Дайте предизвестието на 01.04., освободете го на 30.04. считано от 01.05.
Теоретично би трябвало да платите обезщетение за неспазено предизвестие в размер на възнаграждението за неотработените дни. Тъй като 01.05. така и ли иначе е неработен, за този ден няма възнаграждение и обезщетението по чл. 220 е 0,00 лв.

Това е само една идея.
Щом има 6 месеца осигурителен стаж в България с осигуровки за ОЗМ през живота си и в деня преди болничния е бил осигурен за ОЗМ, болничния ще бъде платен.
При изчисляването за месеците без осигуровки се взема МРЗ
При платения отпуск също не би се отразило съществено. Вярно, след две-три години, когато ще се ползва отпуска, базата за изчисление ще бъдат именно тези последни 18 работни дни. Но: 1. до тогава заплатите сигурно ще бъдат повишени още няколко пъти; 2. Ако заплатата е минимална или близо до минимума - ефектът е незначителен; 3. От ЕС нещо се бяха захванали да махат този отпуск върху отпуска, …

Към питащата:
1. Няма пречка да подпишете ДС докато сте в болнични. Могат да Ви го пратят по пощата, по куриер, да Ви посетят... Още повече, че ДС е със задна дата на действие и тогава сте била на работа.
2. Това "трябвало да пусна поне 1 ден платен отпуск и тогава можело" е също толкова логично, колкото и да подпишете ДС по време на болничен. И отпуска и болничния все са си отсъствия.
3. За повишаване на заплатата не е нужно ДС. Достатъчна е само една заповед на шефа.
4. След като ДС влиза в сила от 01.01.2019 и Вие имате отработени дни през м.01,2019, то би трябвало да има доплащане към заплатата Ви за тези дни. Би трябвало да се преизчислят и 3-те дни  от болничния, които са от работодателя. Може сумите да не са големи, но Ви се полагат.
5. Ако сте на минимална заплата и ДС е само за новия размер през 2019, то най-вероятно това е отчетено при изчисляване на януарската заплата и всичко казано по-горе е без значение.
На размера на майчинството няма да се отрази, но след майчинството при ползването на платен отпуск ще се отрази.
E, може да се отрази и на майчинството, но едва ли значително. Увеличението, умножено по 18 и  разделено на работните дни в 2 години
Ако Вашата малка фирма има дейност и подлежите на (само)осигуряване, нямате право на обезщетение за безработица.
Ако фирмата Ви няма дейност и не се самоосигурявате, трябва да имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица и да не сте пенсионер.
Ако напуснете по взаимно съгласие и имате право на обезщетение,  то ще е 4 месеца по 9 лв на работен ден  (около 200 лв месечно).  Няма значение колко е стажа Ви и каква е била заплата  Ви.
Ако работодателят прекрати договора в срока на изпитване по негова инициатива и Вие имате право на обезщетение, то ще е за срок според стажа Ви с осигуровки за безработица от 2002 насам, а размерът ще е 60% от средния осигурителен доход от последните 24 месеца
До 559,99 след приспадане на НПР.

И когато имате ГД,  не казвайте "заплата",  а "възнаграждение"! :)
Даа, пак нещо не съм дочела в питането. Фирмата "прави внос на услуга от Турция", а не "прави услуга в Турция".
 :blush:
"Срок на изпитване" не означава "срочен договор".
Ще спазя регламента договора да бъде прекратен преди срока на изпитването  - хм, какъв е този "регламент"?
За да ползвате максималнополагащото Ви се обезщетение, договорът трябва да е прекратен по инициатива на работодателя в срока на изпитване или с изтичане срока на договора, завършване на работата или връщане на титуляра /при срочен договор/
Дали срокът на обезщетението ще е 1 година или по-малко, зависи от стажа Ви слез 2012 г.
Документи- същите като при прекратяване на всеки трудов договор: заповед и оформена трудова книжка. При работа на непълно работно време - и УП3
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2018 година
....
Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година


[url=http://www.nsi.bg/node/16822/]http://www.nsi.bg/node/16822/
[/url]
Чл. 97а.
/2/На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Доколкото зная, Турция все още не е членка на ЕС.
Дали трябва да се регистрирате на друго основание - не мога да кажа.
По въпроса: 1 ден
Ама защо толкова сложно? Не е ли по-лесно да приемете друг съдружник, който да е И управител (по ДУ или като СОЛ), пък Вие си останете както сте си. За майчинството няма разлика между ДУ и ТД.
Вариант 1 и вариант  4 са невъзможни при ЕООД. Първият, защото собственика не може да сключи трудов договор сам със себе си, четвъртият - всяко плащане на собственика за положения труд, независимо от основанието му /хонорар, граждански дотовор, решение на собственика и т.н./ попада в т.нар. "личен труд" /§1, т.26 и от ДР на ЗДДФЛ/ и не се приспадат НПР.
Аз бих заложила на варианта с личния труд. Възнаграждение от 500 - 560 лв, приспадат се внесените чрез дружството осигуровки на СОла и върху остатъка се начислява данък. 560-~176=384 *10% = 38,4 данък месечно. За годинана разход на фирмата 12*560=6720, за което икономисва 672 лв корпоративен данък, а внася 12*~38,4=461 лв данък върху дохода. Относно осигуровките  - по-малко не може.
Може да си плаща по-високо възнаграждение, но трябва да довнася повече осигуровки /за по-висока пенсия :)/. За сметка на това има по-голям разход и по-малко печалба.

Е, хайде сега - лично оплзване. Този лаптоп не се ли ползва само да дейността? Я си помислете добре? :)
Направете анализ поне на последните 5-6 години и вижте дали може да отпишете нещо по давност.
Аз говоря ако управителя е на трудов договор, който се води свързано лице с фирмата, а не работника и работодателя ако са две различни лица.
:)
Ако управителя е на трудов договор, за него важи всичко, което важи за останалите ТД. А щом има ТД, значи работодател и работник (дори ако длъжността е управител), са различни лица.
Имам фирми, в които драмата или тримата управители са на ТД. Някои от тях на по 4 часа. Това въобще не ме задължава да посоча декемврииските им заплати (платени през януари) в увеличение на финансовия резултат.

Извинявам се, че разводнявам темата, но насочвате питащата в грешна посока.
Според мен продажбата на имот е … дейност
Зависи дали заплатите са към свързани лица, защото ако са такива ще бъдат в увеличение на резултата, но ако не са - няма да окаже влияние. По принцип всички неизплатени доходи на физически свързани лица ще Ви окаже влияние.
Формулировката на закона не е точно такава :)
Щом става въпрос за заплати по трудови договори, не се прави корекция на финансовия резултат.
Нищо, че работник и работодател са... свързани лица :)
Под каква форам ще получава това възнаграждение и какви декларации трябва да се подават през годината? - както до сега - същата форма, същите декларации. Само в Д1 ще има само здравно.
Трябва ли да се подава ОКД 5, която е подадена за прекратяване на дейността при пенсиониране - първо -не е трябвало да подаавте такава при/преди пенсионирането. Щом вече е подадена, би трябвало да подадете за да  посочите по някакъв начин , че ще упражнява дейност
Трябвало е да е спрял дейност (самоосигуряване ) преди прекратяването на трудовия договор, а не след това.