във ведомостта за м.12.2017г.има записан процент за ПО:0,6%.
Е, нали така е смятано?
По мои сметки към 01.12.2017 е имал 1 г. и 23 дни

От там нататък ми е сложно за смятане
За да определите точно дните в периодите с неплатен, незачетен за стаж, смятайте от първи работен ден до последния ден, зачетен за стаж + следващия период, зачетен за стаж и  т.н.
Например при "от 01.02.2010г., освободен на 01.08.2010г., от 01.06.10г.до 01.08.10г.в неплатен отпуск", трудовия стаж е от 01.02.2010 /ако 01.02. е отработен ден/ до 12.07.2010 включително, което е 5 месеца и 12 дни.
и т.н.
Чл. 29. (1)  Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:....
2. с 40 на сто за: ...
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3. с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.Остава да решите дали упражнявате занаят или упражнявате свободна професия.

Без да съм запозната с конкретните факти, според мен попадате в т.3.
Приключвам ги към 31.12.2020.  А го правя преди съставянето на ГФО
Общата сума на дължимите за годината
2. Има някаква грешка в Д6...
И това е вярно. Д6 само с нули е... грешна ;)

Другото Делфинчето го е казала.
Вижте и тази статия
https://www.tita.bg/free/insurance/559

Определение на осигурено лице за целите на ДОО е въведено с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО.
Дефиницията недвусмислено посочва, че майката има статут на осигурено лице за този период.
Категорично основание е следният текст от разпоредбата: Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 3 и 5, които периоди безспорно включват и въпросното време на отпуск за бременност и раждане.
Според мен попадате в категорията "осигурен на друго основание" и се дължат осигуровки

Вижте тази дискусия
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=7580.0
Попълвате това, което е удържано от платените възнаграждения. Според годината, в която е направено плащането.
Кое кога и защо е начислено, не Ви интересува.
В конкретния случай /поне както разбирам въпроса/ щом възнаграждението е платено през 2019, тогава е трябвало да се приспаднат и дължимите осигуровки. Независимо, че са платени през 2020. За справката за 2020 тези осигуровки не Ви интересуват
Ако договорите се отнасят за един месец /двата заедно или всеки поотделно/, се дължат здравни осигуровки. Част от тях трябва да са удържани от възложителите при изплащане на възнаграждението. Това трябва да е описано в Сметката за изплатени суми.
С подаване на ГДД не дължите допълнителни осигуровки. Явно не дължите и данък. Подаването на ГДД е задължително
Тези ГД за какъв период от време се отнасят?
Не питам кога е платено,, а кога е положен труда
Трябва да се изчака предизвестието или да се плати обезщетение за неспазването му.
В заповедта може и да е достатъчно "невъзможност за изпълнение на трудовия договор", но в предизвестието трябва да има по-конкретно описание на причината. И причината трябва да е достатъчно обективна.

Договорът е сключен по чл. 67, ал.1т.1 в полза и на двете страни
ако това означава, че име срок на изпитване, и този срок не е изтекъл, ползвайте чл. 71, ал.1
попълвате таблиците, колони 4, 5 и останалите.
Правите изравняване на дохода на ЗП за всичките му доходи като СОЛ извън дохода от непреработена селскостопанска продукция
Първите три работни дни се падат през февруари - да
се плащат от работодате.ля на 70%, - да
 когато сумата на възнаграждението е под МОД на длъжността, осигуровки се внасят върху МОД?  - да, като се има предвид цялото възнаграждение за трите дни + отработените дни в месеца и пропорционалната част от МОД
Триото дни в болничен за сметка на работодателя не се облага с ДОД? - да, няма данък, но си има всичките осигуровки
МОД е 650лв, класът е 16,8%, възнаграждение за трите дни:79,72лв., Осигуровки се внасят върху:97,50лв? - щом през м.02 няма да има други отработени дни - да

Имам Булстат различен от ЕГН, профила ми е нов с ЕГН за да мога да подавам Декларация за ФЛ. Това ли е причината? Как да си подам Д1 през програмата? Остава варианта хартиен носител? :blush:

Като влезете в профила си би трябвало да виждате две данъчнозадължени лица - ЮЛ с БУЛСТАТ... и ФЛ с ЕГН.... Подайте Д1 през БУЛСТАТА. Декларацията също трябва да е записана чрез осигурител с БУЛСТАТ....
Това е при положение, че като сте подали ОКД5 сте вписали БУЛСТАТА
Здравните осигуровки, които е трябвало да внесете за своя сметка, обхващат периода от 20.08. до 19.09.2020 /или от 21.08. до 20.09., според конкретните дати в заповедта/ Т.е. - за части от двата месеца. Тези здравни осигуровки не зависят от размера на обезщетението, което Вие и платил работодателя, а са 8% върху 305 лв месечно /за пълен месец!/ или друг осигурителен доход, посочен от Вас в Декларация 7.  Направете си справка в НАП /на място или с ПИК/ за кой месец каква част от внесените от Вас ЗО са отчетени. По обратен ред си пресметнете осигурителния доход, който трябва да попълните в колона 4 за м. август и м. септември.
Дохода от наем разделете на 12 /ако за толкова месеци е/ и в колона 5 попълнете по 1/12  или 315 лв, ако смятам вярно,  за м.08 и м. 09. Т.е. за двата месеца , през които сте подлежали на осигуряване по чл.40, ал.5 от ЗЗО, имате доход от два месечни наема, намалени с 10% НПР
Ще се зачетат. Първите 60 р.д. от неплатения за 2020 г. се зачитат за стаж.
Броите 60 р.д. от 07.01. нататък. Независимо, че са преди 15.03. или преди 13.05.
Щом си подава молба и щом сте съгласни - може.