Тогава обезщетението ще си е  същото. Или поне така мисля. Нека знаещите да ме поправят, ако греша.
Ще се въздържа от коментар по освобождаването /поне не казвате "уволнение" или съкращение"/ и ще питам за новия договор. Кога го сключихте, на какво основание и най-вече - имате ли отработен ден в новата фирма?
Да не те плаша, но ...

КТ
Чл. 414. (1) Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.

А ето и чл. 350 за реда на издаване на нова ТК
Скрит текст :
Ти не може да му издаваш нова ТК, след като не започва работа за първи път. В КТ е обяснен реда за издаване на нова трудова книжка от ИТ.
За да признаеш трудовия стаж и професионален опит би трябвало да изискваш УП 2 и УП3. Не бих се доверила на справка от регистъра на НОИ, разпечатана от личния компютър на работника.
В такива случаи искам от работника да попълни декларация, че не ми е представил ТК. Не е задължително, до да съм спокойна, че после няма да ме обвини, че аз съм я загубила.
Ако и при напускане не донесе ТК, издаваш приложение 2 /ако не бъркам/ съгласно Наредбата за трудовите книжки и трудовия стаж
Декларация по чл.55 не е подадена, аз чл.73 е ясно и има време. Какви ще са последствията ако се подаде декларация с днешна дата. Решението за дивидентите е взето през ноември 2014

ЗДДФЛ
Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 е в размер до 1000 лв., а по ал. 2 е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
От мен имаш "да"
Ако ЕТ-то не работи, естествено.
До 31.01.2015 г. е трябвало да се подаде декларация по чл.55. Подадена ли е?
Не се подава ГДД, а само справката - до 30.04.2015 год.

Е, не е сигурно за срока на Д55 :))
Дивидента е платен през м.11.2014, но не е ясно кога е взето решението
Аз бих му "вдигнала" заплатата за един или два месеца. Щом вече е осигурен на максимума, ще си плати само данък. Това е най-"лекия" вариант. :)
Декларация от фирмата е трябвало да се подаде до края на месеца, следващ тримесечието на вземането на решение.
ФЛ - получател на дивидента не подава ГДД или ако подава такава, не вписва получения дивидент.
Фирмата подава декларация по чл. 73 според годината на вземане на решение за разпределяне на дивидент.
Говорим за местно физическо лице, нали?
Предполагам, че в НОИ трябва да са наясно какво позволява и какво не позволява програмата на лекарите :)
За Вас остава да занесете болничния и да проверите :)
Имаше едно понятие "тентиеми", но дали се отнасяше за този случай....
Колкото за данъка върху дивидентите - той се отнася само за разпределени дивиденти от обложена печалба. А дивиденти се полагат само на съдружниците/собствениците на капитала.
Според мен осигуровките за м.януари трябва да са в отделна колона. Ще имаш Д6 с три колони.
Все пак погледни наредбата. Може и да бъркам....
21.03 е нормален работен ден. Щом няма да работи тогава, да си ползва отпуск.
Най-лесно е в бъдеще да делите дните на работни и почивни и да забравите псевдотермина "отработване"
Да кажа за УП-то: може да издадеш отделни УП за периода по ТД и за периода по чл.222, а може и едно УП, като периода по чл.222 вписваш на отделен ред.
Да не забравиш да впишеш обезщетението отзад в трудовата книжка.
Този въпрос не го ли зададе преди няколко часа?
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,14054.msg83728/topicseen.html#new
И два пъти в говорилнята...
Цитирането на цифри не променя смисъла  на счетоводните опрации. Освен това - тези цифри са недостатъчни, но това е без значение. Предполагам, че знаеш продажната цена, натрупаната амортизация, има ли ДДС и т.н.
А няма ли фактура за аванса?
Регистрирани ли сте по ДДС? А доставчика?
И какво конкретно Ви затруднява при осчетоводяването?

Доставчици/Банка  - аванс
материали/доставчици - цялата сума
Доставчици/Банка  - доплащането
За продажбата на магазините
гр.50/Приходи от др. продажби + ДДС

За отписването на актива
амортизация + приходи от др.продажби/ДМА магазин

Печалбата или загубата от продажбата остава като салдо по "Приходи от др. продажби" и се приключва с 123

За намаляването на капитала
капитал/разчети по дялови вноски.

Дано не съм объркала нещо  :hmmm:
И двата варианта стават. Аз предпочитам заедно.
И двата начина са възможни. Предпочитам втората колона.