Благодаря за коментара, но ги имам тези 12 месеца от 18 ( стаж в България) даже са повече.
Пак в цитираната тема, отговор 435 казвате:
излезна разпореждане, което гласи :СПИРАМ производството по отпускане на парично обезщетение за безработица, образувано по заявление. МОТИВИ: Производството за отпускане на паричното обезщетение за безработица се спира до издаване на формуляр СЕД U 002 от компетентната институция на ГЕРМАНИЯ, данните от който са необходими за преценка правото на лицето на парично обезщетение за безработица

Явно този стаж има някакво значение за правото Ви на обезщетение.

Тук НЕ МОЖЕ да получите конкретен отговор, защото никой не разполага с конкретните Ви данни. Питайте в НОИ!!!
Явно влияе върху срока, определящ правото на получаване на обезщетение /прословутите 12 от последните 18 месеца/
Защо не попитате в НОИ за какв.став.въпр.?


https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22311.msg147622.html#msg147622
отговор 435
Подадох документи в НОИ за отпускане на обезщетение за безработица, но имам стаж в Германия през последните 24 месеца от датата на подаването!
Явно  този стаж в Германия влияе И върху размера на обезщетението.
При ГД от 1000 лв за един месец няма да имате право на обезщетение за безработица, защото по този ГД подлежите на осигуряване.

С ПИК на лицето влизате в справката за историята на самоосигуряването. Вижте какъв е статуса на СОЛ в различните дружества. Най-вероятно в старото /ЕООД/ е останало че упражнява дейност, а чрез новото /ООД/ще се осигурява. Ако това не е проблем /още повече, че няма да прави реални вноски/, оставете нещата така. Ако не - подайте ОКД5 че ще се осигурява чрез ЕООД
За първите три работни дни от болничния се плаща 70% от надница, като върху сумата се начисляват осигуровки (в т. ч. лични).
Ако някой от съдружниците върши някаква дейност в дружеството, трябва да се самоосигурява. Ако върши САМО управленска дейност, МОЖЕ да сключи ДУ и да се осигурява по ДУ без да се самоосигурява.
Ако упражнява дейност в дружеството и се самоосигурява, може да се вземе решение за заплащане на личния труд, но не е задължително.
Ако съдружник, подлежащ на самоосигуряване, е осигурен на друго място на максимума, това не го освобождава от задължението да подаде декларация ОКД5 за начало на самоосигуряване и да избере за какво ще се осигурява. В този случай не прави реални вноски, а Д1 се подава или не според избрания процент. Такъв съдружник също има право да получава възнаграждение за личния си труд.
Ако съдружник подлежащ на самоосигуряване вече се самоосигурява чрез друго дружество и продължава дейността си в него, може да избере дали да продължи да го прави в старото или да започне в новото. В първия случай подава ОКД5 като посочва само че започва дейност по новия ЕИК, а във втория попълва и частта за начало на осигуряване и осиг. рискове.
От тук нататък Вие (по точно - съдружниците и Общото събрание)  решават кой вариант да изберете.
Май нямате право. Необходимо е да имате 12 месеца с осигуровки за безработица през последните 18. Осигуровки за безработица има по трудов договор и по договор за управление. По граждански договор няма осигуровки за безработица. При самоосигуряване също няма осигуровки за безработица. Ако искате да се осигурявате през "ваша" фирма, трябва да е на трудов договор.
Струва ми се, че въпросът е за обезщетението по чл. 222, ал.1.
Първоначалният ми отговор щеше да е: "Да, има право", но се разколебах. Няколко пъти прочетох въпросната алинея. Говори се за "за времето, през което е останал без работа", "постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение", няма конкретно записано "работа по трудов договор". Дали в този смисъл ГД е "работа" и дали възнаграждението за положения труд по ГД е "трудово"?
След като при плащане на това обезщетение се изисква само декларация и копие от трудовата книжка и работодателят не може да има информация за ГД, не виждам защо да не се направи опит.  Ако застана от позицията на работодател, май по-добре да няма право... :(
Само за "дозаплитане" на казуса: Ако ТД е прекратен след началото на месеца и има поне един ден с осигуровки по ТД, то при ГД за същия месец също трябва има осигуровки, независимо от сумата. Та има ли "трудово възнаграждение" или не?
Цитираната наредба не се прилага за превоз на товари с МПС до 3,5 т.

НАРЕДБА № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 12б, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози.


Закона за автомобилните превози
Чл. 12б. (1) Превоз на пътници и товари за собствена сметка може да се извършва от еднолични търговци или юридически лица, при условия и по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Наредбата не се прилага за превоз на:
1. пътници за собствена сметка, извършван с автомобили, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
2. товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона или с максимално допустима маса до 6 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
3. товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
Да. При това в новата ОКД5 с ЕИК на ЕТ отмята избрания начин на самоосигуряване. За ЕООД не подава нищо.
Вижте тази тема:  https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,20726.0.html
И за ЮЛ не се изисква табела "за собствена сметка", когато превозва свои товари за свои цели с МПС до 3,5 тона
една Д1
в т.14 първо поле нищо, във второто 18. В т. 15 в първо поле 11
Ами то сигурно е покрито още през 2012 с въвеждането на единната сметка. Тогава си е било изискуемо.
Пък и давността не се прилага автоматично, а трябва да поискате описване.
Разгледайте добре справката за плащанията и покритите с тях задължения. Може някое плащане да е покрило задължение, което не сте очаквали, че а друго да е останало висящо
ОК, значи за 1-вите 3 дни плащаме на 70% и осигуровките върху 70% възнаграждение.? Благодаря Ви!
Не плащате осигуровки върху трите дни отделно от осигуровките за отработените дни. Плащане осигуровки върху БТВ за месеца!
 :no:
МОД е едно число и толкоз!  Не е заплата!
Изчислявате възнаграждение за отработените дни (вкл. "клас") + 3*70 %  надница (вкл"клас") и получавате БТВ. Осигуровките са върху по-голямото от БТВ и МОД. Не смята отделно МОД за болничния
Да, ако получавате обезщетение, започнете работа по ТД, отпишете се от борсата в 7-дневен срок, работите по-малко от 12 месеца и се регистрирате отново в 7-дневен срок, ще получите остатъка от определеното вече обезщетение.
Това Не зависи от начина на прекратяване на договора, но трябва да е спазена горната процедура.
Чл. 54г от КСО, че ако не бъркам.