Има много  спорове по въпроса дали собственик на ЕООД може да назначи сам себе си на трудов договор. Повечето отговори са, че не може.

Аз нищо не коментирам и не споря с никого. Само посочвам фактите.
М.май изобщо не Ви интересува.
За м. 6 заплатата е 610+131,76=741,76
За 1 работен ден се полагат 741,76/22=33,716
Лицето има /очаква се да има/ 12 отработени дни и 10 р.д. болничен, три от които за сметка на работодателя.
За трите дни се полагат 33,72*3*70%=70,80
За отработените дни 12*33,72=404,60
Общо: 475,40
Осигуровки /ДОО, здравни и т.н./ се дължат върху тези 475,40, ако МОД за длъжността е под 697,25 лв. Ако МОД е над 697,25, осигуровки се дължат върху МОД:22*15. Осигуровките се делят между работник и работодател по обичайната схема.
За седемте дни болничен от НОИ се дължат здравни  от работодателя в размер на 4,8%върху 610:22*7=194,09

За заплатата:
От 475,40 се приспадат личните осигуровки, изважда се обезщетението за трите дни и върху остатъка се начислява 10% данък.
Нетната сума е 475,40 - лични осигуровки- данък.
Едноличен собственик на ЕООД се осигурява върху доход 610лева като самоосигуряващо лице.Може ли да се увеличи осигурителния доход и подава ли се допълнителна информация в НАП.?
За може е - може.
В НАП се подава информация само с поредната Д1.
Друг въпрос е дали ще има полза от това увеличение, ако няма увеличение на реалния осигурителен доход. Обърнете внимание на чл. 54м от КСО.
 Трябва ли съдружникът в майчинство да декларира спиране на дейност с ОКд 5?
Не, не трябва.
Може да помисли да спре самоосигуряването единствено в случай, че като СОЛ не се осигурява за ОЗМ, а болнични ще получи на друго основание (ТД, ДУ...)
 Проблем ли е ако ел.подпис е на нейно име, но ще го ползва другия съдружник?
Може да е проблем. Щом КЕП е на нейно име, значи тя подписва документите. Следователно извършва дейност по време на болничния и НОИ може да откаже плащане.

Направете КЕП на името на другия съдружник.
Не.
Пишете си 18. Пък СОЛа може да работи когато си иска.
Не си играйте с ГД в строителството! Те са много уязвими при проверка от ИТ. Основният мотив е, че има работно място. Да не говорим за изискванията за трудова дисциплина и безопасност на труда. В подобни случаи от ИТ препоръчват ТД по чл.114 иле по чл.68, ал.1, т.2.
При положение, че стоките се считат придобити през м.12, то доплащането им в началото на годината, може ли да се приеме от някой като осъществяване на покупка на стоки?
Според мен плащането по стара фактура не е "дейност"
А кога е родено бебето?
Вторият ТД не се вписва в ТК.
Издава се УП
Значи чл. 111.
След като е втори - по чл.110 или 111, в зависимост от това, дали основния ТД е при Вас или не.
Това: просто се допълват двата договора не го разбрах.
В срок си до 23:59 на 15.06.2020
 :wink1:
Възможно ли е ДУК да бъде уговорено плащане пропорционално на отработено време, а оттам и по-малко осигуровки?
Не, не е възможно. При ДУ няма работно време. Дори в договора да е уговорено някакво почасово присъствие, осигуровките не може да са под МОД за управител /за 8 часа/ според дейността на фирмата.

Ако собственика е "работещ собственик", т.е. върши всичко във фирмата /не само да управлява/ и управлението е по ДУ, то е длъжен да се самоосигурява да дейността си извън управлението.
Най-икономичното е самоосигуряване върху 610 лв  без ДУ. При СОЛ също няма работно време
А текст: Получател подпис, име и фамилия  на получателя, виждате ли?
Подписът отдавна не е задължителен реквизит на фактурата. Това се отнася като за подписа на издателя, така и за подписа на получателя.

Някъде е уточнено, че и длъжността на получателя в предприятието трябва да се запише при получаването й.
Никъде няма такова изискване.

gergenetsite, прочетете отново чл. 6 от Закона за счетоводството за изискванията към първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател/ какъвто е фактурата/ и чл. 114 ал.1 от ЗДДС, където е посочено задължителното съдържание на фактурата. 
Остроумниченето само по себе си не е лошо, но когато се основава на знание, а не на избиване на комплекси!

Моля модераторите да обърнат внимание на публикациите на потребител gergenetsite!
Закон за счетоводството
Чл. 6. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя


Значи ЕГН-то е задължително.

за декларацията за ЛД нищо не мога да кажа. Все пак събирате тези ЛД и ги обработвате само и единствено по изискванията на нормативен акт /ЗСч, ЗДДС/
Когато искате. Може и да не го правите.
Така или иначе имате задължение:
1. Да изчислите отпуска минимум върху МРЗ, т.е. не може да платите под 610 лв за месец
2. Да начислите и внесете осигуровки минимум върху МОД за длъжността, независимо че възнаграждението може да е по-ниско.
Ако мислите да повишите заплатата, може да пуснете заповед или ДС. Една промяна на заплатата преди отпуска без отработени поне 10 дни в месеца, няма да повлияе върху размера на отпуска.
Здравейте,
искам да попитам, ако получавам обезщетение за безработица, и имам граждански договор - трябва ли да го декларирам към АЗ и ще ми спрат ли обезщетението или ще го прекратят. И ще ми го възстановят ли след прекратяване на гражданския договор.

Зависи от сумата по договора. Ако е под 610 лв след приспадането на НПР - не е нужно да се декларира и не се спира обезщетението.  Ако е над - декларира се в 7 дневен срок от започването на работата, временно спира обезщетението, после се регистрирате отново и продължава плащането.
Може, ако имате някакъв договор с това лице /ГД, ДУ.../.
Иначе на какво основание може да дадете служебен ананс на някото, с когото нямате трудови или облигационни правоотношения.
 :noexpression: :noexpression: :noexpression: :noexpression:
досега на всички пенсионирани съм начислявал ЗО и по време на неплатения отпуск в/у 280 и 305

А не е трябвало.  По време на неплатения пенсионерите са здравноосигурени на друго основание (от бюджета). Виж, ЗО за времето на болничните се дължи и за пенсионерите.