Информацията не е достатъчна за точен отговор.
физ. лице, осиг. на максималния осиг. доход - осигурено на друго място ли?
изплатен гражд. договор за м.12.2020г. - през кой месец е направено плащането?
нает МПС /тов. автом./ за м.10,11 и 12.2020г - кога е платен наема?
т.е да намаля с размера на осигуровките, внесени за 12 -те месеца, за да получа данъчната оснвова за облагане по ЗДФЛ?
Ако ГД обхваща цялата година - да. За целта трябва да коригирате Д1 за предходните месеци.
Ако ГД обхваща само м.12 - приспадате само осигуровките за м.12. При подаване на ГДД, ако няма други доходи, ще има надвнесен данък, който може да бъде възстановен или пирспаднат
Мерси и аз така го разбрах, но просто ми се стори странно, защото при нула излиза все едно данъка е надвнесен.
И какъв данък е надвнесен, като лицето не е получавало възнаграждение за личен труд? Какъв данък, като няма доход?

Недялко, нещата може да станат с питане по форумите, но може и да не станат- Не, че някой умишлено ще Ви подведе. Просто никой тук не е наясно с всички подробности около Вашата дейност. Най-разумното нещо, което може да направите, е да се свържете със счетоводител. Още повече, че годишния финансов отчет на дружеството ще трябва да се състави и подпише от счетоводител с нужния стаж и образование.
Да.
Задължително трябва да подадете ОКД за начало на дейност и избран начин на осигуряване /с или без ОЗМ/, независимо че няма да правите реални вноски
Лично аз уведомявам всичките ЧСИта
Възстановявате пълната сума. После си я приспадате от дължимия данък за всички заплати през януари или следващите месеци до изчерпване
Ако е Д6 с код 5 за м.12.2020 - 31.01.2021.
Ако е с код 8 - 31.12.2020.
За другите кодове - според случая.
Много точно е обяснено в Наредба Н-13  в указанието към Д6
Декларация 6 за м.януари при положение ,че заплатите са изплатени през м.януари кога трябва да бъде подадена.
От 1-во до 25-то число на месеца, следващ този, през който е направено  плащането и е удържан данъка
Пише го в Наредба Н-13
Дохода, от който е изчислен болничния.
Пише го в КСО, чл.54б или 54в /не мога да проверя в момента/
Наемодателят не е регистриран по ЗДДС
Тогава на какво основание ще начислява ДДС?
Да, благодаря Ви, данъкът до 28.02.21г мисля, че трябва да се внесе?
Не пречи да го внесете и до 28.02., но срокът е до 30.04, както е написала marpan_64 и както е регламентирано в ЗДДФЛ.
Така е.
Уредено си е в КТ
надвнесен годишен данък-14,64 лв - да, така е.
Това означава, че трябва да пускат декларация  за регистрация на сол / пускат, спират и т н / + всеки месец д1 И тъй като едва ли ще могат да се оправят сами + счетоводител Правилно ли разбирам?
Поне така пише в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Дали е възможно да ги внася през годината, като  СОЛ - дори е задължително да го правят поне върху минималния осигурителен доход за СОЛ. В месеците, през които упражняват дейност, разбира се.
Наемодателят регистриран ли е по ЗДДС?
В офертата и последвалия договор записано ли е "Сумата е без ДДС"?
Аз лично не знам такова нещо
Коментарът е написан многословно и звучи убедително. Само дето не отговаря на истината. Като се тръгне от там, че ПМС се издава на основание ал.1 /само!/ от чл. 244 на КТ и се завърши с това, че работна заплата не означава основна работна заплата.
Друг въпрос е, че когато някой пише закон, постановление или друг нормативен акт, би трябвало да конкретизира термините, които ползва в съответствие със наименованията на същите неща, ползвани в други норми.
Според мен "работна заплата" е по-скоро "брутна работна заплата", но както написах и по-горе - нямам нерви, за да сключвам ТД с основна заплата под МРЗ.

Ето ви цитати за размисъл.

Цитат от Държавен вестник, брой 103, от дата 4.12.2020:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г.
за определяне размера на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2021 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 650 лв. и на минималната часова работна заплата 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.

Преходни и заключителни разпоредби
….
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Цитат от КТ:
Чл. 244. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Министерският съвет определя:
1. минималната работна заплата за страната;
2. видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по трудовото правоотношение, доколкото не са определени с този кодекс