Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Е, ще Ви наложат глоба, ако се усетят, че не сте подали декларация по чл. 55. Вероятността не е много голяма, но все пак не е изключено.

Подаването на декларация по чл.55 не Ви освобождава от подаването на ГДД по чл. 50.
за всички месеци от януари до декември, а в колона 5 трябва да разделя облагаемата основа - в моя случай, 791.25 лв. след приспадане на нормативно признатите разходи, на 12, което прави 65.9375 лв., и трябва за попълня тази сума за всеки месец от януари до декември.
Да. В единадесет от месеците пишете по 65,94, а в последния - колкото остане.

трябва ли в моя случай да посочвам някаква сума от внесени ЗОВ, която да ми се приспадне от основата?
Да. Попълвате си ЗО, които сте внесли през годината /292,80 лв/

А за м. септември / трето тримесечие на 2020/ е трябвало да подадете декларация по чл. 55 и да внесете авансов данък
И отметка на "пенсионер съм и не желая да се осигурявам" ?
В ОКД отдавна няма място за такава отметка :)

А за периода от 18.12.2020 до датата на подаване на декларация-- дължи ли здравно осигуряване?
Нали не е упражнявал дейност. Теоретично би трябвало да дължи ЗО по чл.40 ал.5 като безработен и да си подаде Д7. На практика не съм сигурна нужно ли е, не е ли...
Тогава си отчетете плащането и данъка в първото тримесечие на  2021. Както си му е реда.

Удръжките са на хартия, осчетоводени към 31.12.2020 г. както си му е редът.
Оооох. Отворете ЗДДФЛ и прочетете! Данъкът се дължи според датата на удържането му при изплащане на възнаграждението, а не на начисляването. При трудовите договори е същото!
Щом плащането е през м.01.2021, то данъкът е за м.01.2021 и се отчита за 01.2021.

Обърнете внимание, че с начислените разходи по тези ГД трябва да увеличите годишия си финансов резултат. Пише го в ЗКПО.
с начислени осигуровки и удържан данък по желание - изплатени на 10.01.2021 г.

Или не питате като хората, или не знаете какво правите. Данъкът се удържа при плащането. Няма как да удържите данък през м.12, след като плащането е през м.01!!!
А щом е платено през м.01, данъкът не се удържа "по желание", а "по закон".


Ако искате да "замажете" грешките - помислете дали може по някакъв начин да оформите плащането към 31.12.
И ЧЕТЕТЕ ЗАКОНИТЕ!!! Предварително, а не в последствие.
Аз бих подала. С отметка само на "започвам дейност". Без нищо за осигуряването
Ами за декември съм удържала данък по желание на хората и ще го внасяме сега до 25 януари.
И понеже за първа година правим така, затова ми е малко объркано.
Срокът за внасяне на данъка по ГД не е 25. 1.
И пак да питам: нали този данък не е удържан по ония ГД, които са платени през януари, а по други ГД?

