Проверете си данъчноосигурителната сметка. Най-вероятно с онази вноска са покрити други данъчни задължения.
Сигурно голяма част от ТРЗ програмите имат такава възможност, но щом нямате такава и ако не искате да закупите само заради болничните, ползвайте програмата на НАП за Д1 и Д6 и тази на НОИ за болничните. При тях , обаче, ще трябва да си пресметнете предварително на ръка всички данни. Не е трудно, ако се следват КСО, ЗЗО и указанията към Д1 и програмата на НОИ.
По тези данни 900-1200.
И то, ако освобождаването е преди да изтече изпитателния срок, и то по ивициатива на работодателя
Много ми беше трудно да разбера какво питате. Много сте икономични от към препинателни знаци :)

Да, възможно и да правят проверка на прекратяването на ТД. Да, възможно е да е на следващия ден след подаване на уведомлението.  Да, възможно е проверката дори да е преди да сте подали уведомлението /имате 7-дневен срок/, ако уволненият по-бързо се е регистрирал в БТ
Аха. До сега съм имала работа само с ЧСИ, та не съм се запознала с публичните. За щастие

Е, поне Ви информирах :)
https://www.nap.bg/news?id=4230

Несеквестируемият минимум, под който не се удържаха суми по запори не беше ли една МРЗ?
Аз не удържам запор под 610 лв още от 01.01.2020.  Пак ли нещо не съм доразбрала? :(
Изтеглете си програмата на НАП. Заредете си началните данни. С тази програма отворете "дневници от файл" и извършете "добавяне на данни " или "обедивяване на данни/дневници" (не помня как се казваше). След това влезте в дневника за съответния месец и направете нужните корекции или добавете съответните записи
От 01.10.2018 до 30.06.2019 има прекъсване над 6 месеца. След това имате още 2 .  Няма как да съберете 12 месеца с осигуровки от последните 18
Ако имате и други назначени на трудов договор, няма как да се определи на кое лице не са внесени здравните осигуровки. Те ще стоят като задължение на фирмата.
Ааа, има как :) Просто не се подава Д1 и не се отразява в Д6.
Няма да коментирам дали и колко е законно.
 
Към питащата: действайте по пътя на убеждението чрез черни прогнози - че ще му прекъснат здравноосигурителните права (след 3 месеца -със сигурност), че ще го глобят от НАП, че не спазва закона и т.н.  Искайте писмена декларация че е запознат с изискванията на чл.40, ал ... от ЗЗО и отказва да ги спазва (от нея няма некаква полза, но звучи респектиращо и стресиращо).
С КЕП ще стане
Базата е средния осигурителен доход 24 месеца преди 45-дневния болничен.
За периодите без осигуровки /без работа, без осигуровки за общо заболяване и майчинство/ се взема минималната работна заплата за съответния месец.
Ако т.34 е нетен доход - не, не се включва, защото е без осигуровки за ОЗМ
1. Тече
2. Ако Ви прекратят борсата за това, че отказване работа, губите остатъка. Ако започнете работа, но в 12 месечен срок Ви изгонят или напуснете, имате право да получите остатъка.
3. Може да поискате. Не е забранено. Но и не е задължително да Ви предлагат точно такава работа.
условието за 12 месеца в последните 18 важи винаги.
 Но собственичката твърди, че нейни познати работодатели си освободили служителите още на 14.03. или най-късно на 01.04. без да дължат обезщетение за неспазено предизвестие.
Аз ли съм в грешка, или ... :).

Нейни познати казали... Ама какво са казали, как са го казали, дали са доказали …. или само са се направили на велики.... Пък и не са споделили основанието за освобождаване на работниците си.... Защото ако при някои точки от чл.  328 предизвестието може да е "дадено" със задна дата, то по т.12 във връзка с извънредното положение, няма как да ги предизвестите преди 13.03. А има ли предизвестие - или се отработва или се обезщетява. Няма начин хем да не се отработи, хем да е без обезщетение. Поне няма такъв законов начин.
В закона /или наредбата/ пише : От датата на отпускане на предходното обезщетение. Която дата е записана в разпореждането, тази.
След като не са минали 3 години от отпускане на предходното обезщетение,  сега имате право само на минимума - 4 месеца по 9 лева на работен ден (около 180 - 200 лв месечно)
От спирането на предходното обезщетение сте работили повече от 12 месеца, така че ако е имало някакъв остатък, вече нямате право на него.

4. Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица:

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление, подадено по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“. Към заявлението се прилагат:     
 - акт за прекратяване на правоотношението (за справка);
 - документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;
 - документ за самоличност (за справка).

При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Уведомяването се извършва по избрания от лицето начин на комуникация:
чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;
по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

Поне така пише в сайта на НОИ
https://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
26.02.2020
Значи за 2019 нямате право на облекчение по този член.