Не, не грешиш - системата обаче няма как да знае колко месеца лицето е било СОЛ.
Как да не знае? Нали си е отметнала, че всеки месец има авансови вноски ? :hmmm:
"Системата" ги е попълнила в колона 5. Аз също съм на мнение, че там им е мястото.

Само дето си мисля, че ако цяла година се е самоосигурявал, а само три месеца е вземал по 400 лв  за личен труд /общо 1200/, то в таблиците би трябвало да има всеки месец по 100 лв, а не 3 месеца по 400 лв, както "автоматично" е попълнено. Или греша?
Не мога да Ви отговоря как стоят нещата на теория, защото много рядко ми се случва да съм на възстановяване, но ще споделя какво ми се случи:
Имах един месец на възстановяване. Да кажем 100лв . Следващия бях на внасяне с по-голяма сума /примерно 150 лв/. Бях забравила да отразя приспадането в СД. Имам навика преди да плащам да поглеждам справката за задълженията и там задължението беше 50 лв. За щастие беше преди 14-то число и коригирах СД
За общ осиг.стаж до 3 години обезщетението за безработица е 4 месеца.
Ако договорът е прекратен по "подходящ" член от КТ, ще получавате 60% от средния осиг.доход от последните 24 месеца. Щом сте били на минимална заплата, значи около 320 лв месечно.
Ако напуснете по собствено желание или взаимно съгласие, то пак обезщетението ще е 4 месеца, но по около 190 лв месечно
Имам някакъв спомен, че дохода е за целия месец, през който е СОЛ няколко дни.
Ако успея да открия къде го пише, ще копи-пейстна
Да. С дата.
В една от двете фирми задължително посочва начало на осигуряване и избрани осиг.рискове. Независимо, че към този момент няма реално да прави вноски
В другата - само начало на дейност.
Щом се осигурявате по чл.40, ал.5, значи не сте пенсионер и това за пенсиите не Ви интересува
В 7 дневен ?

Не. До 25-то число на месеца, следващ този, през който сте останали здравнонеосигурен
Щом не е здравноосигурен на друго основание  - да.
Е, не веднага, а в съответния срок, разбира се  :)
Тези 17 месеца единствения ли стаж са?
Назначаването на безсрочен ТД е полезно за прекратяването на срочния ТД без да се спазва предизвестието,  но после по-трудно се постига "пълна борса".
610. Или колкото е минималната работна заплата м началото на майчинството.
Един вид печелите :)
Един догвор с двамата собственика и делите наема
Щом имате ГД, трябва да подадете ГДД. Независимо далиэданъка е удържан от възложителя или не.
Е, не се облага с ДДС, но с 10% данък - да. И не се облага цялата сума, а първо се приспадат нормативно признати разходи (обикновено 25%), след това се приспадат личните осигуровки (ако има такива) и остатъкът се облага с 10%
На този въпрос може да Ви отговори само този, дего иска бележката. :)
Обикновено не е като при детските, а заплатата се посочва в месеца, за който се отнася
А основния ми работодател бива ли уведомяван автоматично за сключения ГД? - Не.
кога се внася ДОД - удържа се при плащането (освен ако не е през четвъртото тримесечие) и се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което е платено
от кой се внася ДОД - за първите три тримесечия от възложителят по ГД. За четвъртото - може от възложителя, може от Вас след подаване на ГДД.
Пенсионерите не са ли осигурени здравно,? - осигурени са
трябва ли да се внасят здравни осигуровки на пенсионер?  - при ГД над МРЗ(след приспадането на НПР), за какъвто питате, трябва да се внасят ЗО. По желание - може и осигуровки за пенсия.
Ако Вие сключите ГД, въпреки че сте в неплатен, сте "осигурен по смисъла на КСО" и би трябвало да Ви начислят осигуровки за пенкия и здравно.
Ако ТД е с пенсионер,  то той може да избира дали да има осигуровки за пенсия или само здравни.
В двата случая се дължи данък върху дохода.
ГД с пенсионер е по-"икономичен", но в крайна сметка ГД се сключва с този,   сето ще свърши работата или изпълни услугата.
А как се наричат сметки 4521 и 601 във Вашиа сметкоплан?


Бихте ли повтори ли записите в схемите:
Дт Сметка КТ Сметка
Дт Сметка, Дт Сметка КТ Сметка
Дт Сметка КТ Сметка, КТ Сметка
защото при това разминаване на редове не мога да схвана кое с кое се свързва.
Личен труд във фирмата, чрез която се самоосигурява или в друга негова фирма?
В първия случай справката е по 73/6
От указанията към прил.1 на ГДД по чл.50
На ред 1 в Част ІІ се посочва размерът на авансово удържания и/или внесения през годината данък за доходи от трудови правоотношения по реда на чл. 42 или чл. 49 от ЗДДФЛ – сумата вписана на последния ред от служебната бележка за доходи от трудови правоотношения, ако такава е поискана.

Последен ред от сл.бележка по чл.45, ал.1:
20   Общ размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения
(авансовият данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, посочен в колона 9 + ред 18 – ред 19)


А това са колона  9 и редове 18 и  19:
Скрит текст :