След като полага личен труд и в двете дружества,осигуровки и в двете до макс осигурителен доход на месец.Не избира в кое дружество да е СОЛ,а зависи какъв е точно в това дружество-управител по ДУ,само с личен труд или само съдружник.

Хм... Сигурна ли си? Не бъркаш ли нещо с годишното изравняване на осигуровките?
Да. Точно 7 дни са от НОИ. Работните дни от 08.08. до 21.08 вкл. са 10. Първите три от тях се плащат от работодателя.
Какво общо има внасянето на осигурителни вноски с подаването на обр.1 и 6 ?

Внасяне, деклариране... ;)
Явно става въпрос за някой неплатен или болничен...
Какво общо има наема с Д6? Още повече с ДОД по ТД?
Данъка върху наема де декларира с Д55. Освен ако не е през 4-тото тримесечие.

А за ДОД по ТД се подава Д6 с код 8 според месеца на плащане на заплатата. За пръв път ли подавате Д6 за ТД?
Ако имате назначени работници по ТД, сключвате договор с лицензирана служба по трудова медицина и те ще Ви обяснят.
От актуалната към днешна дата.
2) ако майката се насочи към втората опция следва да назначи управител/прокурист с пълни осигуровки, може ли човекът да е назначен на двучасов работен ден

Зависи по какъв начин ще назначи управителя. Ако е по ЗЗД /договор за управление/ - не може. По ДУ няма радотно време, а осигуровките са минимум на МОД за управител.Ако назначите управител по КТ /трудов договор/, може и на един час. Само че работното време трябва да е фиксирано от... до.... и да работи само по това време. А кой ще управлява в останалото време, не е мой проблем
Чл. 114 вече не е само за 5 дни в месеца, а за определени дни
В Д6 сложи днешна или минала дата /датата на начислвване/. Системата няма да приеме Д6 с код 5 и бъдеща дата
1. След двата ТД на 8 и на 4 часа няма да можете да стлючите трети ТД дори за 10 мин. работно време, защото няма да останат 12часа междудневна почивка и нужната междуседмична.
2. Ако работното време по някой от другите договори се промени и можете да се вместите между норматива за почивка, то можете да сключите допълнителен ТД на основание чл. 111 във връзка с чл. 114. Задължително вписвате дните и часовете, в които ще се работи, напр. четвъртък от 8,00 до 12,00, петък от 16,00 до 18,00.
3. Прочетете актуалната редакция на чл. 114
Петя, навлизате в една тема, която не е за този форум. Личните взаимоотношения между работник и работодател се уреждат или на добра воля или по съдебен ред. Ние не можем да бъдем арбитри в ситуации, които не познаваме.  Още повече, когато има разни устни договорки, заяждания и инат.
Тук можете да получите съвет какво да се прави съгласно закона. Но когато и двете страни спазват закона.
ЗСПД,  Допълнителни разпоредби,  §1, т.2
"Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон

ППЗСПД,  чл.3   (3)  Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица


След като дивидента е облагаем по ЗДДФЛ, независимо че данъка се удържа при източника и дохода не се посочва в ГДД, смятам че трябва да се включи в дохода за детски.
Напишете една декларация, че по време на неплатения отпуск сте здравноосигурен/а на друго основание. Така няма да са длъжни да внасят по 16,80 на месец. Посочете и чл.40 от ЗЗО

ЗЗО
чл.40, ал.1, т.1
б)  за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, .....
Маже да се вземат и двата дохода, може и само по трудовия договор. За да се взема и дохода от самоосигуряването в ЕООДто, трябва да се осигурявате на "високия" процент  - за общо заболяване и майчинство.
При самоосигуряването можете да изберете върху какъв осиг.доход да внасяте осигуровки /от 420 лв на месец до 2400-830=1570/. Ако Ви се дават малко повече пари за осигуровки, в ЕООДто можете да се осигурявате по договор за управление върху 1150 лв и като СОЛ /тъй като сама ще си работите/ върху 420.
Консултирайте се със счетоводителя си за конкретните цифри.
по чл. 68, ал. 1, т. 2 не пиешете дата за краен срок

Може да ползвате и 68, ал. 1, т. 1
Ако вторият няма да работи в ООДто и няма да управлява, можете да не подавате ОКД5. Ако стане СОЛ, то Д1 подавате с код 23 - СОЛове, осигурени на макс по ТД
КСО
чл. 41 (2)  За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
2. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
Щом не полага труд и не управлява /има друг управител/, а само получава дивиденти, то няма основание за осигуряване.
Това, че работи другаде по ТД няма отношение към осигуряването в ООДто.
Залагам на датата на нотариалния акт.
А не сте ли регисрирали МПСто в КАТ в 14-дневен срок от НА? Т.е. -преди 01.10.

И не викайте!
Аз лично не виждам ограничение. Стига т.10а да е приложима за този работник.