Това с пренасянето само е относно определянето на финансовия резултат за данъчни цели. Счетоводно или се покрива със пебалба, резерви или доп.вноски, или остава непокрита загуба от минали периоди.
Можете да запишете, че загубата от 2013 г подлежи на отчитане като непокрита загуба. Или нещо подобно. Не споменавайте нищо за години /5, повече или по-малко/
Протокол № ............/ 2014
Днес, .................2014 г. в гр............. в присъствието на съдружниците  .............. и ...........се състоя Общо събрание на съдружниците във фирма “............” ООД при следния дневен ред:
1.   Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет за 2013 г.
2.   Преглед на резултатите от дейността през 2013 г.
Общото събрание изслуша и обсъди изложението на съставителя на годишния финансов отчет и взе следните решения:
1.   Изготвеният годишен финансов отчет за 2013 г. представя вярно и честно имущественото и финансово състояние на дружеството, полученият финансов резултат и промените в паричните потоци.
2.   Общото събрание приема годишния отчет за 2013 г. във всичките му части, включително и приложенията. Същият не подлежи на одиторска проверка и на задължително публикуване.
3.   Реализираната през 2013 г. загуба в размер на ..............лв да се покрие с неразпределената печалба от минали години.
4.   Годишният финансов отчет може да бъде представен пред НАП, НСИ и публикуван в Търговския регистър.
За да започне работа на 10.03.2014, то най-късно до началото на работния ден трябва да е получил справката за подадено уведомление. Това означава, че или на 10.03. много рано трябва да подадете уведомлението в НАП или през почивните дни, ако сте с ел.подпис. ТД трябва да е подписан преди подаването на уведомлението - на 7.03, 8.03, 09.03 или в ранни зори на 10.03, ако шефът работи по това време. Спазвайки тридневния срок - ТД може да е и от 05.03.
Внивавайте - на справката има дата и час! Работникът не може да постъпи преди това!! Е, може, но от ИТ ще Ви санкционират.
Не, няма да се увеличи базата, защото по ГД няма осигуровки за общо заболяване и майчинство.
По-добре да й вдитне заплатата, щом си плаща осигуровките

Това за осигуровките не го казвайте на публично място ;)
Личен труд 1340 и осигуровки 1390, Годишна данъчна основа : 0.00 лева
Добре, ако полагам личен труд, как ще се осигурявам във ф-та си?Какво трябва да плащам?
Като самоосигуряващо се лице. Върху минимум 420 лв. месечно, а годишно ще изравнявате осигурителния доход според това, което сте получила за личен труд

Подкрепям публикуваното от megy11  Днес в 12:36 !!!
Само да добавя, че облекчението за данъка важи само за доходите, които се декларират в ГДД по ЗДДФЛ. Не важи за данъка върху дивидентите и за корпоративния данък, който фирмата ще дължи при приключване на печалба.
Защо да няма право да издаде фактури  с касова бележка?
Къде ще се провежда това обучение? Питам във връзка с чл.97а от ЗДДС.
И щом така се казва човек с намалена работоспособност-пенсионер добре.Сигурно е термин в счетоводството.

Не, не се казва така :)
 Просто някои хора с телк имат право да се пенсионират по болест и са го направили въпреки възрастта. Вие си знаете дали получавате пенсия по болест или не.

но понеже съм с намалена работоспособност ще дължа само Здравна осигуровка - и това не е вярно. Намалената трудоспособност сама по себе си не води до възможността да се осигурявате само здравно. Повтарям - ако не сте пенсионер /по възраст или по болест/ задължително се самоосигурявате за пенсия и здравно, а по желание и за общо заболяване и майчинство.
 Ако ООДто работи и Вие работите в него, прябва да се осигурявате за това. Най-евтино е като СОЛ /самоосигуряващи се лица/ върху 420 лв. Няма значение, че другаде също сте осигурен, щом сумарно на двете основания не надвишавате 2400 лв месечно.
Не зная какво значи 3-та група ТЕЛК. Ако имате намалена трудоспособност 50 и над 50%, то ще имате облекчение за данъка върху доходите. Това не важи за корпоративния данък.
Ако сте пенсионер, включително и по болест, то можете да се самоосигурявате само  здравно /8% от 420 лв/
И един съвет - преди да почнете дейност си намерете счетоводител. Само с форумите няма да стане.
Надявам се, че знаете за ГФО в ТР и срок до 30.06.
период 02,2014 
Програмата на НАП сама си търси Д1 и Д6 едновременно. Освен ако не отметнете, че няма задължение за подаване на една от двете.
За Д6 пишете 1 брой. Нищо, че е с две колони.
Това е.
Успех.
да ,ще се плащат осигуровки ,но идеята е за възнаграждението като член на съвета на директорите да не се осигурява върху 885.лв,като по ДУК

Иначе - погледнете чл. 4, ал.1, т.7 и чл. 9, ал.3 от КСО за осигуряването на членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, особено ако за това получават възнаграждение.
Според мен не е редно осигуровките да са само върху 100 лв, както и да оформяте като ГД изпълнението на задължения, породени от членството в съвета на директорите.

Възможността за самоосигуряване по реда на чл. 4, ал.3, т.2 от КСО предложих, като си мислех, че е член на съвета ан диресторите на същото дружество, в което е съсобственик.
Ааа, с фактурата продават тези стоки, а не ги купуват...
Макар че и в този случай не виждам проблем. Договарят се за нещо, фактурират, вземат парите, поръчват, получават го и го предават на купувача. Предполагам че имате или ще съставите документи за предаването на стоката на или след 25.02.

Май основния проблем е в липса на документ за придобиването на тези стоки ....
Фирма издава фактура на 4.02. за продажба на стоки, платена на 12.02. Проблемът е, че въпросните стоки по документи са доставени на склад на 25.02.

Или бъркате датите, или аз не мога да разбера какъв е проблема. Имате си логичната последователност фактура-плащане-доставка
Не мога да разбера - нали в колоната с код 5 се пишат точно осигуровките?
1. Вижте ЗБДОО за 2014, ред според вида дейност, колона според първата цифра на кода на професията. За ДУ - гледате в колоната за квалификационна група 1.
2. ДУ се сключва когато фирмата има нужда от такъв. Собственика може да се осигурява като СОЛ от започване на дейността до назначаване на управител, а може и след това.
3. Може да ги назначи на толкова часа,  колкото му трябват и колкото действително ще работят.
1-31.01.2012 г. - 22 раб.дни
1-19.02.2012 - 13 раб.дни /ако 19 е работен ден/
общо 35 раб.дни
35*7=245 раб.часа
245/8 =30 дни и 5часа
30 дни = 21+9 = 1м. 9 дни

Общо ОС 1м. 9 дни и 5часа

Ако 19 е първия неработен - имате 34 р.д.*7= 238 р.ч. /8 =29 д и 6 часа или 1м. 8д. и 6 часа
От 12.04. нататък когато пожелаете.