Няма закон или друг общ норматив, който да определя сходноста на професиите който да се признават от работодателя. Това се прави във Вътрешните правила за организация на работната заплата във всяка фирма.
Ако става въпрос за заплатата за м.08, то Д1 и Д6 можете да подадете до 25.09. Нямя проблем и осигуровките да се внесат до 25.09, независимо, че заплатата се плаща на 16-ти
До края на м.септември Ви се полагат 9/12 от полагаемия годишен отпуск. Ако този отпуск е 20 дни годишно и сте ползвал/а 10 дни, то наистина имате право да ползвате още 5 дни или да Ви обезщетят за тези 5 дни.
Шо не ги накараш да напишат черно на бяло основанието за отказ? И ако се решат да напишат подобна глупост - обжалвайте. Надявам се, че нито Агенцията по заетостта, нито НОИ се представляват само от лелките на гишето.
КСО, чл. 54б
(3) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда , чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител , чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца

А попадате ли в цитираните членове? Ако "не" - тогава според трудовия стаж и БТВ
Доколкото помня - за четвърто тримесечие не се подава декларация по чл.55. За по-сигурно - погледнете закона.
За очилата - може и да се подсигурите с предписание, макар че предполагам някъде измежду всичките документи, оценки, препоръки и т.н, издадени от СТМ, за които сте плащали, е залегнал и периодичен очен преглед на работещите с компютър.
Ама да искате предписание от СТМ за покупка на лейкопласт или спирт, когато свърши в аптечката или му мине годността - айде да не си усложняваме живота :) И да спасим някое друго дърво :)
Аз бих отчела разхода и бих ползвала ДК - това са ЛПС, а не социални разходи.  Това са разходи за осигуряване здравословни условия на труд, регламентирани със закон
И ако не се попълни клетка 70 какво ще се случи?
Предполагам - нищо :)
ДДСто си е дължимо и след 14-ти текат лихви. Независимо дали е попълнена кл.70 или не. По времето, когато справката не носеше на хартия, връщаха за непопълнена кл.70 при ДДС за внасяне, ама сега супата поема всичко :)
На първо време - ЗКПО, чл.16
А за подобренията - сигурно пак в ЗКПО.
Трябва. Уточнете си сумата :)
Варианти - чл. 328, ал.1, ако имате някакво основание или чл.331, ако ви се плащат 4 заплати.
Е, може да се направи ДС за друга длъжност със срок на изпитване и прекратяване по чл.71, ал.1, ама все пак не решавате сами.
Относно обезщетенията - вижте 220, 222, 224 от КТ и кога се прилагат. За безработицата - КСО - чл. 54а - 54и
Абе не стига че не плащате наем, ами и подобрения да правите даром  :hmmm:
Надявам се поне наемодателя да не е собственика на фирмата или друго свързано лице
Необлагаеми доходи
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не са облагаеми:

26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;
ЗОВ - не, данък - да.
За сроковете на данъка и кой то внася не мога да кажа - не ми се чете ЗДДФЛ.
абсолютно!!!
Здравното е задължително дори за безработни.
Не зная какво включвате под понятието МОЛ на ЕТ - магазинера, склададжията, касиета...?
Най-вероятно питате за собственика на това ЕТ. Щом ЕТ-то има дейност, то собственика му трябва да се осигурява за тази дейност. Каквото и да прави в това ЕТ - да управлява, да продава, да произвежда нещо, да върши някакни услуги и т.н. Осигуряването на собственика на работещо ЕТ е т.нар. самоосигуряване /СОЛ/. Осигуровките са върху 420 лв минимум. Процентът на осигуровките зависи от това, дали ще се осигурява за болнични и майчинство или не, дали е  пенсионер или не, дали на друго място е осигурен на максимален осигурителен доход или не.
Осигуровките са дължими до 25-то число на следващия месец. След това текат лихви. Не е задължително осигуровките да са внесени за да се приключи счетоводната година /освен ако от НАП не са Ви пратили писмо да си платите в 7-дневен срок :)/. Задължително е да се подаде десларация за начало на самоосигуряването до 7 дни след започване на дейност и да се подават ежемесечни декларации за месечния осиг.доход. Ако не ги подавате в нужните срокове има глоби.

Накрая - това ЕТ има сериозна нужда от счетоводител!!!
Ако съм проверяващ няма да приема този вид плащане като плащане по банков път.
1. Защото вие не сте получили плащането по банковата си сметка, а парите са дадени В БРОЙ на шефа или на друг служител, после той сам и по собствено желание ги е внесъл в банковата сметка. Просто сметката е захранена, а не е получено плащане по фактура.
Не зная как е във вашата банка, но при нас на извлеченията са изписани всички данни от платежното - дата, сума, основание, вносител...
2. От гледна точка на Вашия контрагент - той няма документ, че е платил. Нито по каса /няма касов бон/ нито по банка /няма платежен документ или има такъв с името на дпуг наредител/.
 Съвет - не правете така :). Ако мислите да продължавате да икономисвате от цената на касовия апарат и разправиите около него или правете вноските чрез друга банка, където не проверяват самоличността на вносителя, или се разходете заедно с клиента до Вашата или до най-близката банка.
Размерът на ДДС то за внасяне е резултатна величина. :)
Никъде няма изискване за размера на ДДСто за внасяне - едни внасят по 2 лв, други по 2000, трети дори си възстановяват платеното ДДС :)
Изнасяте на светло всичките или повечето приходи и нещата ще си дойдат на място.
нали ни осигуряват на др. място? -Това само по себе си нищо не означава. Осигуряват ви за дейността по трудов договор, не и за дейността ви като продавачиили за каквато и да било друга дейност в ДЗЗД-то.
Съвет - преди да започнете каквато и да била дейност си намерете счетоводител!!! Макар че с подписването на договора за наем вече може да се смята, че вече имате дейност.