ПП Подкрепям напълно казаното от delphine Днес в 14:19
А ако ги декларирам в годишната Справка за 2020 г., грешно ли е?
Грешно
А данъка, който съм удържала през м.декември кога го декларирам, в кое тримесечие?
В четвъртото с Д55 до 31.01.2021.
Предполагам, че през декември не сте удържали данък върху ГД, който е платен през м.01.
Не трябва ли да изчакате и м. януари?
1. Включват се в справката за 2021 г.
2. Ако Ви поискат
3. Да
Данъчното третиране е точно такова, каквото е описано в ЗДДФЛ и ЗДДС.
Ако нещо конкретно не Ви е ясно, питайте пак.
Първо - забравете за термина "назначени" когато става въпрос за ГД.
При месечно възнаграждение от 1710 лв осигурителния доход е над МРЗ и по тези ГД се дължат осигуровки /КСО, чл.4, ал.3, т.5/. Част от тях се удържат от лицето.
Дали ще се удържа данък или не, зависи от това дали плащането е през м.12.2020 или през 01.2021г.. При плащане през м.12.2020 зависи дали лицето иска да му се удържа данък или не.
Вземете една Сметка за изплатени суми и проследете точките. И без това трябва да попълните такава.
А студентите трябва да уведомят в учебното заведение, че през м.12,2020 са здравноосигурени на друго основание /по Вашите ГД/
Имам следния въпрос: Може ли да бъде сключен трудов договор, в който е цитиран чл.111, чл.114 във връзка с чл.68 от КТ. Опоменат е денят от седмицата в който трябва да се полага труд и часовете.отпуската е изчислена на 6 дни, а договора е регистриран по чл.111. Ще бъда благодарна да чуя мнението ви.
Защо да не може? Дори може да се включи и "във връзка с чл. 70" :)
Само че към чл. 68 трябва да е посочена алинея и точка.
Пример: Допълнителен /втори/ ТД при работодател, различен от този по основния ТД, за определени дни в месеца и срок от 3 месеца /или до завършване на определена работа, по заместване и т.н./
Тъй като водещото е "допълнителен ТД при друг работодател", то правилно е регистриран с кода за договори по чл. 111
Трябва да подадете декларация обр. 7 и да внесете осигуровките до 25.01.2021.
Добре е вноските да са след подаването на декларацията.
Д7 се подава еднократно. Осигуровките се внасят всеки месец

 не съм самоосигуряващо се лице - от 01.12.2020 вече СТЕ самоосигуряващо се лице по смисъла на Закона за здравното осигуряване. Това е различно от самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Според мен ще загуби сумите, които получава като обезщетение от втория договор
А в този случай трудовият стаж равен ли е на осигурителния при положение, че лицето работи на пълно 8 часа работно време, 5-дневна седмица?
Да
В ГДД от дохода сато свободна професия приспадате 25% НПР. Ако сте СОЛ като свободна професия,  то в това приложение приспадате авансово внесените осигуровки и допълнителните вноски от годишното изрявняване (ако има такива). Получавате данъчната основа от тази си дейност.Ако сте СОЛ на друго основание - правите приспадането в съответното приложение.
Накрая (в началните страници на ГДД) събирате всички данъчни основи от всичките си дейности и начислявате 10% данък. От дължимия данък се приспадат авансово направените вноски и се довнася или изисква остатъка
не се приспадат осигуровки, ако са платени с личната карта на ФЛ
тайничко се надявах някой да каже обратното   :blink:
И не само да каже, ама и да ме убеди  :blink:

Сега ще приспаднем само осигуровките за декември, които ще внесем  от сметката на фирмата. Пък после ще му възстановяват данък
Чл. 42, ал.2 от ЗДДФЛ
Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Какво точно се разбира под : "внесени чрез дружеството"? 1. Че СОЛът се самоосигурява като съдружник в това дружество и Д1 се подава от това дружеството  или 2. Осигурителните вноски са преведени от сметката на дружеството.
Питам по повод следната ситуация: СОЛ-съдружник в ООД е подал ОКД, че се самоосигурява чрез ЕИК на ООДто. ООДто подава ежемесечно Д1 за този СОЛ, а СОЛът си плаща осигуровките сам чрез виртуалния ПОС терминал на НАП и личната си дебитна карта. Когато се плаща възнаграждение за личния труд на този СОЛ има ли основание да се приспаднат осигуровките преди облагането с данък?
И по-конкретно - търся си основание да направя приспадане 
Ако Вие сте физическо лице, а наемателят е фирма,  то правилно са Ви удържали авансов данък.
Това вид данък ли е и кой трябва да го плати - да, данък върху доходите от отдаване под наем на недвижимо имущество. Дължи се от наемодателя. Когато наемателят е фирма, той е задължен да "помогне" на наемодателя, като удържи данъка при плащането на наема и да го внесе в бюджета вместо наемодателя. И това трябва да прави при всяко плащане през всеки месец от януари до септември. През четвъртото тримесечие наемателя може да удържа данъка само ако наемодателят пожелае това.
В края на годината наемодателят подава годишна данъчна декларация, изчислява целия данък, който дължи върху доходите си за годината, приспада това, което е удържано и внесено от наемателя и довнася остатъка, ако има такъв