Да. Плаща се месец за месец
Почти 2400 :)
За "обикновен" болничен срокът е 18 месеца назад. Сумира се осигурителния доход за тези месеци и се дели на сумата от работните дни в тях. Полученият среднодневен доход се умножава с 80% и се получава дневното обезщетение. То се умножава с броя на работните дни в болнични. Тъй като месеците са с различен брой дни, то сумата няма да е постоянно число.  В м.05.2022 са само 19 работни дни и обезщетението ще е по-малко от това  да м. 06.2022 например
Не пишете на две места. Вече имате отговори в другата тема
Пропускате някои неща.
Работодателят плаща първите 3 работни дни от болничния в размер на 70% от надницата и върху тях се дължат осигуровки. За останалите работни дни от болничния работодателя внася само 4,8% от 710 лв здравни осигуровки. Това не зависи нито от заплатата Ви, нито от обезщетението, което получавате от НОИ
По мои сметки са по 689 лв без ДДС, което е под 700.
Но зависи какъв е стойностния праг във Вашата фирма. Зависи дали сте регистрирани по ДДС...

ПП Според мен е крайно време прагът в ЗКПО да се вдигне. 700 лв са под една МРЗ :(
Ако ел.подпис е на самото ФЛ, не се упълномощава ос същото ФЛ но с булстат
По същия, по който внасяте здравните осигуровки
Ако може добре да се аргументира че самият той извършва някаква трудова и/или управленска дейност в тази очевидно неработеща фирма - да, ще се признаят
Трябва. Работодател: Името и БУЛСТАТ
Попълва се приложение 10 - таблицата най отпред и съответното място в част ІX. Декларация не се попълва

облеКчение :)
облагаемия доход от упражняване на трудова дейност на лицето на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи на това основание,

По чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се осигуряват лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО - съдружници, лица, извършващи търговска дейност без да са ЕТ и т.н.
Т.е. "това основание" е основанието по чл.40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, препращащ към чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО
Лицето от питането има  осиг.доход само по т.2 от ал.3 на КСО. Доходът по ГД също се получава в качеството му на СОЛ. Значи: в двете таблици в колона 5 попълва по 1/12 от сумата на всичко, което е получил като СОЛ - и личния труд, и ГД , и от продажбите по интернет
жената е работила на трудов договор за много кратък период, по-малко от 12 месеца.
Е, това не значи нула, нали :) Все има някой друг ден или месец осиг.стаж. После още 5 месеца до раждането (ако е на 8 часа) и в най-лошия случай след седмия месец от раждането ще има право на 710 лв майчинство. Или колкото го направят тогава. Стига междувременно да не й прекратите трудовия договор.
В АВ няма да му дадат нов булстат. Къл дейността ЗП ще добавят допълнителната.
Осигуряването е по ЕГН, така че дали ще е като ЗП или като хотелиер, все тая. Накрая изравнява осигуровките от всички доходи (без непреработенато селскостопанската продукция)
В ГДД попълва приходите от различните дейности в различните приложения.
По същността на отдаването на стаи под наем - нищо не мога да кажа
Ако има договор по някоя програма - едва ли. В повечето се изисква да не спира дейност за определен период.
Иначе - защо не. През ноември - януари почти няма какво да се прави на пчелина
заповедта е от 02.05.,прекратяването се счита от 01.2022
Това е възможно само ако 02.05 е бил работен ден за съставилия заповедта,  молбата да прекратяване по взаимно съгласие е подадена преди 30.04. и е получила гриф за одобрение преди 30.04., в молбата е посочена дата за прекратяване на ТД считано от 01.05.
Само от любопитство - на коя дата е връчена заповедта?
Искате да кажете: "Дали може ТД да бъде прекратен считано от 02.05.2022 или от 03.05.2022?"
Да, може. Хубаво е датата на заповедта и датата на връчване да са преди или на 29.04.2022
1. Д1 и Д6 се подават от осигурители и от самоосигуряващи се лица. ФЛ, изпълнител по ГД няма задължение за подаване на Д1 и Д6.
2. Д1  и Д6 се подават, когато има какво да се декларира в тях
Справка - Наредба Н-13

По конкретния въпрос , като пренебрегнем факта, че "шофьор" и "граждански договор" са несъвместими: не сте уточнили дали този пенсионер има друг осигурителен доход през м.01 и м.02 и дали е регистриран като самоосигуряващо се лице. От чие име е зададен въпроса - от изпълнителя или от възложителя?
Т2
В колона 4 осиг. доход, върху който е внасял ЗОВ по чл.40, ал.5 (предполатам 1/2 от 650 лв), в колона 5 - осиг.доход от ГД, разделен на месеците, през които е подлежал на осигуряване по чл.40, ал.5. (вижте указанията). В другите колони- каквото се получи
да и на двата въпроса.
Нали сте подали декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице и сте правили осигурителни вноски
Аз не разбрах кой кого назначава по ДУК? Кой подписва молбата за назначаване с работно време? /Не зная да има назначаване без работно време/ Защо мислите, че ще Ви уволнят заради подписване на молба?
В края на краищата: кой е работника? кой е работодателя? ДУКа по КТ ли е ?
Какво означава "Покриване на часове" и какво общо с това има семейната почивка на адвоката?