Щом имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица, имате право на обезщетение. Ще ми се да вярвам, че няма да е минималното, но не смея да го твърдя.
И за времето на болничния се полага отпуск, защото се зачита за трудов стаж
Със заповед не може. Може с ново ДС по чл 119. Естествено -ново уведомление в НАП. И работничката встъпва в новата-стара длъжност когато ... когато се яви на работа.

На Ваше място не бил променяла нищо докато жената не се върне на работа, защото:
1.  Срокът на изпитване се удължава с отпуските, болничните и другите отсъствия. Когато се върне на работа изпитателния срок няма да е изтекъл и можете да прекратите ТД по чл.71 без всякакви защити. Ако тогава така Ви изнася.
2. Тъй като преминаването на друга (старата) длъжност става с ДС, такова може да бъде сключено по всяко време. Стига да има съгласие между страните.
3. Ако целите да приложите принуда "или се връщай на старата по-ниско платена длъжност или прекратявам ТД по чл.71 и няма да имате право на майчинство", не е много удачно да го правите по време на болничен. Очи по-безмислено е, ако на новата длъжност няма да има отработени дни.
Щом напуска по собствено желание, няма такава възможност.
Тя напуска? С предизвестие от нейна страна?
Ако е така: ще има право само на минимална борса 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно). И това, ако има 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.

От работодателя само обезщетение за неползван отпуск, ако има такъв
Търсих, но не намерих -на какво основание продавачът е длъжен да отпише имот?
И аз не намирам такова основание. Купувачът е задължен в двумесечен срок от покупката да я декларира в дан.служба.
Има общини, които по силата на вътрешни правила изискват деклариране И от продавача. За сега такова изискване съм срещала за МПС.
Е, "подписвала договор" звучи по-добре, макар че "работодатели" и ГД са несъвместими.
Като бъдещ бизнесмен запомнете: при ГД няма работодател, няма назначаване, няма работно място и работно време! Има възложител, изпълнител, сключване или подписване на договор, краен резултат и срок. Една неволна езикова грешка може да Ви доведе до сериозни проблеми.
За езиковите и административни изисквания не мога да коментирам, но като счетоводител ще кажа, че това "смятам да назнача преподаватели на граждански договори" го свързвам с глоба от 1500 до 15000 за всеки отделен случай.
И това в дневника на продажбите ли?
Aко продавате на Метро - да.
По-добре и по-правилно е да прекратите рочния ТД и да сключите новия.
Ако знаете точната дата на връщане на титуляра, няколко дни преди това подпишете новия ТД и подайте уведомление в НАП, за да може веднага след прекратяване на заместването да почне работа по новия ТД без прекъсване.
Има.Ако си подаде молба и работодателят разреши
Закрилата е към момента на връчване на предизвестието. Тогава искате декларация.
Основанието на договора е чл. 67 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 70. А прилагаме чл. 71, тъй като прекратяването предхожда изтичането с няколко дни.
Чл.67, ал.1, т.2?
Обезщетенията - при прекратяване на ТД. Когато и да е това.
Ако е срочен и срока изтича (срока на ТД, а не срока на изпитване, освен ако двата не изтичат едновременно) защо прилагате чл.71, а не 325, ал.1, т.3?
Ако ТД е за определен срок (чл.68, ал.1, т.1), договорът се прекратява с изтичането на срока, независимо дали работника е в болнични или отпуск. Още повече, че ако е в болничен няма да може да отработи 5 дни след срока и да се възползва от чл.69 за превръщането на срочния ТД в безсрочен.
Погледнете пак основанието на ТД.
1. Можете да връчите заповедта пред свидетели. Пък ако ще да подписва.
2. Обяснете на работника, че всички отсъствия (отпуски, болнични и т.н.) удържат срока на изпитване.
3. Обяснете му, че в срока на изпитване  няма никаква защита при прекратяване по чл.71. Работодателят може да направи това И по време на болничния.
4. Какво значи "фактическото изтичане на договора"? Кое изтича - срока на изпитване или срока на ТД (срочен ТД)?
1.Да
2. Да. Ако възнаграждението за отработени дни + това, за трите дни е по-малко от МОД за отработени+3 дни, осигуровките са върху МОД за дните.
3. Не. 4,8% върху МОД за СОЛ (510 лв), пропорционално на дните
4.Да, в Д6 се сумират. В Д1 са на отделен ред.
5. При определяне на данъка имайте предвид, че трите дни от работодател са необлагаеми.
Важно ми е за платена борса,нали една година непрекъснат трудов стаж трябва да имам
И защо трябва да  непрекъснат? Изискването е да имате 12 месеца през последните 18 с осигуровки за безработица. Тези 12 месеца са сумарно. Може и разпокъсано.