могат
Без всякакъв проблем
Формално погледнато тези осигуровки, за които става дума не са удържани......

Не съм убедена, че "не са удържани". Нали все пак работодателя е взел сумата от работника и е внесъл в бюджета тази задължителна осигурителна вноска.

Когато сумата е по-малка и има работни дни /заплата/ в периода на НО и ли непосредствено след НО, то удържам личните ЗОВ по ведомост и намалявам облагаемия доход за месеца. Не съм имала проблеми при проверка. Сега обаче неплатеният отпуск е дълъг и продължава и след 31.12.....
В тази връзка - ако лицето е било по-дълго в неплатен, то цялата сума на личните ЗОВ /напр. 8*16,90/ ли се приспада от облагаемия доход? Тъй като през месеците, когато е бил в неплатен не е имал доход, от който да се приспаднат тези ЗОВ, то излиза, че при годишното изравяване трябва да връщам 13,52. Така ли е?
Да, така е. Осигуровките са според месеца, през който е положен труда и зависят от МРЗ за този период. От датата на плащане зависи удържането на ДДФЛ, сроковете за подаване на Д1 и Д6, както и сроковете за внасяне задълженията
Може и от 01.01., но трябва да сте връчили заповедтта поне на 30.12.2013
Какво общо има сл.бележка с признаването или непризнаването на разходите на възложителя?
Издавате си "нормални" СИС и сл.бележка, а осигуровките внасяте в съответния срок
Интересен въпрос

От една страна съгласно чл. 18. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението

От друга страна - съгласно чл. 16. (2) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или ...

Стигам до извода, че не може да си поиска възстановяване на данъка.  Освен това - в ГДД няма ред/приложение за данъка върху лихвите.
Все пак не съм 100% сигурна
Май няма да имаш право на възстановяване...
Като почнахме с примерите - да дам още два с работника с основна заплата е 340 лв + допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит -20,40 лв или Общо -360,40 лв:
1. Единадесет месеца този работник получава БРЗ по 360,40, а през дванадесетия има надбавки за работа на официални празници и заплатата става 340 + 20 лв за празниците + 21 или колкото е точно добавката за стаж.
2. Десет месеца получава БТВ по 360,40, после минава на друга длъжност с основна заплата 600 дез добавка за клас, дванадесетия месец ползва неплатен отпуск.

Как се прилага чл. 22б в двата случая?
В първия случай няма да има право на връщане на данъка, защото общия годишен доход без добавките за "клас" е 11*340+360=4100 и е над 12*340=4080
Във втория случай общия годишен доход без добавките за "клас" е 10*340+600=4000 и е под 12*340=4080, следователно би трябвало да му върнат внесения ДДФЛ

Права ли съм?
ЩЕ СЕ ПРОДЪЛЖИ АВТОМАТИЧНО НА БЕЗСРОЧЕН :)
Ако срочния договор е за определено време и не е прекратен в опрезеления от КТ срок, автоматично става безсрочен
Защо да се извава? Нали тази справка е за доходите по извънтрудови правоотношения
Дел
Не видях, че става въпрас за заплатите за м.12
ЗДДФЛ го прочетох, но не разбирам под придобити какво разбират - нето или бруто.
Говори се за доход!! По смисъла на ЗДДФЛ нова е брутния доход, подлежащ на облагане.
Доколкото разбрах - брутната заплата без добавките за трудов стаж и професионален опит
Може. Стига да успеете на 27 или 30 да подадете уведомление
РЕШЕНИЕ № 697
ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.
за разместване на почивни дни през 2014 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р ЕШИ :
1. Обявява 2 май (петък) за почивен ден,
а 10 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 5 май (понеделник) за почивен
ден, а 31 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 31 декември (сряда) за почивен
ден, а 13 декември (събота) за работен ден.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

ДВ 100/2013
Права си. Не ти, а Далила го е казала. Обърках се, понеже си я цитирала, но с друга част от мнението й.
Извинявай.
Именно на 24 страница на ТК, но на печата този период от 24 страница не трябва да фигурира. Както и в УП-3 и УП-2

E да де, не фигурира. Ако ТД е от 01.01.2013 до 30.11.2013 включително и периодът от 01.07. до 30.11. е НО без стаж, то в ТК се вписва: "Трудов стаж за периода от 01.01.2013 до 01.12.2013 - шест месеца", а на стр. 24 Период незачетен за стаж от 01.07. до 30.11.2013

Това обаче не обяснява защо да не подаваме Д1 за периодите от 01.07. до 30.11.2013
Нещо аз ли не съм в час, отклонаваме ли се от темата... ама за времето на неплатен отпуск без стаж СЕ подава Д1 с попълнени т.27 и 28. Вид осигурен 28, макар че и с 01 минава. Нали ЗОВ на лицето все пак трябва да се декларират.
Нещо повече - тези дни някъде по форумите една колежка каза, че са и дали предписание за подаване на Д1 само с нули за лице в неплатен отпуск без стаж, което е осигурено на друго основание.

Не разбрах какво общо има Д1 и прил.15 за болничните?