От значение е за кой месец се отнасят сумите. Обикновено "пътят" на парите от НАП до отделните пенсионни фондове е около 3 месеца :(
А осигуровките за  смитка на работодателя как закръглявате - по отделно за всек работник или общата сума за работодателя?
Може би от там се натрупва грешката.
Най-добре си оправете закръгленията така, че да отговарят на Д1.
Не че такава разлика ще е проблем....
А какво по-точно Ви интересува?
Възнаграждението обикновино се опредея чрез самия ДУ /като сума или като начин на изчисляване/
Ако питате за осигуровки - ако това "друго място" е ТД или друг ДУ - Вие не внасяте осигуровки. Изисквате от управителя документ /сл.бележка, удостоверение.../ от другия осигурител.
Удържате само ДДФЛ.
Ако това "друго място" е СОЛ или ГД  -нещата са обратно- осигуровките са при Вас и му издавате документ, който да послужи да изчисляване на необходимите осигуровки на другото място.
От мен отговор само на последния въпрос - нямате право на обезщетение за останалите дни отпуск. Имате право на обезщетение само за дните отпуск, полагащи се за времето до датата на напускане. Ако не сте ползвали част от тях, разбира се.
По отзи член няма срок. Има документирано завършване на работата.
Ако питате за предизвестието - да, 90 дни, но не повече от срока на договора /в случая - приемането на работата/
А не е ли издавана служебна бележка при всяко плащане?
и все ще виси ДОД!
Ами внасяйте данъка в последния ден от срока :) И без това НАП не Ви дължи лихва за предсрочното внасяне...
Такава е логиката на единната сметка:)
 
Така е. В ЗБДОО за 2013, дейности 55, 56, 79 -Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации, за квал.група 5 МОД е 485 лв. Справка - ДВ бр.99 /2012
Обади се в Микроинвест за да ти направят обновлението. Или ползвай програмата на нАП.
Виж в началните настройки за фирмата какво си посочила за номер на реда на икономическата дейност по ЗБДОО 2013. Има разлика в редовете за 2013 спрямо 2012. Промяната се нанася ръчно.
А има ли други доходи, които трябва да се декларират? Заеми? Данъчни облекчения?
1. Би трябвало. Освен ако работата с йонизиращи лъчения не води до някакви ограничения /изисквания да дневна и седмична почивка и т.н./
2. Не сте длъжна. Пред януари следващата година трябва да вземете служебна бележка от втория работодател и да я представите на основния, за да направи годишно изравняване на облагаемия соход.
3. Допълнителния трудов договор може да е на всякакво основание. Включително и срочен за определена работа. Изисква се работното време по основния и допълнителния ТД да е такова, че да се осигурява минималната дневна и седмична почивка.
ХХХХ ХХХХ
Длъжност, означена с осемзначен цифров код, в който първите четири знака указват единичната група, петият знак указва минималното образователно и квалификационно ниво за длъжността, а последните три цифри са пореден номер на длъжността в единичната група
Образователното и квалификационно ниво - съвкупност от знания и умения, необходими за изпълнението на определена длъжност, съобразени с българското законодателство. За нуждите на Класификацията са определени десет образователни и квалификационни нива:
Образователно и квалификационно ниво 0 - без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище;
Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;
Образователно и квалификационно ниво 2 - втора степен на професионална квалификация и/или завършен Х клас;
Образователно и квалификационно ниво 3 - трета степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
Образователно и квалификационно ниво 4 - четвърта степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование;
Образователно и квалификационно ниво 5 – образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”;
Образователно и квалификационно ниво 6 - образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
Образователно и квалификационно ниво 7 - образователно-квалификационна степен “магистър”;
Образователно и квалификационно ниво 8 – длъжността се упражнява по призвание; Образователно и квалификационно ниво 9 – длъжността се заема чрез избор.
Образователните и квалификационните нива от 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 – в съответствие със Закона за висшето образование.
За всяка длъжност в НКПД-2011 е определено минималното образователно и квалификационно ниво за нейното заемане.

Това е от Методологичните бележки към НКПД 2011. Дано ти е от полза.
Щом лицето е СОЛ, то по ГД не се дължат нито осигуровки, нито данък.
Вие, като възложител, искате декларация, че изпълнителят е СОЛ, а той Ви издава документ с реквизитите на фактура за получената сума.
Абе, казали му... За да няма прекъсване на стажа... И за какво му са десетина дена стаж срещу плащане на глоба?
Пък и възобновяване от 31.01... Защо не си пусна от 01.02. - по-малко разправии..
Все пак - по-добре от 31-ви без глоба, отколкото от 22.01 и глоба :)
Плащането /паричен поток/ - да
Проформата /като ДДС, разход и т.н./ - не. Нота не е счетоводен документ. Търсете си оригинала.
Абе защо не вземат да си спретнат едно ООД и да си рещат проблемите :)
Един път СОЛ мисля че стига
Такава бележка - за данъкът върху заплатата, платена през януари 2013, ще Ви търси работодателят по основния ТД към 31.12.2013.

Освен ако в издадената вече бележка не са включени полагащите се, вместо изплатените заплати...