Ако Вашата малка фирма има дейност и подлежите на (само)осигуряване, нямате право на обезщетение за безработица.
Ако фирмата Ви няма дейност и не се самоосигурявате, трябва да имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица и да не сте пенсионер.
Ако напуснете по взаимно съгласие и имате право на обезщетение,  то ще е 4 месеца по 9 лв на работен ден  (около 200 лв месечно).  Няма значение колко е стажа Ви и каква е била заплата  Ви.
Ако работодателят прекрати договора в срока на изпитване по негова инициатива и Вие имате право на обезщетение, то ще е за срок според стажа Ви с осигуровки за безработица от 2002 насам, а размерът ще е 60% от средния осигурителен доход от последните 24 месеца
До 559,99 след приспадане на НПР.

И когато имате ГД,  не казвайте "заплата",  а "възнаграждение"! :)
Даа, пак нещо не съм дочела в питането. Фирмата "прави внос на услуга от Турция", а не "прави услуга в Турция".
 :blush:
"Срок на изпитване" не означава "срочен договор".
Ще спазя регламента договора да бъде прекратен преди срока на изпитването  - хм, какъв е този "регламент"?
За да ползвате максималнополагащото Ви се обезщетение, договорът трябва да е прекратен по инициатива на работодателя в срока на изпитване или с изтичане срока на договора, завършване на работата или връщане на титуляра /при срочен договор/
Дали срокът на обезщетението ще е 1 година или по-малко, зависи от стажа Ви слез 2012 г.
Документи- същите като при прекратяване на всеки трудов договор: заповед и оформена трудова книжка. При работа на непълно работно време - и УП3
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2018 година
....
Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година


[url=http://www.nsi.bg/node/16822/]http://www.nsi.bg/node/16822/
[/url]
Чл. 97а.
/2/На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Доколкото зная, Турция все още не е членка на ЕС.
Дали трябва да се регистрирате на друго основание - не мога да кажа.
По въпроса: 1 ден
Ама защо толкова сложно? Не е ли по-лесно да приемете друг съдружник, който да е И управител (по ДУ или като СОЛ), пък Вие си останете както сте си. За майчинството няма разлика между ДУ и ТД.
Вариант 1 и вариант  4 са невъзможни при ЕООД. Първият, защото собственика не може да сключи трудов договор сам със себе си, четвъртият - всяко плащане на собственика за положения труд, независимо от основанието му /хонорар, граждански дотовор, решение на собственика и т.н./ попада в т.нар. "личен труд" /§1, т.26 и от ДР на ЗДДФЛ/ и не се приспадат НПР.
Аз бих заложила на варианта с личния труд. Възнаграждение от 500 - 560 лв, приспадат се внесените чрез дружството осигуровки на СОла и върху остатъка се начислява данък. 560-~176=384 *10% = 38,4 данък месечно. За годинана разход на фирмата 12*560=6720, за което икономисва 672 лв корпоративен данък, а внася 12*~38,4=461 лв данък върху дохода. Относно осигуровките  - по-малко не може.
Може да си плаща по-високо възнаграждение, но трябва да довнася повече осигуровки /за по-висока пенсия :)/. За сметка на това има по-голям разход и по-малко печалба.

Е, хайде сега - лично оплзване. Този лаптоп не се ли ползва само да дейността? Я си помислете добре? :)
Направете анализ поне на последните 5-6 години и вижте дали може да отпишете нещо по давност.
Аз говоря ако управителя е на трудов договор, който се води свързано лице с фирмата, а не работника и работодателя ако са две различни лица.
:)
Ако управителя е на трудов договор, за него важи всичко, което важи за останалите ТД. А щом има ТД, значи работодател и работник (дори ако длъжността е управител), са различни лица.
Имам фирми, в които драмата или тримата управители са на ТД. Някои от тях на по 4 часа. Това въобще не ме задължава да посоча декемврииските им заплати (платени през януари) в увеличение на финансовия резултат.

Извинявам се, че разводнявам темата, но насочвате питащата в грешна посока.
Според мен продажбата на имот е … дейност
Зависи дали заплатите са към свързани лица, защото ако са такива ще бъдат в увеличение на резултата, но ако не са - няма да окаже влияние. По принцип всички неизплатени доходи на физически свързани лица ще Ви окаже влияние.
Формулировката на закона не е точно такава :)
Щом става въпрос за заплати по трудови договори, не се прави корекция на финансовия резултат.
Нищо, че работник и работодател са... свързани лица :)
Под каква форам ще получава това възнаграждение и какви декларации трябва да се подават през годината? - както до сега - същата форма, същите декларации. Само в Д1 ще има само здравно.
Трябва ли да се подава ОКД 5, която е подадена за прекратяване на дейността при пенсиониране - първо -не е трябвало да подаавте такава при/преди пенсионирането. Щом вече е подадена, би трябвало да подадете за да  посочите по някакъв начин , че ще упражнява дейност
Трябвало е да е спрял дейност (самоосигуряване ) преди прекратяването на трудовия договор, а не след това.
Смятате ле, че е удачен варианта, като целта е да се спестят допълнителни осигуровки и уязвими ли сме при евентуална проверка?
Много важно е дали работниците наистина ще работят 7 часа в едната фирма /от.. до.../ и сами по 1 час в другата /от... до.../. При проверка много държат в ТД да е вписано работното време от.. до... и следят дали работника е на работното място точно през това време. Апи работа по гражик - искат графика за целия месец и следят за спазването му.
Останалото не е проблем.
ЗДДС
чл.96
3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Щях да съм съгласна, ако съм сигурна, че продажбата на апартаментИ не е основна дейност на фирмата.
Ако питащата беше задала по-ясно въпроса си, може би щеше да получи някакъв отговор. Ако пък беше цитирала мотивите на отказа, щеше да е още по-добре.
Защото продажбата е в дъщерното дружество, а не в първата фирма.
И няма начин да  иначе. Нали след апорта апартаментите са собственост на дъщерното дружество.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,24752.msg146758.html#msg146758
Тук вече имате същия отговор