Поведението на НОИ е незаконно. Имат право да спрат изплащането, но нямат право да оставят човека без пари, защото работодателят му дължи пари. Бившият работодател може никога да не му плати тези пари или да ги плати след три години, а до тогава лицето няма да стои гладно, защото някой не може да прочете закона и да разбере какво всъщност пише в него.

Много интересно ще стане, ако от НОИ започнат плащането още от датата на прекратяване на ТД без да изчакат единия месец, подлежащ на обезщетяване по чл. 222, ал.1 от КТ и обезщетението от работодателя бъде платено след две години. И бъдат подадени Д1 и Д6. Кой ще връща парите - безработния, бившия работодател или счетоводителят му?
А безработния, щом не иска да стои гладен, да си потърси обезщетението от бившия шеф.
След проведен разговор от НАП ....
Много зависи как и кого сте питали.

вие къде бихте препоръчали да я сложа.
Според основанието, на което е извършвана дейността.

За осигуровките в кое приложение
За каквото се е осигурявал
Защо за рекламата е прил.3, след като е дейност на ЕТ?
Осигуровките - в съответното приложение, според основанието за самоосигурявне и в Т1 и Т2.
Въпросът е по кой член е възможно и дали работодателят ще се съгласи да плати нясои обезщетения.
Най -лесно е по чл.71, но не винаги е възможно.
При постоянен ТД не може по чл.325, ал.1, т.3 и 4, а те са "добри".
Остава чл.328. Да си избере точка и да провери  дали по тази точка има обезщетение по чл.222, ал.1.
Защо "да стигне"? Какъвто доход имате - такъв.  Колкото данък са Ви удържали - ще Ви го върнат. Няма долна граница.  Само горна.
За дохода или поискайте служебна бележка от работодателя, или подайте декларацията с ПИК след 10 март, когато автоматично ще се попълни дохода от трудовия договор
И при мен няма 2022.
Не, че съм тръгнала да подавам, но проверих
Питам понеже сумата е прекалено висока и не мисля, че трябва да му я плащам.
Дружественият дял е стока като всяка друга стока. Предлагат Ви цена, вие си правите анализ и купувате или не купувате. Имате възможност и да се пазарите. Продавачът има право да предложи "стоката" си на друг.
Това, че не сте участвали в първоначалните инвестиции не е никакъв аргумент. Ставайки съдружник в тази фирма сте платили определена сума и сте придобили определени дружествени дялове със съответстващата им част от активите и пасивите на дружеството. Плащайки на излезлия съдружник сте си купили "миналото" в тази фирма.

ПП Не е моя работа, но след като съдружникът Ви е решил да напусне, вероятно ще го направи. Било то с продажба на дяловете на Вас, на друг или със закриване на фирмата, със запазване на добрите отношения или с подливане на вода.
Не е забранено.
А дали е нужно - Вие си знаете.
След като ще продавате компютъра, защо е нужно преди това да си усложнявате живота с бракуване?
Ако Ви е представил служебна бележка и сте включили дохода от другия работодател в годишното изравняване - да
1. Както Ви е удобно.
2. Зависи. Ако плащате "личен труд" и искате да приспадате осигуровките - има смисъл. В този случай трябва да "извъртите" нещата така, че да може да се приеме, че са внесени чрез фирмата.
Да не искате да кажете, че сте СОЛ, който е получил доход по ГД, и сега питате как да го декларирате?
Да

КСО
Чл.4, ал.3, т.2
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ЗДДФЛ, чл. 26, ал.7
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.
И защо да е пладнешки обир?
Плащате 100 лв наем, признава Ви се за разход и внасяте 10 лв корпоративен данък по-малко.
Майка Ви получава 100 лв наем, дължи 9 лв данък.
Значи сте 1 лв на далавера :)
Само малко повечко бюрокрация, декларации и банкови такси
За 2.-я , ако беше тъй, не трябваше ли да е 1 Д1, вместо  4 (или 5)?... но както и да е, аз съм ги сметнал и дори направил /5 бр. Д1 , от които 3 бр. за сумата от 1/4 от общата сума от ГД и 1-та и последната за 1/2 от последната 1/4 от тази сума. + 1 бр. Д6 - сумарна.

Не, не трябва да е една Д1. Д1 се подава за всеки месец, през който е положен труда, като се посочват съответните дни в осигуряване. Няма как в една Д1 да посочите 4 месеца осиг.стаж.
Коментарът беше заради това: "не видях никаква връзка за частично внасяне на осигуровки /за непълен месец/". "Частично внасяне на осигуровки" е ако дължите 100 лв, а внесете 50. Разликата между осигуровките за пълен и непълен месец в осигуряване е само в размера на дохода, върху който се дължат.

И тъй като се оправяте сам, проверете отново колко броя Д6 /или  колко колони/ трябва да попълните. Отговорът е в Наредба Н13.
През този период се е работило на 6-дневна раб. седмица.
За стажа: явно проблемът е в "оня" месец. Явно не е зачетен цял месец за стаж. За съжаление ще се наложи да си изясните защо. Вижте в досието дали няма някакви заповеди за отпуск. Ако имате документи....
Последно - имате два жокера от мен:
1. Не намесвайте осигуровките по ТД в осигуряването по ГД.
2. Осигуровките са върху определен доход, а не върху пълен или непълен месец.

Колкото до чл.4, ал.3, т.6 - прочетете я поне няколко пъти.  Вижте и т. 5 и осмислете каква е разликата между тях. Успех!
При мен при вход с ПИК в новия портал виждам три данъчнозадължени лица: 1. ХХХХХ - ФЛ с ЕГН, 2. ХХХХХ - осигурител с ЕГН, 3.  ХХХХХ - осигурител с БУЛСТАТ.
От вчера. Или поне вчера го видях
В стария портал на същото лице имах и едно ЮЛ - ЕТ с ЕИК /заличено/. Сега не мога да го проверя, защото като вляза в стария портал - Е-услуги с ПИК, автоматично ме препраща към новия.

ПП  Не казвам, че не е каша :)
Не, няма проблем за въпроса... Не е ли ясен отговорът?... /не, не съм... предполагам, за разлика от Вас, нали/... И ако бях, едва ли щях да питам тук.

И да , /поне се надявам, да  знам/ какво правя...

Ясно :)
Тези грубо казано 20 лв разход за работодателя при болничен много добре знам какви са. Учудих се, че ги наричате "някакви" и че ги замесвате в ГД.
Колкото за осигуровките в първия и последния месец - лицето попада в т.6 от чл.4, ал.3 на КСО.

Толкоз с консултациите. Останалото - срещу заплащане.