Всъщност за последното изречение не съм съвсем права. Вижте Закона за насърчаване на заетостта, чл.47.
От въпросите Ви се вижда, че много неща не са Ви ясни.
1. Фирмата Ви няма приходи. Подразбирам, че въобще няма дейност. Тогава Вие нямате основание за самоосигуряване. Ако не докажете някаква дейност (не само приходи, а поне някакви разумни разходи), има голяма вероятност осигурителния стаж  да не бъде зачетен, а осигуровките да се считат за недължимо внесени.
2. Регистрацията като СОЛ е на физическото лице. Дали сте регистриран като собственик на ЕООД, ЕТ, свободна професия, земеделски производител ... има значение само за основанието и при внасяне и деклариране на осигуровките. Щом веднъж сте СОЛ, Вие сте такъв и при всяка нова Ваша дейност, подлежаща на самоосигуряване. Няма законов начин да сте регистрирани като СОЛ на някакво основание и при работа по ГД на не Ви третират като СОЛ.
3. След като вече сте СОЛ и имате доход по граждански договор, то при получаване на сумата трябва да декларирате това обстоятелство пред възложителя. Възложителят не начислява и не удържа осигуровки и данък по този ГД и не издава сметка за изплатени суми. За получената сума Вие издавате документ с реквизитите на фактура (независимо от наименованието)  и сам си дължите осигуровки и данък.
4. Когато СОЛ има доходи от ГД, то довнася или не осигуровки при годишното изравняване на осигурителния доход с годишната данъчна декларация. Данъкът се дължи авансово на тримесечие по реда на чл.55 и свързаните с него членове от ЗДДФЛ. След като ГД не е с дружеството, в което сте съдружник или собственик, осигурителния доход от ГД е сумата, намалена с НПР (най-често 25%).
5. Довнасянето на осигуровки е само върху разликата между избрания осигурителен доход, върху който са внесени осигуровки като СОЛ и осиг.доход от ГД и другите дейности,ако има такива. След като говорите за хиляди левове довнасяне, вероятно имате немалки доходи. Редно би било да отделите малко за консултация със счетоводител.
По втората част от питането:
Ако регистрирате фирма това само по себе си ще нищо не значи. Проблемите идват когато започнете дейност и подлежите на осигуряване за тази с дейност (регистрация като СОЛ, осигуряване по договор за управление ..). В момента, в който започнете дейност (и подлежите на осигуряване) се прекратява обезщетението за безработица. Имате 7-дневен срок да декларирате в НОИ началото на дейността, подлежаща на осигуряване.
Няма такава опция за плащане на остатъка от обезщетението. Нито на части, нито наведнъж.
Работя вече 2 години след борса. "Довземането" има срок ли?
Да.Има срок - максимум след 12 месеца работа.
Само по т.4 - най-добре е датата да е реална ;)
Според мен редът е: изготвяне, приемане, публикуване. И тъй като преди 30.03. трябва да се публикува в НСИ, то добре е приемането да е между съставянето и публикуването в НСИ. И задължително преди публикуване в ТР :)
ок, но 10% дод къде и как се декларират ?
А какъв е този данък върху плащане?
Ако сте работила по-малко от 12 месеца, запишете се отново и си вземете остатъка. Или частта от него за периода докато си намерите работа. Това няма да Ви навреди. Трите години от ОТПУСКАНЕТО на обезщетението така и така си текат. "Довземането" нито увеличава този срок, нито го премества във времето.
Как мога да ползвам пълна борса при положение, че съм ползвала през последните три години борса /три от осем месеца/? 

Щом през последните три години сте ползвали обезщетение за безработица, то ако сега Ви отпуснат обезщетение, то може да бъде само минималното /4 месеца по около 200 лв месечно/. Срокът от три години се брои от датата на отпускане на последното обезщетение.

