Нямате основание да то водите в самоотлъчка, платен или неплатен отпуск, след като лицето въобще не се е явило на работа (няма начало на изпълнение по ТД)
И от мен заличаване
Щом няма дейност, няма осигуряване.
Като не е подадена ОКД5 за начало на дейност, какво спиране тогава?
Не, не може да подаде ОКД5 и веднага да ползва болнични. Трябва да има поне един ден в осигуряване  като СОЛ с ОЗМ. А денят в осигуряване може да е само при прекъсване на болничните.
А не следва ли след като лицето декларира, че е самоосигуряващо се лице да не се удържат осигуровки и данък и лицето да има грижа за подаване на декл. Чл.55 и внасяне на данъка
Следва.
Погледнете дали тази дейност е вписана в съответното приложение към ЗМДТ
Не зная да има подобна декларация. Поне не и такава, която да се представя на работодателя при постъпване на работа. Ако искате да удостоверте факта, че не Ви е представил ТК при започване на работа, съставете си една декларация в свободен текст.
Ако лицето желае да му бъде издадена нова ТК, да се обърне към ИТ.
Като по ДУ - всички. Върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управители според съответната дейност. Плюс осигуровките като СОЛ
 До общ размер на осигурителния доход 3400 лв, разбира се.

А има и по-лесен и евтин начин възнаграждението "да се приспада като разход"
Корекцията се налага поради надхвърлен максимален осигурителен доход за м.04.2022г. на едното ЕГН
Това не променя ли осигурителния доход, респективно осигуровките в Д6?
За съжаление наличието на работничка в майчинство е доста скъпо удоволствие за работодателя / в порядъка на около 3 хил.лева, които трябва да извади от собствения си джоб/
Как ги докарахте до 3000? Аз едва стигам до 1500...
Може да поиска да Ви освободи по-рано, но ще трябва да Ви плати обезщетение в размер на възнаграждението за неотработените дни
А кога влезе в сила промяната на прага за задължителна регистрация по чл. 96 ЗДДС - от 50 000 на  100 000?
Благодаря за включването! Написала съм глупости. Техническа грешка.
Все още прагът е 50000. Кога и дали ще стане 100000 не мога да гадая.
Малко поспрете и се замислете. Разграничете възникване на завължението за внасяне на данъка (крайния срок за подаване на Д6) и датата на реалното плащане. Какво от това, че едни пари са платени преди подаване на Д6? Те да отишли за погасяване на някое друго задължение. Вероятно има и нещо надплатено в данъчноосигурителната сметка.
Това, че данъка за м.07 вече е платен не е основание за недекларирането му.
За август, когато е в неплатен (какъвто и да е този неплатен при ДУ), тогава няма да има данък и съответно няма да бъде отразен в Д6.
След това спрете да мислите "данъкът върху заплатата, полагаща се за месец...", и приемете схемата "данъка върху възнаграждението или възнагражденията, платени през месец..., който подлежи на отразяване в Д6 ". И всичко ще си дойде на място
Не, не е така.
ДДСто не е разход. Освен това има значение как получавате дохода - по граждански договор като физическо лице или като фирма.
Изпратих Ви лично съобщение
ДДС - 20%. Той е върху оборота.
Данък върху дохода, ако работите като физическо лице 10%. Изчислява се след като от брутния доход по ГД се приспаднат нормативно признати разходи (обикновено 25%)
С данък печалба, или по-точно корпоративен данък, се облага печалбата на фирми. Данъкът е 10% върху данъчната печалба (приходи минус разходи плюс евентуални корекции за данъчни цели)
Счетоводно обслужване- минимум 150-180 лв на месец
Максималният осигурителен доход от 01.04.2022 е 3400 лв.
Над 3400 не се правят осигуровки.
Всяко лице /физическо лице или фирма/, извършващо услуги с място на изпълнение на територията на друга държава от ЕС подлежи на регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Регистрацията е преди авансовото плащане или данъчно събитие.
Всяко данъчно задължено лице /физическо лице или фирма/, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец подлежи на задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС. Срокът е 7-дневен  от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот.
Извън ДДС-то - върху всички облагаеми доходи се дължи 10% данък.
Данъчни облекчения /за деца, за ремонт, за доброволни осигуровки, ТЕЛК и т.н. могат да се ползват по установения ред и до определения размер на база целия годишен облагаем доход /ТД +ГД+каквото още има/. Могат да се ползват чрез работодателя, чрез подаване на годишна данъчна декларация или комбинирано.

Дали ще работите по граждански договор, като фирма или като лице, упражняващо свободна професия зависи най-вече от изискванията на възложителите. Останалото е въпрос на конкретни сметки.
Лично аз не съм привърженик на дейност като ФЛ когато се изисква задължителна регистрация по ДДС
 
Тези 5 дни НО не намаляват ли осиг.доход по ТД?
Вижте чл.327, ал.1, т.6. Без предизвестие
Изработеното би трябвало да се плати.
Обезщетението е само за неползваната част от "редовния" платен годишен отпуск.
За плащането - СИС, евентуално РКО. Издават се от ЮЛ- наемател. ФЛ-наемодател само се подписва
На тримесечие - Декларация по чл.55
Има и годишна справка - пише я в ЗДДФЛ. Някъде около чл. 45
Е, има и специфики - при ФЛ, регистрирано по ДДС, ФЛ с ТЕЛК и т.н.
За счет. статии очаквам Вие да кажете какво мислите и тогава да коментирам.
Нищо не разброх :(
Напишете отново горното, но поставете тук там по някоя точка.