За ТРУДОВ стаж естествено че не важи. Нали не сте на трудов договор
За осигурителен стаж за пенсия важи. При осигурителен доход 420 лв на месец. Трябва всеки месец да внасяте в срок осигуровките, да подавате Д1 и след края на годината да заверявате осигурителната си книжка

Понятието 'няма дейност' е много разтегливо. Това, че нямате приходи не значи, че не проучвате пазара, не търсите клиенти и т.н. :)
Принципно записът в ТК е така
НО:
1, Защо Само първият месец от неплатения отпуск е със зачетен стаж? Нали 30 РАБОТНИ дни /около месец и половина/ неплатен отпуск в календарната година се зачитат за стаж
2. За периода 02/07-30/07вкл. си ползва полагаемата годишна отпуска за 2012  Колко дни е полагаемата се отпуска по ТД и отчитате ли, че за времето на неплатен без стаж не се полага платен отпуск?
A през м. август не е ли осигурен на друго основание /чл. 222/?

Иначе - ако не е осигурен на друго основание и ГД-НПР е под МРЗ - няма осигуровки, а само ДДФЛ.
Ако е на борсата - не уведомява никого.
Ако не е на борсата с обезщетение - сам си внася ЗОВ като безработен
Ако 50000 лв облагаем оборот са достигнати за периода 01 юли 2011 до 30 юни 2012 включително, не е ли трябвало вече /до 14.07.2012/ да е подадено заявление за регистрация?
Mика, нещо бъркаш обезщетенията. Това, за оставане без работа 1 месец се дължи от бившия таботодател и няма нищо общо с  регистрацията в агенцията по заетостта и обезщетението за безработица
По същество: Ако по време на периода с обезщетение за безработица започнете някъде работа за по-малко от 9 месеца и уведомите НОИ в 7-дневен срок от започване на работа и Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяване на трудовия договор, то изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период. Това не зависи от начина на прекратяване на този ТД.
Това, което ти е писал/а Алфа е вярно, ако въпросния ТД е над 9 месеца или не са спазени сроковете за уведомяване и нова регистрация
Осигуряват те по трудовия договор, а ти се осигуряваш в ЕООД. Сумарно максимум до 2000 лв на месец
В ЕООД по-добре да се самоосигуряваш, защото ако се осигуряваш като управител по ДУ/К/ и вършиш и нещо друго, освен управление,  ще трябва и да се самоосигуряваш - т.е. ДУ/К/+СОЛ
И си намери счетоводител, за да не плачеш после
Имате собственици ООД-та, на които ще изплащате дивидент или сте ООД, което ще плаща дивидент на собствениците си - ФЛ?
В първия случай потътсете информация относно облагане на дивидент, получен от ЮЛ /ако не се лъжа - в ЗКПО/, а във втория случай - вижте отговора ми от  Юли 09, 2012
Ако ще плашате дивидент на чуждестранно ФЛ - погледнете пак в ЗКПО
В предприятиа с над 50 човека /ако не бъркам/ трябва да има места за трудоустроени. Мисля, че е според ЗЗБУТ
А за новата длъжност - добре е да сте сигурни, че не е противопоказна
Щом в решението на ТЕЛК е посочено, че не може да тадоти на тази длъжност - значи не може нито на 8, нито на 4, нито на 1 час. И не само по този ТД. а и по всеки друг ТД
Изход - търсете му друга работа, като преди това се допитате до ТЕЛК дали е подходяща.
А трябва ли да имате работни места за трудоустроени?
В УП2 - период от 10.01.2012  до 04.06.2012, осиг.доход  ... лв
В УП3 1. от 10.01.2012-11.01.2012 - осиг.стаж 4 часа
         2. от 11.01.2012-04.06.2012 - осиг.стаж 4 м. 23 дни /ако правилно си смятала/

Мисля, че ти отговорих на друго място
Ako ато СОЛ сте осигурена за общо заболяване и майчинство /на "високия" процент/ - и към двете /два болнични/
След като СЕГА се взема решение да разпределяне на дивидент, цялата сума се облага по СЕГА действащото законодателство /по-конкретно ЗДДФЛ/
Пример: На 10. 7.2012 имате неразпределена печалба 25'000, независимо през кои години е формирана. На същата дата Общото събрание/едноличния собственик/ решава да разпредели дивидент в размер на 20'000. От тази сума се удържа 5% данък /1'000 лв/ и на собственика се изплащат 19'000 лв /по банков път, щом е над 15'000/. На собственика плащате когато имате пари, а данъка се внаса в ТД на НАП по седалище на фирмата до края на месеца, следващ датата на решението /в слъчаз 31.08.2012/. До 31.04.2013 фирмата подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, незавосимо дали до тогава сумата е платена на собственика или не. Собственика не включва тази сума в ГДД за 2012
Обяснението се отнася за собственик местно физическо лице
Moже по договор за управление  - ако има подписан/обявен такъв и упражнявате САМО управленска дейност във фирмата
Ако имате ДУ, но упражнявате и друга дейност във фирмата, задължително трябва И да се самоосигурявате. Т.е. - ДУ+СОЛ
Възможно е и е най-икономично да се самоосигурявате /СОЛ/ и да си вършите всичко - и управление, и друга работа. За целта не трябва да сключвате/обявявате ДУ
Грешиш
УП3 е за осигурителния стаж. Както ти казахме Ос.стаж=трудов стаж = 18 дни
УП2 е за осиг.доход. В него се посочва пероида 14.06.- 02.07.2012 и осиг.доход. Не се посочва нито трудов, нито осиг.стаж. Ако държите, може да запишете в забележките Ос.стаж=трудов стаж = 18 дни
Трудовия стаж се посочва само в трудовата книжка.  От 14.06.2012 до 02.07.2012 - 18 дни
Датата 29.06. може да посочиш в Д1 като коследен ден в осигуряване. Не е проблем, ако в Д1 като такава се запише 30.06. Виж с 01.07  в Д1
ще ти е тръдно /невъзмижно/
Чл. 41.
(2)  За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;...

Отвори го този КСО най-сетне
КСО
Право на обезщетение
Чл. 40. (1)  Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

Право на обезщетение за бременност и раждане
Чл. 48а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
И аз казвам Т.СТ. 18 дни. За осиг.стаж не съм убедена че е 12 дни /при пълно работно време осиг. стаж = трудов стаж/ Ако беше на непълно работно време 12*раб.време:8.
За УП-тата е точно обратното: за  УП 3   - може дата да е и 29,06. Но ако е бил на 8 часа - защо ще издавате УП3?
За УП 2 трябва да е 02,07,

KCO
Чл. 9.
(8) Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:
1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.
Нужно е да имате 8 месеца някъде. Във Вашия случай имате право да ползвате платен отпуск. Това трябва да е съобразено с графика на отпуските във фирмата. Ползването на отпуска е с разрешение /съгласие/ на шефа.
Каква е разликата с 4 часа? Че признатия трудов стаж не е ден за ден?
Тр. стаж за периода с 8 часа е ясен. Към него прибавяш трудовия стаж на 2 часа, който е около 1/4 от календарния период /ползвай калкулатор/
Сумираш и пишеш "от 20.04.2007 до първия неработен ден зачетения тр.стаж е .../сумата/"
Тъй като осиг.стаж се смята по същия начин пишеш и "осиг. стаж е равен на зачетения тр.стаж"
Издаваш УП3