А в месеците без болнични как изчислявате осиг.доход на СОЛ?
1. тези лихви платени ли са?
2. вижте да не дублирате плащането - веднъж заем+лихви и отделно лихви
Пълномощното дава право на упълномощения да извършва конкретни действия по конкретен повод пред конкретни институции. Не мисля че счетоводителя с пълномощното е "представляващ" фирмата.

ТЗ, чл. 141, ал.2:  Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго.
В алинея 3 от същия член се казва: В търговския регистър се вписва името на управителя
Това е за ООД, но подобни текстове има и за други дружества.

Този главен счетоводител ако иска да съставя и подписва ГФО, да върши това като ФЛ - по граждански договор или като се регистрира упражняващ свободна професия. Или да си регне едно ЕООД с 2 лв. капитал
ЗП осигурява съпругата си по чл.4, ал.9 от КСО. Вноските са да пенсия, ОЗМ и ДЗПО. Съпругата сама си внася ЗО като безработна.
Сега има 5 работни дни болничен. Какви осигуровки се внасят?
Чета ЗЗО, чл.4, ал.1, т.54: за лицата във временна неработоспособност поради болест ... осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер ...., върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители...
Следва ли, че за периода на болничните не се внасят ЗО 4,8%  от 420, а осигуровките са си както всеки друг месец - 8% от 650 лв по реда на чл.40, ал.5. Струва ми се логично.
А какво да правя с ДОО? За 5-те дни болничен без вноски и за 15 р.д. осигуровки върху (420:20)*15=315 лв. Така ли е ?

И нали и при лицата по чл.4, ал.9 от КСО няма 3 дни от работодател?
Оффф :(
Справката по чл.73, ал.6 включва всички доходи ПЛАТЕНИ през 2021 година. Независимо от периода, за който се отнасят!!!
В справката по чл. 73, ал.6 се включват ВСИЧКИ лица, на които сте платили доход по трудови правооотношения и приравнени на трудовите правоотношения ПРЕЗ 2021 година! Независимо кога са постъпили, напуснали и дали сте основен работодател или са при Вас на допълнителен ТД.
Благодаря за отговорите. А по отношение обезщетението заради първия месец сме се споразумели.
Хубаво сте се споразумели, но от НОИ едва ли мислят като Вас. Освен това, отказът от права няма правна стойност. Така че се гответе да платите 1 заплата или най-малкото -да внесете осигуровките върху нея.
та да не се върне при мен!
Ааа, ще се върне :) След 1 месец за да си поиска обезщетението по чл.222, ал.1.

И не 60% от заплатата, а 60% от средния осигурителен доход с осигуровки за безработица от последните 24 месеца. :)
Другото дружество така или иначе ще си подаде данните за доходи от трудови договори / дори и да бяхте подали данните с този доход / и не е необходимо да правите нищо. :smile1:
Не бих била толкова категорична. Питащата не е казала дали на този работник е правено годишно изравняване на дохода на базата на данни от двата ТД.
Ако правилно събирате и изваждате - да, не грешите.

Е, можеше предварително  да прочетете и другите питания във форума и да не се чудите.
Сигурно ще стане необходимо след като сменят минималния осиг.доход за СОЛ :)

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29843.0
Размера на данъка, който сме удържали за м.12.2020 г. на лицето
Ако имате предвид "Размера на данъка, който сме удържали през м.12.2020 г." - да
Не виждам основание да не се включват. Не казвам, че няма такова
Облекчението е за 2021. Посочва се в справката за 2021.
Това облекчение всъщност е връщане на "надвзет" данък през 2021. Реалният данък за 2021 е по-малък.
Облекчението е корекция на данъка, а не доход!!!
В справката има точки, свързани с годишното изравняване на данъка за лицата, за които сте работодател към 31.12.
Вижте точки 12, 13, 14

ПП marpan_64 пак ме изпревари :) Добре, че този път сме писали за различни неща
КСО,чл. 54д, ал.5
(5) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
И кой е излъгал шефчето, че като забави плащането на заплатите може да забави плащането на осигуровките? ;)
Не. При болничните за бременност и раждане няма 3 дни от работодател

ПП  Дори и "обикновен" болничен да беше пак нямаше да има 3 дни от работодател,  защото няма прекъсване между болничните
Втората справка с какъв ЕИК я подавате? От новия ЕИК на новото ЕТ или с ЕИК на стария ЕТ?
Зависи какво пише във ВПСОРЗ на предприятието