Към ИТ, но това какво ще помогне, ако работодателят е в затруднение и няма от къде да намери пари за заплати. Още повече, ако  трябва да плаща и глоби. По-добре помислете за чл. 327, ал 1, т.2 от КТ
Не, не означава
1. Щом вече има действащ основен ТД, то всеки следващ през този период може да бъде само допълнителен. Няма значение кой ТД на колко часа е, определяща е последователността на сключване.
2. Дали допълнителният ТД може да е на СИРВ - не е забранено. Изисква се работодателят по втория ТД да направи такъв график, че да осигури нужните междудневна и междуседмични почивки, като отчита работното време и по двата договора.
3. ТД за допълнителен труд не може да бъде сключен само ако в основния ТД има изрична забрана или длъжността по някой от договорите не допуска упражнване на допълнителен труд
Колеги, не смятате ли, че прагът от 700 лв (ЗКПО, чл.50, ал.1, т.2) трабва да бъде променен?
През 2008 г може да е имало тежест, но сега...  е под една МРЗ.
Всъщност изобщо не се знае каква ще е цената, а и тя е без значение.
Е, написано си е "Има издадена фактура за присъединяване за 11х с ДДС"
Макар  е наистина по-важно е подобрението, а не сумата.
Тя си е електрифицирана. Само се присъединяват.
Утре може да решат да се присъединят към ЧЕЗ. Пак ли ще увеличаваме стойността?
Тогава ще бъде само смяна на доставчик на ел.енергия и едва ли ще струва 11 хиляди.
Присъединяването към енергопреносната мрежа си е "подобрение и модернизация".
Друг въпрос е дали в действителност аз бих го отчела в увеличение стойността на сградата или като разход. Честно казано доста ще се замисля дали да е по правилата или "без ядове"
Какво се променя в сградата, че да се увеличава стойността й?
Електрифицира се :)
Това не сама подобрява функциалността, но и повишава пазарната стойност на сградата..
Не виждам проблем с датите- единия свършва на 31.12, другият започва от 01.01. (или от 03.01.)
Тъй като ТД е срочен, по-правилно би било да се прекрати и да се сключи нов за новата длъжност. И с ДС ще стане.

ПП  Добре е да погледнете и чл.68, алинеи от 4 нататък.
Невярно
Не зная кое смятате, че е невярно. Тъй като по ГД няма работно време, никой не воже да гарантира кога точно е извършена услугата - дали за 1 ден, за 1 месец или е работено през ден. Дори в ГД да е упоменато,  че работата ще започне 1 месец след подписването,  това не означава нито че през тази "отсрочка" не ка извършвани никакви дейности (напр. проучване, подготовка и т.н.), нито  че дейността е започнала веднага на уговорената дата и е била ежедневна (в роботните дни ?!?) до приемане та свършеното. Принципът, който се прилага и от НАП и НОИ, е са се приеме  че работата по ГД обхваща периода от деня на подписването на договора до датата на приемане на извършеното. И общата сума се разпределя като осиг.доход за целия период. С всички последствия от това - помесечно определяне на осиг.вноски, помесечни Д1 и Д6 и т.н.

Моля да бъда извинена от колегите за дългото обяснение, в което не казвам нищо ново
Да.
Трите дни от работодателя са с еднакъв размер и се изчисляват според месеца на настъпване на неработоспособността (първия ден болничен)
Дайте Вашите отговори, за ка ги коментираме.
Ако е безработен, то не е осигурен за общо заболяване и майчинство и няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност (болничен). Болничният, ако такъв въобще бъде издаден, може да послужи само за оправдание на пропуснат "подпис" в БТ.
Има разлика между здравните осигуровки, които безработния внася за  своя сметка или му внасят от бюджета за периода на "платената" борса и осигуровките за ОЗМ. Първите осигуряват "непрекъснати здравно-осигурителни права" ("безплатно" посещение при личния лекар), а вторите дават право на обезщетение за болнични.
Според мен трябва да му върнем сумата и да си я преведе от сметката на фирмата?
Буквоядски погледнато би трябвало да направите точно това.
Аз не бих си играла - нали има номер на фактурата като основание за плащане. Не Ви ли е достатъчно

И сега аз трябва да напиша нови правила за работна заплата, в които да уточня този факт, но наистина не знам как да го оформя?!


Вземате старите правила и там, където е посочено кога се плаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, пишете, че се отнася за целия трудов стаж.
Идеята е да отиде лицето отново на борса за 8/10месеца на максималните пари според това какво е изкарал на база 12те месеца от последните 18месеца
Обезщетението не е на база 12 месеца, а на последните 18 преди месеца, в който е прекратен трудовия договор. Ако в тези 18 месеца има период без осигуровки, при изчислението се взема минималната работна заплата.
и успоредно да развива дейност която не се води по договор примерно, за да си е вземе цялата борса в продължение на тези 8/10месеца спрямо трудовия стаж.
Благодаря!
Тази дейност да не Ви изиграе лоша шега и да трябва да връщате пари на НОИ. Това, че една дейност не е по трудов договор,  не означава, че не трябва да се осигурявате
Имате право да получите целия размер, но не повече от удържания данък през 2022 г.
Ами това са всичките болнични - 135 дни. След като изтече последния болничен подавате пред работодателя Приложение 2 за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 дни. Работодателят предвижва нещата към НОИ и си получавате обезщетението.
На работа по ТД или на работа като свободна професия?
Чл.71 е възможен, ако все още сте в срок на изпитване.
Иначе: всички членове/ алинеи/ точки, различни от 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 8 и 11 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт  са допустими.