Прави ми впечатление израза: "съм ползвала ..три от осем месеца". Това означава ли, че сте прекратили борсата и сте почнали работа? Ако е така, ако прекъсването /работата по ТД/ е под 12 месеца и ако сте спазили 7-дневния срок за деклариране в НОИ на почването на работа, то сега ще имате право на остатъка от вече отпуснатото обезщетение. Трябва само да се регистрирате в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяването. Няма значение как ще бъде прекратен ТД
Здравейте,

 като се има предвид, че е в отпуск от 01.02. Подадена е Д6 с код 5 на т.9 е посочено 28.02.2018, а на т.18 е посочено 31.03.2018,
Така си е правилно. Вижте в наредбата изискванията за попълване на т.18.
 Е, в т.9 няма начин да е 28.02.2018, а навярно само 02.2018 :)
Като свободна професия имате БУЛСТАТ /независимо, че сигурно съвпада с ЕГН-то Ви/.
Като влезете с ПИК в системата на НАП има два данъчни сучекта - единия с БУЛСТАТ, другия с ЕГН. Подавате Д55 през БУЛСТАТА.

ПП Не съм пробвала дали Д55 може да се подава с ПИК, но би трябвало.
Попълвате таблици 1 и 2 само да месеците 11 и 12, когато е бил СОЛ. За тези месеци попълвате всичко - и осиг.доход по ТД, и реалния доход като СОЛ, и дохода, върху който са направени авансови осигуровки. Следвайте указанията.
Няма проблем да се сключи основен ТД на 2 часа. Поне в КТ няма ограничение.
Ако МОД е 510 лв за 8-часов работен ден, то за двучасов ще е (510:8)*2=127,50.
Щом напускате по Ваше желание или с Ваше съгласие, имате право само на  минимума, който съм посочила.
Дават БУЛСТАТ веднага на едно временно удостоверение или както се казва. Обикновено БУЛСТАТа съвпада с ЕГНто. За картончетата - до преди година и половина даваха, но се говореше дамги махат. Картончето ставаше след два-три месеца от регистрациятя.
Като влезете с ПИК трябва да имате ФЛ с ЕГН и ЮЛ с БУЛСТАТ =ЕГН. ОКД 5 подавате като ФЛ, а Д1 като ЮЛ.
Здравейте. Не разбирам от изчисляване на болничен, но доколкото съм чела 70%/първите три дни ги плаща работодателя/, а останалите дни/80%/ НОИ. За изминалия месец имам 11 календарни дни болничен и днес виждам, че обезщетението което са ми превели е 115лв. Осигуряват ме на 510лв. Възможно ли е сумата да е толкова малка?
11 календарни дни, значи поне два почивни и максимум 9 работни. От работните - 3 от работодателя и мамсимум 6 от НОИ. 115:6=19,16 Прилича на вярно.

За изчисляването: събирате осиг. Доход от последните 18 месеца, събирате работните дни за тези месеци, делите сумарния доход на дните, полученото умножавате с 0,80 и би трябвало да получите 19,16 или колкото е точно.
Искам  да  попитам  след  като  бях  извън  страната  за  няколко  месеца  и  фирмата  ми   за  1017 година  не  е  осъществявала  дейност  и след  като   моя  счетоводител, който  е  упълномощен  да  ми  подаде  отчетите  не  е  успял,  защото  не  са  ги  приели  от  Агенцията,  сега   ако  отида  да  ги  подам  ще  има  ли  санкция??
Счетоводителят може да подава отчети, на които е съставител. Неработилите през 2017 г фирми не подават отчет, а декларация, че са били без дейност. Такава декларация може да се подаде или от управителя на фирмата лично, или от птедставляващ го адвокат.
Не е виновен нВашия счетоводител, че реда е такъв.
Колкото за санкции за закъснението - нямам опит.
От указанията към таблица 2:
- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....., попълват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3;

Както виждам в Приложение 4, част І, на ред 7 трябва да е записан дохода от наем, намален с 10% НПР /не с 10% данък!/

ПП Междувременно и Делфинчето се е допълнила :)
Като безработен сте се осигурявали върху 230 лв месечно /вноска 18,40 лв/.
Ако годишната сума на получения наем е над 12*230=2760 лв, то дължите здравни осигуровки 8% върху разликата над 2760 лв.
Подавате ГДД по чл. 50 и попълвате таблица 2
Можете. 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно)