Закон за държавния служител
чл.7
2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;


Ако беше само съдружник с 99% дял, щях да се замисля, но щом е и управител - според мен не може да бъде държавен служител
Ако няма а се ползва за лични нужди трябва да има заповед от управителя,че е автомобилът няма да се използва за лични нужди.
И какъв е смисъла на тази заповед?
Важното е да имате документи (пътни листа и т.н.), че автомобила е ползван само за дейността.
Не зная дали е същото. Най-вероятно не е.
Преди години Орифлейм работеха така: продават ти стока на преференциална цена. Плащаш я все едно че я купуваш за себе си. После си я пласираш на фиксирани цени на близки и познати без документи. Никой не може да каже дали тези 20 червила и 15 шампоана си продала или ползвала за за себе си.
Добре да попитате контрагента какво се разбира под "частен предпроемач" и какво очакват от Вас като документ за работата.
Ако сега започнете работа по трудов договор, ще натрупате още стаж. Като излезете в майчинство преди да имате 12 месеца/ общо!/, първите месеци няма да са платени, но ще се зачитат за стаж и така по някое време ще започнат да Ви плащат.
Майчинството се изчислява от средния доход през последните 24 месеца. За периодите без саж се взема минималната работна заплата. Майчинствотоне може да е под минималната работна заплата /за 2018 г - 510 лв/
Замислям се дали не подлежите на задължителна регистрация по чл.97а на ЗДДС, но не съм много наясно с материята.
Ако заплатата (осигурителния доход) е постоянен във времето, не би трябвало работата между болничните да има значение.
Нещо повече - в случаи, когато прекъснете болничния и работите на по-висока заплата, това би трябвало да е по-благоприятно за следващо майчинство.
Ако греша, моля да ме поправите.

Една забележка: майчинството се лимитира от нетния доход. Като се има предвид, че тази година има леко повишение на осигуровките (удръжките), нетния доход може да е по-нисък. Зависи от конкретния случай.
Пише си. И в КСО си пише. Не помня члена - някъде около 41-49.
Ако в периода, от който се изчислява болничния или майчинството има период с болничен, то за този период се взема дохода, от който е изчислен този болничен.
Т.е. ако за няколко дни сте получили 80 лв болничен, изчислен от среден осиг.доход 100 лв, то при изчисляването на следващ болничен или майчинство за тези дни ще се смята "доход" 100 лв.
А защо да нямате?
Разпределя се натрупата неразпределена печалба, а не печалбата от година Х
Благодаря за бързият отговор! :) Още при създаването на фирмата моето име е вписано с права на управление ,но собственика има няколко месеца ,в които се е осигурявал в нея. В такъв случай мога ли да съм на трудов договор ?

Искате да кажете, че ВЕЧЕ сте вписана като управител в ТР и реално управлявате /подписвате се тук там/, но нямате нито договор, нито осигуряване за тази си дейност?
Знаете ли, че трудовите договори първо се регистрират в НАП, а после се започва работа?

Иначе по въпроса: няма забрана управлението да се извършва от управител на ТД. Написах Ви и условията /или поне основните/, при които това е възможно. От там нататък  - Ваша работа.

Най-добре е да се консултирате с обслужващия ви счетоводител.
След като не сте собственик /съдружник/, не може да се самоосигурявате.
Управлението може да Ви се възложи и с трудов договор. Достатъчно е собственикат на ЕООДто да има право да управлява към момента на сключването на договора и към момента та евентуалното му прекратяване. И да се осигурява за тази си дейност поне за няколко дни ;) Освен това трябва да се съобразите и с другия/другите си ТД, ако имате такъв/такива.
Най-добре е да се консултирате с обслужващия ви счетоводител.

Напомням, че името на управителя е обстоятелство, подлежащо на вписване в ТР.
Всичко зависи от договора с тази фирма - трудов, граждански... и дали самата фирма изисква представителите ѝ да са регистрирани като самооосигуряващи се лица /свободна професия или друго/.
И при недължим данък как попълвате СИС и служебната бележка?
С облагаемия доход и размера на ползваното облекчение
Предполагам, че те се добавят в декларация 6 към сумите на вече платените осигурителни вноски?!

Да. Почти. :)
В годишната Д6 се вписват всички дължими за годината осигурителни вноски след годишното изравняване /внесени, невнесени, допълнителни.../
Внасянето - както и авансовите вноски - по съответните сметки и параграфи.

ПП Надявам се, че не сте подавали Д6 всеки месец
какво правите в такива случаи?
Ами въвеждам тази фактура за 2017 чрез някой разчет, дори си отчитам разхода. После я вкарвам в дневниците по ДДС в първия удобен момент.

ПП Дори без фактура, а замо с плащането (401/503) няма начин баланса да не се равни. Нямате пари, имате вземане от доставчик...
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13

Т.16, 18, 19...
Като чета другите Ви теми... дано се осигурявате за болнични.
Човека се подготвя за пенсия!
Прави си един договор (решение) за заплащане на личния труд на каквато иска сума и се самоосигурява върху нея.
Е, има и данък ;)
до 31.01. на следващата година
Собственик е на ЕООД, което е започнало дейност през 2016 г . За същата година реализира коло 30 х лв печалба, 2017 се очертава също такава. Какво може да го ограничи ?
1. Печалбата на ЕООД-то сама по себе си не е доход на собственика. Още по-мако - осигурителен доход.
2. СОЛ има право да внася осигуровки на избран от него осиг.доход между минимума и максимума. Този доход се декларира с Д1. В края на тодината /с ГДД/ прави годишно изравняване и ако трябва - довнася или му възстановяват вноските.
3. Погледнете и чл. 54м от КСО, за да не се надявате на високи обезщетения без доказан доход.
След като в ГДД ще се приспадне/намали с данъчния резултат от миналата година и няма да има данък
Тогава какво ще начислявате?
Освен приходите, от значение са и разходите :)
Свободната професия е подходяща при малки разходи /до 25% от приходите/. При по-високи разходи ООД или ЕООД е за предпочитане.
Не желая да отварям фирма - по някога по-важно е какво трябва, а не какво желаете. Вие ще извършвате дейност, която може да се определи като търговска и като "дейност по занятие". За това е добре да се регистрирате по някакъв начин като търговец или поне като лице, упражняващо свободна професия.
Начина на осигуряване при свободна професия и ЕООД е почти еднакъв. При доход до към 6-8000 и размерът на вноските е съизмерим.
За данъците: При свободна професия се облагат всички приходи, намалени с 25% /т.е. облагат се 75% от приходите/ без значение какви разходи имате. При ООД или ЕООД се облага разликата между приходи и разходи. Е, има и малки особености, но те не променят съществено принципа.

Както виждате, трудно е да се даде еднозначен отговор без да се знаят всички факти, планове, желания.... Дали има и други специфики, свързани  он-лайн продажбите, не съм компетентна.
Подават се два броя Д7 -една с начало съответната дата от м.08.2016, когато сте останала без осигуряване и една от съответната дата през м.11.2017.
Внасяте всичките вноски за тези месеци плюс лихвите, а също така осигуровките и лихвите за всички дру пропуснати месеци през последните 5 години (за тях също ще трябва Д7).
Като отидете да подадете Д7 ще Ви направят точна справка за задълженията.
Ако имате други неплатени задължения от преди повече от 5 години, ще трябва да подадете още една декларация, с която да поискате плащанията да погасяват задължения след определена дата.
И още нещо: закъснели сте с подаването на Д7 и има вероятност да Ви наложат глоба/и. Ако имате ПИК от НАП, можете да подадете Д7 по електронен път инда намалите вероятността за глоба.