Има една справка " история на самоосигуряването" или нещо подобно. Там има всички промени , независимо как са подадени деклараците.
Или сменете документите и подайте на ново. Нали е ваш човек, ще се оправите.

Стига да се намери добро оправдание, че е подавано уведомление за сключен ТД две седмици преди да бъде сключен :)
А работникът постъпил ли е на работа? Ако "да" - как без да му е връчена справката за прието уведомление?

Какви са причините за отхвърлянето? Може покрай тях да ни хрумне някакво замазване на ситуацията
Моля за помощ как да се оформи счетоводно тази операция?
Може би: Приход от услуги, Отчитане на плащането, Разход за външни услуги, Самоначисляване на ДДС, отчитане на плащането....

 Правилно ли е за цялата сума да се издава фактура за САЩ от Бг, а китаеца да издаде фактура за получената от него сума?
Аз бих направила така. Изчакайте отговор и от по-опитен колега

 И как стои въпроса с регистрацията по ДДС, след като получава услуги от трети страни?
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

чл. 82 (2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:  ....
3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
А личните данни :)

Не, Д1 с код К / с правилната нетна сума / и чекване, че не следва да се подава Д6 може да направите винаги.
Е, вярно, че може винаги, но до 30.4. на следващата година става и по електронен път :)
И аз като колегите се учудвам, че е приета декларация за възобновяване на дейност, след като няма спиране, както и че след 31.01. е прието промяна на осигурителните случаи...
Освен това "вчера" да е било преди повече от три месеца....
Какво да правите: щом няма спиране на осигуряването, значи за пропуснатите месеци дължи осигуровки и Д1. Не Ви (му) остава друго, освен да си подаде Д1 и да си внесе дължимото
Три дни само по първия, защото няма работен ден между двата болнични.
Това, че и двата са първични, въобке да не Ви притеснява
За него правилно ли е да контирам:...

Защо трябва да контирате /осчетоводявате/ каквото и да е за ФЛ и неговата банкова сметка?

ПП Не твърдя, че съм абсолютно права. Споделям мнение.
Тази 1 ст бих я отчела като други разходи /609/ и въобще не бих си играла да коригирам финансовия резултат.
В интерес на истината бих записала 401/422 10.99 и 422/501 10.99. Нали не е плащано от фирмената сметка, а е отчетен ползван аванс от подотчетно лице. То колко е платило и как - негов проблем. Отчита се с фактурата
Ако сега е на 45, значи ще може да се пенсионира най-рано на 65 години при 37 години осигурителен стаж за пенсия. Или евентуално с по-ниска пенсия при 15 години действителен трудов/осигурителен стаж.
Здравните осигуровки нямат нищо общо с пенсионирането.
Вижте Наредба Н13, чл.4, ал.3, т.2
За стар период само на място в НАП. Придружено с молба, обяснения ...
Ами да :)
Дължите 118 лв по ГДД за 2020. Приспаднати са онези 110,80 надвнесени от миналата година и сега са удържани още 7,20. 110,80+7,20=118
Тези 120,80 можете да си ги поискате от НАП или  при подаване  ГДД 2021 да внесете по-малко пари.
Издадоха ми служебна бележка от фирмата наемодател за тази сума. Миналата година беше същата сума и сега виждам, че стои надвнесен и за 2019г.
За коя сума? Съдейки по ГДД, прил.4, част II, т.1, фирмата наемател е внесла данък  277.20 при данъчна основа 3960.
Сега разгледах една декларация и видях кой шифър какво означава. Значи по ГДД дължите 118 лв.  Прегледайте историята на плащанията и вижте дали тази сума не е прихваната след подаването на ГДД от вече направените вноски.
Да сте подавали друга декларация за дължим данък в периода до 07.04?
Най-вероятно данъкът от 7.20 не е бил деклариран като задължение с Д55 и независимо, че сумата е внесена, едва сега се обвързва с декларация.
Сумата от 118 сигурно вече декларирана и внесена от наемателя. Сега Вие не е трябвало да я внасяте.
Един въпрос - лице, което през 2020 г. е престанало да бъде самоосигуряващо се подава ли годишна Д6?
Ако има поне един ден в самоосигуряване през 2020 - подава
1. Внасяте върху избран доход между 650 и 3000. Ако през някой месец минете максимума /сумарно от ТД, ГД и СОЛ/ и научите това в по-късен етап, правите корекция на Д1.
2. Декларирате, каква част от сумата по този ГД попада в диапазона от 0 до (3000 - осиг.доход по ТД). Нали през времето, когато е положен труда по ГД сте прекъснали дейност като СОЛ. За ГД, които са през период, в който упражнявате дейност като СОЛ, декларирате това обстоятелство и не Ви удържат нито осигуровки,  нито данък.
3. Прекъсванено/възобновяването на дейност като СОЛ зависи от това, дали имате или не такава дейност. ГД е възможен и в периодите с  спряна дейност, и в периодите с дейност. Ако сте СОЛ в качеството на упражняващ свободна професия и ГД е с предмет, сходен на свободната Ви професия,  добре е по времето на изпълнение на ГД да сте с "действащо" самоосигуряване.