Според представените данни имане право на обезщетение за безработица.  Освен ако не подлежите на осигуряване на друго основание (ЕТ, фирма, свободна професия...)
Ако напуснете по свое желание обезщетението ще е минималното - 4 месеца по  9 лв /или вече 12 лв/ на работен ден.
За да получавате по-високо обезщетение  трябва договорът да е прекратен от работодателя.  Само че като майка на дете до 3 години Вие имате защита по чл.333 и уволнението ще е възможно само след разрешение от Инспекцията по труда.

Иначе: с цел търсене на работа и без обезщетение  може да се запишете на борсата по всяко време. Дори и при действащ трудов договор.
Има ли някой, който след обаждането от НАП не е декларирал продажбите си по Еконт?

Сигурно има и такива. Лично аз не смятам, че неподаването е добро решение. Щом веднъж са те нарочили, по-добре с малко данък и осигуровки,  отколкото после да доказваш, че нямаш сестра.
Естествено, ако наистина става въпрос за търговска дейност, а не  за случайни продажби на лични вещи.
Пък при двойно внесен ДОД със сигурност ще изискат да видят защо не са внесени осигуровки върху тези доходи и този ДОД на какво основание е удържан от работниците.

Не виждам проблем в един месец да се внесе два пъти данък и веднъж осигуровки. Ето един съвсем реален пример: на 10.08. плащам заплатите за юли, а на 25.08. плащам заплатите за август. До 25.09. подавам Д1 за м.08, Д6 за осигуровките за м.8, Д6 за данъка върху юлските заплати + данъка върху августовските, защото и двете са платени през август. Няма проблем Д6 за данъка да е подадена на две части в два различни дни. Ако септемврийските заплати платя на 01.10., то през м.10 ще подам само Д1 за м.09 и Д6 за осигуровките. През м.10  няма да подавам Д6 за данък.
То, ако е търговска дейност първо трябва си регистрира предприятие на търговец.
Един цитат от ЗДДФЛ:
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

Ето и цитат от КСО:
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:....
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, .... и лицата, които се облагат по реда на чл. ..., ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;


Членовете си ги намери сама.

Повече няма какво да коментирам по въпроса.
Ами подайте я данъчната декларация за 2019г- има едно приложение към нея, в което пожелание се декларират необлагаемите доходи.
Че какво им е необлагаемото на посочените доходи? Не стига, че са облагаеми по ЗДДФЛ, но са и осигурителен доход по КСО.
Към питащата:  за сега се сещам за две "тънкости". Първо,  че срокът за подаване на ГДД за 2019 г. е минал. Второ, както казах вече, върху тези доходи дължите и осигуровки.
Не подавате декларация за смяна на осигуряването. В поредната Д1 посочвате само здравни осигуровки. Толкоз.
И може да го направите още от 01.08, след като сте пенсионер от м.07.. Все още има време за Д1 за м.08.
Промяната, която може да се прави само от 01.01. е относно избора на осигуряване или неосигуряване за общо заболяване и майчинство.  Това Вас не Ви касае
бих ли могъл да се регистрирам като свободна професия (или като ЕТ примерно) и съответно да извършвам счетоводна дейност
Няма никакви ограничения за регистриране на ЕТ или фирма, извършваща счетоводна дейност. За регистрация на свободна професия - счетоводител, единственото изискване е да имате някаква диплома за завършено обучение по счетоводство /от училище, университет или обикновен курс/. Винаги може да упражнявате счетоводна дейност /със и без счетоводно образование/, но не винаги може да съставяте и подписвате ГФО.
Изискванията на Закона за счетоводството са относно съставителите на ГФО и специализираните счетоводни предприятия. bobo е цитирал членовете.

ПП Като бъдещ самостоятелно практикуващ счетоводител би трябвало да сте наясно поне с две неща: Къде са регламентирани изискванията за съставители на ГФО и че ЕТ е най-калпавата форма на търговска дейност.

Успех в начинанието!
При осигуряване над максималния месечен осигурителен доход за непълен месец рискувате да светнете на някой комп и до няколко месеца да получите заповед за тематична ревизия за данък върху трудовите правоотношения. При всички случаи ще завърши с ревизионен акт при неоснователно осигуряване над максималния осигурителен доход.

Ако в първото изречение може да има някаква доза истина, то второто е абсолютна глупост.
Никъде няма регламентирана горна граница за брутния доход на едно лице за месец, седмица или ден. Няма и изискване брутния доход по ТД да се формира само от уговореното възнаграждение.  Може да има допълнителни възнаграждения, бонуси, премии, награди... Не виждам причина когато за половин месец по ТД се плаща 3000 или над 3000 осигуряването да не е върху 3000. Ако това лице започне работа през остатъка от месеца при друг работодател, там няма да дължат осигуровки за възнаграждението.
И чудно как ще е коригирала Д6 само са осигурителните вноски, а данъка не?
Изрично е уточнено, че са коригирани Д1.
Д6 в данъчно-осигурителната сметка ще си стои двойно декларирана, щом са внесени и в двоен размер, ако нямат други изискуеми задължения по справки няма да имат задължения, а реално ще имат надвнесени в размер на осигурителните вноски и данъка.

