено предизвестие /оформено като такова на основание чл. 326, ал.1/ от страна на работника

Аз напускам спора. Мислех, че ще науча нещо, но стана безпредметно.....
Какво взаимно съгласие? Та кой казва, че работодателя е съгласен? Тогава не е ли по правилно да се запише ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО: По желание на работника, изразено в писмен вид.?

Щом съдружниците така са решили, не виждам проблем.
Колкото до аналитичността - не виждам нито нужда, нито смисъл. Но щом така сте си решили - не е забранено.
Добре де. Кажи тогава какво да пиша за основание в случая на подадено и отработено предизвестие от работника? Като 326/1 не е основание, то 325/1/1 още по-малко може да се ползва в този случай.
А неразпределената печалба как я отчитате? Аналитично по години?
Имате един дивидент от цялата неразпределена печалба. Платежните са според броя на преводите. Ако плащате наведнъж - едно платежно.
Възможно ли е да бъде частично - това не го разбрах. Кое да е частично? Да разпределите само част от натрупаната неразпределена печалба? Може. Да платите гласувания дивидент на части? Може.
Ако е основание как ще формулирате ПРИЧИНИТЕ в заповедта за освобождаване?
"...на основание ОТПРАВЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ" ли?

Да. Точно така.
Моите заповеди изглеждат така:
На основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда   считано от .........г.
ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
със  .........., ЕГН ......... на длъжност..........
Причини за прекратяване на трудовия договор: с писмено предизвестие, отправено до работодателя на .........г.


И до сега никой не е направил проблем.
Пък коментарни книжки отдавна не купувам. Може би в това ми е грешката....
Този текст :
Чл. 326. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя
съвсем не го разбирам като третиращ само срока на предизвестието. Според мен това си е ОСНОВАНИЕ за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя.
Сроковете за предизвестие са вписани в другите алинеи на 326.  По тази причина и допълнението "във връзка с чл. 362, ал.2" няма смисъл. За това не споря :)
Нали ТД е прекратен считано от 01.06. Защо намесвате датата 30.06? Каква е тази Д1 за м. 06? Какво ще пишете в нея? Поне на този етап Върху обезщетението по чл. 220 има ли осигуровки? Смята ли се за осиг.стаж?
Колкото до обезщетението по чл. 222/1 - когато платите ще подадете Д1 със съответния код, начало на осигуряване 01.06 и край на осигуряване 30.06
Не, не е!
Аз имам писмен отговор от МТСП по подобен случай. И те го отрекоха, и ИТ го отрече. Почти бяха на път да обявят документа за невалиден.

Май нещо не разбрах. И в питането и в отговорите. В края на краищата какво е поискал работникът - да напусне по взаимно съгласие, подал е предизвестие за напускане, което няма да отработи или има "обобщен" вариант - подал е молба за напускане по 325/1/1, и допълващ текст  "ако не бъде приета да се счита за предизвестие по 326/1"?
Ако е само молба за напускане по 325/1/1 и работодателят не е съгласен, то ТД не може да бъде прекратен. Работодателят не е задължен да се съгласи. Работникът е длъжен да продължи да ходи на работа или да си подаде предизвестие за напускане.
Ако е предизвестие, то работодателят е длъжен да приеме молбата. Ако работникът не иска да отработва предизвестието - плаща си обезщетение. В този случай не виждам защо в заповедта за прекратяване да не пише "на основание чл. 326/1" и дължимото обезщетение по чл. 220/1.

P.G.H.R., казвате, че имате практика по въпроса. Какво според Вас трябва да е основанието на заповедта? Трябва ли да е  вписано обезщетението за неспазено предизвестие? И защо "най-вероятно ще се окаже, че трябва да го освободите по взаимно съгласие"? Какво задължава работодателя да направи това, дори ако "човекът си е подал заявлението"?
Не  е ли в същия член?
Прекратявате договора по 326/1 и търсите обезщетение за неспазено предизвестие от страната, която не го е спазила. В случая - от работника. Чл.220, ако не бъркам.
Няма начин собственика на ЕООД да упражнява дейност във фирмата като назначен на трудов договор.
Може да упражнява каквато иска дейност в собственото си ЕООД /вкл. шофиране/ само в качеството си на СОЛ. С изплащане на възнаграждение за личен труд или без такова възнаграждение.