И главница и лихва по същия код
Може с едно платежно да преведете задължението + лихвата
След като сменяш кода на вид осигурен, първо подаваш заличаване на старата Д1 и после нова редовна.
Днес взех консултация на място в НАП и ми отговориха, че трябва да мине по ДУК,дори след време при заверяване на стажа може да се наложат корекции за този период,през който е бил на ТД.Така че, сега ще пусна прекратяване на трудовия договор и ще мине по ДУК.
Не съм сигурна, че "трябва" да мине на ДУК. Възможно е, но не е задължително. Все пак бих предпочела СОЛ пред ДУК - по-евтино е и е по-гъвкаво. Това зависи от решението на общото събрание на съдружниците, а не от НАП или от счетоводителя.
Не съм убедена и че ще се наложат корекции за времето по ТД.
Стажа в чужбина не се признава при определяне на майчинството. Вижте КСО, някъде около чл.49.
Значи имате един съдружник - управител и друг съдружник, който няма право да управлява.  И съдружника-управител работи в същото ООД на трудов договор.
Възникват следните въпроси: Кой е сключил този ТД от страната на работодателя, след като другия няма право да управлява и представлява фирмата? Ако ТД не е за длъжност Управител, как ще се осигурява съдружника-управител за управленската си дейност - СОЛ, ДУК? Какво всъщност върши този човек във фирмата? Има ли други работници?
Ако си отговорите на тези въпроси, предполагам че ще стигнете до извода, че в случая ТД не е много издържан, че въпросния човек трябва да се осигурява поне като СОЛ и спокойно да си върши всичко във фирмата /и управление и други дейности/. Възможно е ДУК за управлението + СОЛ за другата дейност.
А може би има и други решения...
Оборотна ведомост, главна книга, касова книга, инвентарна книга, САП, ДАП, документи за складовите наличности, ....
Ведомости за заплати
Дневници по ДДС
....
Най-добре попитайте новата счетоводна кантора какво точно ще искат.
Тук можем само да дадем някакви насоки, които със сигурност са известни на стария Ви счетоводител.
Чл. 55. (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци

Не е ли ясно? Или аз пропускам нещо?
Упрасителят, ако е нс ТД и в длъжностната му характеристика е включено да продава, може да го прави. Само дето осигуровките са като за управител. Освен това управителят ще се разпорежда с банковите сметки на фирмата, ще назначава и уволнява работници, ще преговаря с клиенти и доставчици, ще сключва договори.... За Вас остава само получаването на дивидент. Ако остане печалба, разбира се.
Колкото до служител на граждански договор - често е невъзможно. При продавач в магазин - абсолютно недопустимо.

След като имате намерение да започвате дейност, сключете си договор със счетоводител и го помолете да Ви обясни с примери и цифри кое колко "струва" и какви могат да бъдат евентуалните глоби. Аз поддържам идеята за работник + СОЛ.
Зависи от основанията.
В повечето случаи е по-добре да се прекрати стария и да се пусне нов ТД
От друга страна - няма начин да е заверена осиг.книжка за 200 - 2012 без да има подадена ОКД5. Статуса на осигуряване е първото, което проверяват при заверката. Трябва да имате печат на последната страница на осиг.книжка за датата на регистрация.
Добре е да си подадете Д1 и Д6 за заплатите, а после двете Д1 и Д6 за м.07 и 08 за обезщетението. Д1 и Д6 за обезщетението се подават едва след като срокът за обезщетяване е изтекъл, лицето е потърсило обезщетението, обезщетението е начислено и платено. Ако човекът си е потърсил обезщетението след 06.08. и преди 25.08, то можете да включите юлската част към Д6 за осигуровките  и втората Д1 с код за обезщетението към декларациите по заплатите за м.07.
Данъка по обезщетението се включва в Д6 с код 8 за съответния месец според плащането
Фирмата, издател на фактурата не си ли е потърсила плащането толкова години?!?
И аз това се чудя.
От друга страна питащия казва, че има фактура, но не казва дали има доставка или не.... Тези материали доставени ли са, кога са доставени, са заприходени, вложени ли са...?
Иначе няма пречка да се включат в дневниците без право на ДК.
Означава ли това, че при регистрация като самоосигуряващо се лице сумата на осигуровките ще бъде по-ниска?

Ако лицето е пенсионер по болест може да избира за какви рискове ще се осигурява: само здравно; здравно и за пенсия, здравно, за пенсия и за общо заболяване и майчинство.
Ако не е пенсионер - при осигуряването ТЕЛКа няма значение. Вариантът "само здравно" отпада.
Само една Д1. Отбелязвате периодите в осигуряване и без осигуряване.
Не подаване Д1 с код 28, защото в дните, през които не е работил не е бил в какъвто и да е отпуск.
здравейте
и аз начислих обезщетение по чл 222 ал 1 , от 06.07,15 до 31,07,15 и другия месец
ще начисля до 05.08
работя на микроинвест про и програмата ми генерира две д1- за възнаграждението до
05,07 по трудовия договор и отделно за обезщетението
обаче при проверката на втората декларация с програмата на нап ми излиза съобение за грешка, но не знам причината
има ли някакви особености при попълване на д1 за това обезщетение?
Вижте декларацията за обезщетението с какъв код за вид осигурен е. В декларациите трябва да има дата на край и начало на осигуряване. За обезщетението евентуално ще трябва още една Д1 за периода 01.-05.08.2015. Зависи човекът кога си е намерил работа. Самото обезщетение не можете да начислите или да платите преди работникът да го е потърсил. Това може да стане най-рано на 06.08.2015. Д1 за обезщетението се подават до 25-ти на месеца, следващ месеца на плащане.
Ако подавате днес Д1, която включва дата 31.07. може би няма да бъде приета заради бъдеща дата.
Въпрос от вътрешните правила за документооборот.
Аз искам само молба/заявление/ - декларация от лицето. По някога има и резолюция "да" от шефа. По някога няма, защото неговото мнение не е от значение. Щом са спазени изискванията на чл.222/1, плащането е задължително.Получаванет о на обезщетението се удостоверява с подпис на ведомостта.
Не зная какво значат сметки 493 и 498 във Вашия сметкоплан, но аз бих ползвала само едната
Разчети със собственика/Банка
Каса/Разчети със собственика.
Чл. 54д. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1. започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по този кодекс или законодателството на друга държава;

(3) Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 в срок до 7 работни дни.

Според КСО е ТРЯБВАЛО да уведомите НОИ при започването на работата по ГД , а не при плащането. Това, че не сте знаели точната сума при започване, не Ви оневинява.
Ако питате как на практика ще трябва да знаете нещо, което ще стане в бъдеще - не мога да кажа. Също не мога да обясня какво би станало, ако бяхте уведомили НОИ и обезщетението беше спряно заради ГД с осигуровки, а в последствие се окаже, че не сте изработили достатъчно и Ви платят под МРЗ.

Може да прекъсне самоосигуряването само ако спре дейността на ЕТ.
Работата по ТД не е основание за спиране на самоосигуряването.
Особеност: ако по ТД е осигурен на 2600 или между 2180 и 2600.