Привет,

Посочено е стартовата дата на самоосигуряването и вид дейност земеделски производител за всички соц.рискове.
Не разбирам какво точно сте отметнали с ОКД5. Но ако е "начало на осигуряване - от 01.03.24" и отметка на всички соц.рискове, то от 01.03.2024 самоосигуряването Ви вече е като ЗП и Д1 трябва да подавате като ЗП, а не като съдружник в ООД. Информирайте счетоводителя на ООДто за този факт
Прочетох вместо Вас:
КСО, чл. 54б, ал.6
Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането.

Не зная какво имате предвид като "преди", но поне от 2010 г  безработните, наети на ТД на непълно работно време получават само половината от обезщетението за безработица, а не цялото.
1. Не споменавате каква е тази "друга дейност като ФЛ" и дали доходът от тази дейност е осигурителен доход .
2. Самоосигуряването е по ЕГН, т.е. авансово се самоосигурявате на едно основание (по избор) и внасяте авансови осигуровки върху избран осиг.доход между минимума и максимума.
3. В края на годината правите годишно изравняване на осигуровките върху реалния годишен осиг.доход, като включите доходите от различните основания
Ако сте "осигурен на друго основание" - само данък.
Ако сте безработен и си внасяте ЗО по чл.40, ал.5 - включвате дохода в Таблица 2 и евентуално довнасяте ЗО
За сумите които трябва да се намалят: Д6 с код "корекция" и верните (по-ниските) суми
Някъде да съм написала "минус"?
За сумите които трябва да се намалят: Д6 с код "корекция" и верните (по-ниските) суми
 Следва да внесе осигуровките и да иска данъка след като няма текущи задължения преди подаване на ГДД или да посочи например намаляване на един от фондовете с 12лв?
И двете са възможни. Лично аз бих предпочела второто
Един вид в моя случай се получва да внася осигуровки и да възстановява данък
Има вероятност да се получи така. Конкретните числа само Вие си ги виждате :)
В ГДД има опция  да посочите от коя дължима вноска да се приспадне надвесения данък
Да внасям върху 466,50 за 8 дена ,и за другите останали дни също на 466 ,50 от 13.02.2024 ги пускам в НО без осигурителен  стаж от осигурител .
Защото дните до 12.02.2024 са НО с "осигурителен  стаж от осигурител"? Така ли?
Доколкото знам, чл. 40 от ЗЗО не прави разлика между НО със стаж и НО без стаж....Ама щом Програмата така го прави.... аз съм до тук със съветите.
За 8 работни дни през м.02 ЗО  върху 466,50 ли внасяте?
Дали програмата може да го направи или не - не зная. Казах Ви как е редно. От там насетне Вие си решавате.
Нали за неплатения, незачетен за стаж също се внасят здравни осигуровки чрез работодателя. За неплатения без стаж се подава Д1 с вид осигурен 28 и попълнени т.27 и 28. Освен ако по време на неплатения работникът не е здравноосигурен на друго основание и е декларирал това обстоятелство.
А защо да е грешно " Решение на ОС за 2000 лв - по 1000 лв. на човек.След спадане на данъка сумата за изплащане е 950 лв.Не се нарушава закона.Така мисля аз.
Според мен е грешно. Доколкото съм чела разните тълкувания и разяснения:
1. Едно решение за изплащане на дивидент /2000/  = една сделка.
2. За "плащане" на дивидент се гледа пълната/брутна / сума преди удържането на данъка. Така че едно решение за 1000 лв /2*500/ е граничното.
Според мен по-добре си направете корекция на Д1 за м.02. Корекция на Д6 не се налага, тъй като ЗО при неплатен със стаж и неплатен без стаж са еднакви.
За Д1 с Код 28 /при неплатения без стаж/ трябва да направите корекция на дните в осигурявате и осиг.доход за ЗО, както и датата "начало на осигуряване" и да подадете нова Д1 с вид осигурен 01, дни в осигуряване, осиг.доход за ЗО, дата "край на осигуряване". Двете Д1 подавате едновременно без Д6
Работодателят няма основание да регистрира неподписан ТД
Работникът може да започне работа след като получи подписат ТД, длъжностна и справка от НАП за приетото уведомление за сключения ТД.
След като не сте получили едно от изброените, ТД не може де влезе в сила.  След като работата по  ТД не е започвала, няма основание ТД да се прекратява. Такъв ТД се заличава.

ТК се изисква при сключване на ТД за да се изяснят някои обстоятелства (стаж, опит, прекратяване на предходет ТД и т.н.) , както и за вписване началато на новия ТД. Непредставянето на ТК е в ущръб на работника.

Цитат
Има ли начин да се анулира регистрацията в НАП или да се подаде сигнал за невалидност? 
Подаденото уведомление може да се заличи от работодателя. Не зная начин работникът да поиска заличаване. Обаче при неявяване на работника на работа няма начин работата по  ТД да се смята за започнала

Цитат
Казал му е да даде трудовата си книжка, за да се оформи напускането документално. 
И как "документално" ще прекрати нещо, дсето още не е започнало? Или Вие премълчавате нещо....
Давноста за административното нарушение "неподедена в срок декларация" е изтекло.
Като се има предвид, че Д6 за 2018 се подава до 03.04.2019 и до тогава са дължими вноските, то 5-те години за задълженията са на кантар. :hmmm:
Пък и поканата на НАП май спира давността...
 Е, не съм проверила от кога почва давността - от 01.05.2019 или от по-къдна дата
С код 307 се декларират доходите от извънтрудови правоотношения (т.нар. граждански договори) Ако възложителят по тях е юридическо или самоосигуряващо се лице, то трябва да са Ви удържани нужните осигуровки и данък поне за първите три тримесечия.  С подаването на ГДД се установява дали дължите допълнителен данък върху доходите.

ПП Регистрацията по ДДС не прави физическото лице по-малко физическо :)
Вие сте счетоводител?
И не знаете как се изчисляват обезщетенията за временна нетрудоспособност и безработица?
И не знаете къде да прочетете?

ПП. По-високата заплата винаги е за предпочитане ;)
Нали върху болничния също има ЗО (т.17 от Д1)
Не съм сигурна как Ви разбрах, но в Таблица 2, к.4, ред 12 не трябва ли да е 780?