При така посочените цифри ДОД е 222,10, а "чистото" е малко под 2800
Ако целта е да се получи "чисто" 2800 при осиг.доход 1508, то трбва да промените брутото
А ще се връща ли на работа или ще ползва дните до 410?
Тук: https://kik-info.com/normativna-baza/naredbi/npopdoo/  няма ли отговор на въпросите, които Ви вълнуват?
А какво прави майката? Следващ болничен?
Ако приемем, че ще излезете в болничен за бременност и раждане /45 дни преди термина/ на 28.03.2022, то обезщетението за този болничен ще се смята върху дохода 24 месеца назад преди месеца, в който възниква нетрудоспособността . Т.е. периода от 01.03.2020 до 28.02.2022.
Болничните, които ще ползвате преди това са за общо заболяване /тежка бременност, задържане, и т.н./ ще бъдат изчислени върху 18 месечен период
Майчинството се изчислява от осигурителния доход 24 месеца назад. Когато през тези 24 "базови" месеци има период с болничен, то за този период се взема дохода, от който е изчислен този   болничен.
Пример: 3 месеца имате осиг . доход по 700 лв., 18 месеца дохода Ви е по 1000 лв. След това ползвате 3 месеца болничен, по време на който получавате обезщетение по 800 лв, изчислено на база 18*1000. Излизате в болничен за бременност и раждане. Обезщетението ще се изчисли от 24 месеца назад (3 м. болничен и още 21 м. назад) Дохода, от който ще се изчисли обезщетението ще е 3*1000 (за периода на болничните) + 18*1000 + 3*700
Цифрите са примерни и не отразяват ограниченията "не повече от нетния доход" и "не по- малко от МРЗ".
За уточнение:
- фактурите са от м.12.2020
- фактурите са за покупки
- не са отразени в счетоводството през 2020. Или са отразени?
- плащането по фактурите е през м.12.2021

И въпроси:
- влияят ли тези доставките по тези фактури на финансовия резултат за 2020?
- кога са осъществени доставките, свързани с тези фактури?

Това, че са платени след 1 година, не е никакъв проблем
Както и  да го въртите, в ГДД пак ще изравнявате. Т.е. при това възнаграждение /бонус/ няма начин да внесете осигуровки само върху 11*650+1*3000, а ще се наложи да (до)внесете върху 12*3000
Освен това за м.12 трябва да внесете повече данък /върху 50000-осигуровките за м.12/, а с ГДД най-вероятно да се стигне до възстановяване на данък.
Дали ще го делите по месеци или не, това е само играчка с Д1
За можене - може - подава ГДД, попълва декларацията и си дава банковата сметка.
Колкото до размера на облекчението - може да е  450 лв, може и по-малко. Зависи от  от действително удържания данък през годината.

ПП Извинете, че отговорих по такъв начин. Не видях, че сте колега.  :no:
 може да откажете да приемете декларацията, дори без да се аргументирате.

За съжаление не може да откажете да приемете декларацията.  Може да се опитате да убедите човека да си подаде ГДД и да си търси парите от НАП, но ако е решил да "натовари" Вас, няма начин да откажете.
В продължение на темата искам да попитам , ако знам че лицито има неплатени ЗОВ от месеци в които е било безработно , мога ли да откажа плащане на облекчението ?
Знаете? От къде?
Лицето декларира ли, че има или няма задължения?
Не зная защо вменяват на работодателите и счетоводителите им ролята на разследващ орган. Ние не сме длъжни да знаем кой има и кой няма задължения. Не сме длъжни да проверяваме дали наистина няма, след като е декларирано това обстоятелство. Подписвайки декларацията , лицето се е подписало че носи отговорност по НК за неверни данни.  ТО (лицето) носи отговорност,  а не счетоводителя или работодателя!
Някои колеги изискват справка за задълженията. Не виждам законово основание да го правят.
Въобще това "връщане на данък" от работадателя е недомислено.
Какво е обяснението към "фаталната грешка"? Какви дати посочвате в т.9 и т.18?
с първи и последен ден в осигуряване /ако трябва - няколко пъти/ - за фиксиране на дните
в т.16 - работното време, отработените дни и отработените часове
по чл.110! Може да добавите "във връзка с  чл.114 ".
Ще е необходимо точно да опишете работното време и "определените дни" от месеца.
На база работна заплата за последния месец, през който е работила. Ако няма такъв - заплатата по ТД. При всички случай не може да е под МРЗ за месеца, през който ползва отпуска или се дължи обезщетение
Основанието е ,че фактурата не е отразена в дневника на купувача.
В чл.116 не виждам такова основание :)
А втория болничен е "поради заболяване" или "поради карантина"? Във втория случай можете да обжалвате. В първия - сърдете се на личния лекар, че не Ви е пратил на ЛКК.

ПП Изчакайте и други мнения.
Първият болничен е за над 14 дни. Не споделяте кой го е издал.
Наредба за медицинската експертиза
Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. В посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност поради карантина.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК, с изключение на случаите на временна неработоспособност поради карантина.

(3) Когато болничният лист е издаден в нарушение на ал. 1 и 2, въпросът за временната неработоспособност се решава по реда на чл. 112 от Закона за здравето (ЗЗ).
А след като не е стигнала до тяхното счетоводство как ще си отразят КИ при липса на фактура.
Не е ли по-добре да пуснете един протокол за анулиране на фактурата и да издадете нова .
А основанието за анулиране е...?
По принцип имате право да пускате КИ за години назад. Няма ограничение във времето.
Има изискване за основанието за издаване на КИ - изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура /чл.115, ал.1 от ЗДДС/. При Вас не виждам наличие на такова основание.