Извинете за невежеството, но къде е регламентиран редът за връчване на заповедта за уволнение? И ако тази заповед се връчи с обратна разписка, не означава ли, че датата на връчване е датата на подписа върху обратната разписка? В този случай от коя дата се счита, че  ТД е прекратен?
Защото съществото на въпроса е не дали човекът може да бъде уволнен по чл.71/1 по време на болничен, а дали това може да стане без да е връчена /подписана/ заповед.
Ако смятаме "на пръсти" стажът е 3 м. и 16 д. Аз бих посочила това число.
Вторият метод и на мен не ми е съвсем ясен, но и наредбите така са написани - по осреднени работни дни :) Още по-голям проблем възниква когато става въпрос за месец, през който календарните дни не са 30, а 28 или 31...
При 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица не би трябвало да има разлика между двата варианта.
Има значение по каква причина лицето не е работило  -дали се признава или не за трудов стаж.
Ако има периоди, които не се признават за стаж, то разделяте  периода от 15 април до 31 юли (вкл.) на подпериоди, като иззключвате неработните дни. След това сумирате стажа.
Обърнете внимание - в калкулатора се посочва първият неработен ден, т.е. трябва да посочите 01.08., а не 31.07.
За да получавате майчинство трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж. Ако работите по трудов договор и сте в болнични - времето на болничния също се зачита за осигурителен стаж. Ако сте на срочен договор и срокът изтече преди да излезете в майчинство или по време на майчинството ще Ви спре обезщетението. Не съм съвсем наясно до колко време след прекратяване на ТД спира обезщетението.
Съвет - за сега си работете по програмата. Все пак трябва да трупате стаж. Пък и сигурно има някакви обезщетения при предсрочно напускане. Желателно е след като приключите работа по този ТД или малко преди края /ако раждането наближи/ да си намерите друга работа на безсрочен ТД. Може и при познат. Важното е да имате поне 1 работен ден при този /нов/работодател преди да излезете в отпуск за бременност и раждане /45 дни преди раждането/. Ако не ви достига малко от 12-те месеца осиг.стаж - не е проблем. Обезщетението ще започне след като стажът, вкл. болничните, стане 12 месеца. Доколкото разбирам, това ще е въпрос на дни.
Относно обезщетението  - много вероятно е да бъде 310 лв, защото през последните 24 месеца сте работила само 12 , а за останалите се взема МРЗ. Дано догодина повишат минимума на майчинството. Наличието на болничен след 6-тия месец работа няма да окаже влияние върху обезщетението.
Потърси по форумите  - има много теми за майчинството.
Проверявате защо е така, за какви дейности се отнася, колко е действителния процент, посочен в ЗБДОО.
Може посред годината да е сменена дейността на фирмата. Колкото до процентите - не помня да са променяни приз 2013. Ама знам ли...
Зависи какви данни сте задала в този калкулатор. Би трябвало за зададете заплатите 24 месеца назад. Ако сте на ниска заплата - възможно е да е така, както казвате.
Зависи  какво е включвало решението на ОС за вноските. Ако е имало срок или дата ан връщане - може само с РКО. Ако в първото решение не е орлезелен срока и начина за връщане на средствата - нужно е ново решение. Поне по мое мнение.
Освен това - не мисля че е много редно да се връщат парите само на единия от собствениците.
върху начислената сума след приспадане на нормативно признатите разходи
Ако тази сума е над МРЗ

Защо набърквате и обезщетението?