Доколкото си спомням, доколкото имам практика и доколкото е регламентирано в наредбите, Д6 за данъка и Д6 за осигуровките са различни неща, могат да се подават независимо една от друга и в различни срокове. Освен това (поне доколкото знам, доколкото имам практика и доколкото чета законите и наредбите), няма засечки между Д1 и Д6 относно данъка.
Предполагам, че има и (много) други колеги, които четат законите по различен начин и които не споделят Вашите разсъждения, драга gergenetsite.
Ако мислите, че сте права, цитирайте нормативното основание.

ПП  Това не е изпитване и/или оценяване. Просто всеки, който се опитва да наложи своето мнение, би трябвало да го направи със съответната обосновка.
Теоретично и по закон ще са достатъчно. Ако няма други ограничения за 60-те процента /напр. да сте били скоро на борсата/
На практика обезщетението най-вероятно ще бъде отпуснато или отказано след като от НОИ направят проверка на работодателя. Не, че проверката е страшна, но все пак да си знаете.
Въпроса ми е следният - Има ли право фирмата да включи в дневника за покупки фактурите за закупените стоки преди датата на регистрация? - има право. Достатъчно е стоките и другите активи да са налични към момента на регистрация и да има фактури за тях, издадени от лица, регистрирани по дДС

Ако не , къде точно е регламентирано това. - е, тъй като отговора е "да" не би трябвало да отговарям на този въпрос, но все пак - регламентирано е в ЗДДС и ППДДС
Според мен не е задължително да се регистрира като ЕТ или ЕООД.
А дали ще се регистрира като ЕТ или ще осъществява търговска дейност без регистрация като ЕТ  е едно и също относно данъци и осигуряване.

ПП Не съм много наясно с този тип дейност. Изчакайте друго мнение.
не вземали в предвид месеца на прекратяване на трудовия договор

Ей това условие не мога да го открия никъде. Преди много години /повече от 10/ върнаха един наш бивш работник от борсата, защото нямал нужните 9 /тогава/ месеца.  Беше ми цитиран член от някаква наредба, който не помня и който в последствие беше променен.

Искам да попитам знаещите, когато ТД е прекратен на 10.09., то:
1. до коя дата са 18-те месеца, през които трябва да има 12 м. стаж с осигуровки за безработица? до 31.08. или до 10.09.?
КСО, чл. 54а, ал.1 казва, че това са "последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването"
2. до коя дата се изчислява осиг.стаж за определяне периода на обезщетението? До 31.08. или до 10.09.?
Според КСО, чл. 54в, ал.1 това е  "продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г."

Единственото, което е записано по-ясно, е че при определяне размера на обезщетението се взема дохода от последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. Според примера - до 31.08.
Съгласно КСО ,чл. 54д. ал.1 Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1.  започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по този кодекс, ... или законодателството на друга държава


Според данните, които представяте, Вие не подлежите на осигуряване по чл. 4, ал.3, т.5 или 6 от КСО, но не мога да знам дали подлежите на осигуряване по законодателството на друга държава. Нямам никаква представа как се третират ГД в различните европейски държави. Не мога да знам дали въобще приемат изпълнението на услуга от ФЛ, което не е регистрирано като упражняващо дейност /свободна професия, ЕТ, фирма.../.
Изчакайте мнението на по-знаещите колеги. Днес все пак е почивен ден :)

Казвате, че  възнаграждението ще е спрямо заетост и обем работа. Предполагате, че ще е под МРЗ месечно. Да предположим, хипотетично, че в един месец изникне повече работа и Ви платят над МРЗ. Да предположим че законодателството им е същото като българското и за този месец Ви внесат осигуровки. Какво става тогава? Месеца е минал, а Вие сте пропуснали срока да уведомите НОИ за започването на дейност, подлежаща на задължително осигуряване  :blink:
Абе объркана работа  :blink:

Искам само да Ви напомня, че независимо от размера на възнаграждението, при извършване на услуга към фирма в ЕС сте длъжни да се регистрирате по ДДС в 7-дневен срок ПРЕДИ получаване на първото плащане.
1. Проверете екрана да не е зумнат. Направете го на 100%. Понякога там е проблема
2. Излезте от системата, влезте отново, отидете на подаване на СД и като се появи съобщението за подписващата компонента, изберете "отвори", после "рън". Нещата стават бавно.
А какво ще стане, ако няма остатък?
Лично аз не зная да има разлика дали е текущо или последно плащане по ТД.
Изчакайте и други мнения
Не разбирам от СИРВ, но изравняването на работното време не се ли прави на месечна основа?

Понеже стана въпрос за приятелки: моята също е на СИРВ,  но на 8 часа. Често в една седмица кара по три нощни и две-три сутрешни или следобедни смени, а през следващата седмица отива на море без да си взема отпуск.
 по чл.111 от КТ ли....

Щом първият му ТД не е при Вас....

Може да включите нещо "във връзка с...". Например с чл.67, чл  68, т....., чл 70....
Срока за внасяне на вноските в УПФ е до 25-то число на месеца, следващ месеца през който е изплатено обещетението.

Да допълня - ДЗПОто се внася в същия срок, както ДООто , ДДФЛ, Д1 и Д6.

Питащата е получила същия отговор и с лично съобщение, но явно не го е прочела. Както не е прочела и наредбата.
На готово е лесно :(
Но дали може да си разчита на всеки "готов" отговор?