Ltd.,  не значеше ли лимитирана отговорност /ООД/?
Проверете си какви доходи са попълнени в приложенията.
Проверете какви осигуровки са приспаднати от дохода като свободна професия.
Проверете дали са приспаднати НПР
Това че се правят подобни щуротии, далеч не означава, че са правилни. Ти си самоосигуряващо се лице ЗП, не СОЛ-свободна професия счетоводител. Има разлика, поне за мен.

По Вашата логика: ако съм СОЛ - свободна професия адвокат и сключа ГД за съставяне на ГФО /имам право да съставям ГФО/, какво ще ми се удържи по ГД?
Наредба Н-8, както я бяха прекръстили вече, че не се сещам... Там го пише :)
Наредба Н-13
:)
То и СОЛ-ЗП да си, нищо не ти пречи да сключваш ГД за счетоводни услуги, като декларираш, че си СОЛ и възложителят да не ти удържа данък и осигуровки
Ако единия болничен е до 05-ти /примерно/ включително, а следващия е от 07-ми, като 06-ти е работен ден и ТД с предходния работодател е прекратен преди 05-ти, то:
- подписвате ТД най-късно на 05-ти;
- регистрирате този ТД в тридневен срок от подписването, но най-късно на 05-ти;
- на 06-ти жената е на работа. Вписвате я в присъствената форма. Провеждате начален инструктаж.... /Дължите заплата и осигуровки за този ден/;
- на 07-ми започва следващия болничен /45-дневния или друг преди него/.
Така по-ясно ли е?

Няма да гадая дали ще Ви направят проверка от НОИ или не, но имайте готовност. И ако има начин - нека "отработените" дни са повечко.
Това че е СОЛ в дружеството не му дава ползволенето да се декларира като СОЛ при граждански договори.
Според мен това твърдение не е вярно.
Би ли цитирал законово основание, за да ме убедиш?
Здравейте може ли Фирма ,Юридическо лице да сключва граждански догово,за извършване на работа?
Благодаря ви предварително!
Може. Стига тази работа да не е свързана с работно време, работно място и трудова дисциплина, да може да бъде точно и конкретно формулирана, да завършва с измерим или определим резултат, да има определен срок за работа и определено възнаграждение
Това че е самоосигуряващо се лице, като съдружник в търговско дружество, не го прави самоосигуряващо се като свободна професия. Но масово в България се приема за нормално подобна практика.
Че кой казва, че СОЛ - съдружник е станал СОЛ-свободна професия?
При ГД самоосигуряващото се лице е самоосигуряващо се и толкоз. Няма значение основанието.
Поне един ден преди 45-дневния болничен трябва да работи при Вас. Говорете с личния лекар да остави един ден между болничните. Преди това трябва да сте регистрирали трудовия договор.
Да. Написаното е за т.12.2 и 12.3 от Д1, но ми беше изтекло времето за корекция.
Вижте пояснението в отговор #7 , Днес в 12:53
https://www.nap.bg/document?id=19966

В становището са пояснени с примери  сроковете за деклариране на данъци и осигуровки на лицата, които през 2019 се извършвали дейност като ЕТ и имат и  други доходи като ФЛ.
Лицето трябва да подаде ГДД заради предоставения заем ,въпросът е като попълва ГДД в кое приложение да попълни доходите си получени през годината които  са работата му по ДУК
Приложение 1
Само разсъждавам - не е невъзможно, а дори е много вероятно някоя от неосновните дейности да имат по-високи прагове от основната. Като ги въведем като КИД , различен от основната дейност дали такова Д1 ще мине с по-нисък праг ? Иначе за спомагателните работници с нулите е ясно - така е.
Не, няма да мине с по-нисък праг. Прагът зависи от т. 12.3, а не от 12.2. Прагът се определя по един ред от ЗБДОО за цялата фирма.
Всъщност ако имаш трима миньори и 10 фризьорки, то миньорите ще са с по-нисък МОД отколкото колегите си в миньорска фирма ;)

В отговор #5 Днес в 12:45
да се чете:
то в т.12.2 на Д1 за строителите би трябвало да се попълни 4120, за търговците -.....
А т.12.3 ще се попълни според тази ик.дейност, в която има най много заети

Извинявам се за грешката
Една грешка не може да се прикрие с друга.
Вариантите са два:
- въобще не посочвате дохода от тези ГД в таблиците 1 и 2. Възможността да потърсят лицето за проверка не е малка.
- посочвате ги, СОЛът довнася осигуровки, ако трябва и следващия път мисли какво прави.

Третият /правилен/ вариант е посочен от Пъпешчето.
Според мен не е точно така.
Ако фирмата има две, три и ли повече дейности - строителство на сгради, търговия на дребно с битова електроника, издаване на книги..., то в т.12.1 на Д1 за строителите би трябвало да се попълни 4120, за търговците - 4743, а за издателите -  5811. Код 0000 де се попълни в Д1 на счетоводителя, снабдителя, управителя..., които обслужват всичките дейности.
А т.12.1 ще се попълни според тази ик.дейност, в която има най много заети. Или която е с най-високи прагове. За последното никой няма да Ви се разсърди :)
Имам лице в неплатен отпуск от началото на годината 01.01.2020, което е освободено по взаимно съгласие от 01.04.2020 /31.03.2020-последен ден в осигуряване с код 28. Въпроса ми е как трябва да подам декл.1 за Код за прекратяване кл.15.1 с код 2, като при вид осигурен 28 полето не е активно?
И аз се чудих по въпроса и накрая подадох без т.15.1. Само с последен ден в осигуряване.
До сега никой не ме е търсил.
Беше преди около година. Лицето не е ходило на борсата.
Прил._№1_към_чл._9,_ал._1 към ЗБДОО 2020
Забележки:
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.


За определяне на МОД за всички работещи се използва "основна икономическа дейност", определена по горната забележка. Според тази основна ик.дейност се избира номера на реда от Приложението към ЗБДОО, който се посочва в клетка 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя и е еднаъв за цялата фирма. За всеки работник индивидуално се попълва клетка 12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".

С уговорката, че не ме е интересувало това 60/40, не съм наясно къде точно гледат при проверка за определяне КИД на заетите. Според мен трябва да е в т.12.2 от Д1 и в т.15 от уведомлението по чл.62 "Икономическа дейност, в която е заето лицето". Двете би трябвало да съвпадат, а т.12.3 от Д1 може да е различна
Да, ако фирмата не работи, лицето не е СОЛ и ДУ е прекратен.
Е, ако са спазени и останалите изисквания на КСО.