Нека кажат и по-запознатите - ГД с осигурителни вноски няма ли да спре плащането на обезщетение за отглеждане на дете?
Нещо не съм убедена в това, което е казала госпожата. Доколкото знам изискването е сумите за осигуровки да постъпят в сметката на ТД на НАП по адресна регистрация на СОЛа и по неговото ЕГН. Никъде не е казано кой и как да плати сумата
Щом е определен период от 10 м., значи не е по чл.325, ал.1, т.1, нито дисциплинарно. Значи обезщетението е 60% от дохода за последните 24 месеца.
С уважение към отговарящите и укор към питащия - ако въпросът беше зададен само на едни място и с всички подробности, може би щеше да получи правилен отговор. Аз също се хванах да отговоря някъде из другите теми...
Явно проблемът на човека е спряно обезщетение именно заради този ГД. Доколкото разбрах от друтите теми, ГД е СЛЕД приключването на ТД и след регистрацията на борсата.
Ако Стани-Стани беше питал навреме и както трябва, щеше да разбере, че има ред за временно прекратяване и последващо възобновяване на изплащането на обезщетението за безработица
Има няколко "завииси". Зависи от основанието за прекратяване на ТД. Зависи колко време сте получавали тези 2500 лв. От гражданския договор нищо не зависи - там няма осигуровки за безработица.
Ако Ви се полага "пълна борса", то обезщетението за всеки работен ден е 60% от среднодневния доход, върху който са внесени осигуровки за безработица през последните 24 месеца. При заплата 2500 лв след 01.01.2013 осигуровки се внасят върху 2400, а преди това - върху 2200.
3600 лв на година прави по 300 лв на месец. Защо не оформите нещо за "личен труд"?
Този доход при всички случаи трабва да е деклариран с ГДД. Не може да се оформи плащане през 2013, след като сумите са платени преди това по банков път
Пътища много, но колата се е обърнала....
А защо не погледнахте в Закона за ДДС? Там си пише...
Чл. 178. Данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.
Чл. 180. (1) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
(3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.
Чл. 180а. (1) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва с глоба-за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция- за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък поради това, че не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
(3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв.
(4) В случаите по ал. 1, когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 в срок до два месеца от края на месеца, в който е следвало да начисли данъка, глобата или имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв.
(5) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а в случаите по ал. 4- от 200 до 600 лв.
Предполагам, че не сте подавали уведомление за ДС за повишаването на заплатата. И не е нужно.
 В справката на НАП излизат ТД както са регистрирани първоначално - със съответното основание, дата и заплата.
Хич да не Ви притеснява, че заплатата е ниска. Такава е била. Аз имам ТД, регистрирани 2003 г, със заплати от 180 лв...
Eсела не върши ли работа?
Или намери някоя бланка за фактури и промени името.

Никога не съм харесвала този "документ", наречен "проформа фактура" и винаги съветвам да не се ползва. За целта има други форми  - оферта, ценово предложение, справка за дължими суми и т.н. Ако трябва  - издайте оригинална фактура.
Не се притеснявайте. Нали посочвате различните длъжности и периодите от-до на отделни редове. Трудовия стаж е общо и само накрая.
Твърдо - вариант 2.
Да, вземат се 24 месеца назад. За месеците без оситуровки се взема МРЗ /ако не бъркам нещо/ и се изчислява средна стойност.
Самото обезщетение ще започне да бзема след като направи 12 месеца стаж /7-8 действителни и 4-5 от болничния/
Ами защото така е според ЗДДФЛ. Данъкът по ТД е дължим до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане. Това, че сте внесли някаква сума по сметката на НАП, не означава, че точно тази сума ще отиде за погасяване на това конкретно задължение. От 01.01.2013 насам задълженията се погасяват според срока на изискуемост, така че вашият данък ще бъде отразен като платен чак на 25.08, ако до тогава паричките по сметката не са усвоени за друго.
Почването на работа винаги е в плюс. Ще имаш някакъв стаж преди майчинството. Няколко месеца след това ще ти се натрупат и заветните 12 месеца и поне за част от майчинството може да получаваш обезщетение.
Осигуровките трябва да са според МОД за 19-те дена. Данъка  - според платеното.
Не казвате нищо за 3-те дни от работодател. Предполагам нямате проблеми с тях. Само да напомня, че върху тези 3 дни няма данък