Значи ли, че ако работодателят не го извърши в съответния срок можем да се обърнем към органите на НАП за предписание и санкция.  - винаги можете да подадете сигнал и да поискате съдействие.  Дали ще направят проверка и дали ще издадат предписание си е тяхно решение.

как би се осъществила корекцията при вече прекратен трудов договор. - ами ще се коригират данните и ще се вземат предвид при изчисляването на бъдещата пенсия. Няма значение дели договора е действащ или не.

При осъществена корекция, автоматично и със задна дата ли ще възникне задължение за внасяне на допълнителни осигурителни вноски. - ако не са били декларирани /не съм убедена че може да стане при "вид осигурен" 01/, да, ще възникне задължение за довнасяне на осигуровки със задна дата. Това ще доведе и до допълнителни декларации Д6 и до лихви.
И как би се уредил този въпрос при прекратено правоотношение? - също както и при действащо

ПП И много поздрави на ПетяIV :)
Само работодателят може да го поправи.
Заличават се подадените Д1 и се подават нови/редовни/ с код 8. За 2020 г. срокът, в който може да стане това е 30.40.2021 г. След това трябва предписание от НОИ или НАП.

ПП Не разбирам от учителски стаж, но доколкото знам, при тях имаше допълнителни осигуровки. Дали такива са внесени и дали могат да бъдат декларирани в Д1 с код 1 не зная и не мога да кажа.
Как се решава? Решават го съдружниците при сключването на договора според някакви техни си съображения. От тяхното решение следва и формата на договора /трудов или облигационен/.
Според юристите не може собственика на ЕООД да подпише трудов договор със себе си. Така че в случая остава само ДУ по ЗЗД.
КТ, чл. 228
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

Обезщетението по чл. 222, ал. 1 се плаща след като работника си го потърси. Той може да го потърси най-рано 1 месец  и най-късно 3 години от прекратяването на ТД
ако беше просто СОЛ от дружество и няма личен труд - за него не е задължителна ГДД, защото няма доход. - да, не е задължителна
И от там д6-13 не е задължителна или си е задължителна? -едното няма общо с другото. Д6-13 си е задължителна


д6-13 с всички осигуровки (от минимума на авансовите до изравнителните през ГДД) - не само за разликата ОТ минимума ДО изравнителните. За всичко общо.
Не разбрах защо набърквате възнаграждението за личен труд със  СОЛ - свободна професия ?

В Д6-13 се включват всички дължими осиг вноски за 2020 г
Може би не разбрах добре въпроса,  но ФЛ-СОЛ по смисъла на КСО има задължение за подаване на Д6-13 когато за годината или част от нея е било СОЛ. Независимо дали има доходи от личен труд, друг осигурителен доход  или няма реален осиг.доход, но е имало задължение да де осигурява поне на минимума.
Щом лицето има реален доход над минималния, то трябва да довнесе осигуровките . За Д6-13 пак е задължително.
Пълномощното за комуникация с институциите не прави дъщерята управител или представител на фирмата.
Ако има някакви ограничения, то те могат да са само в Закона за държавния служител и в конкретния договор/длъжностна характеристика  на дъщерята.
Аз бих приспаднала. Нали и дохода и осигуровките са на ФЛ.
:good:
Да, може да подаде ГОД с ПИК на ФЛ по ЕГН.
Подава ГОД за нефинансови предприятия, несъставящи баланс /както е за ЕТ/.
Последен ден 03.04.2021
Може би?
Ако откаже да разпише, връчете му предизвестие писмено от работодателя. / 30 или 90 дни, колкото е уговорено в трудовият договор /
Може да опишете причините за освобождаването, ако откаже нека да се разпишат двама свидетели, да му се изпрати с обратна разписка на адрес и така връчването ще си е редовно.
В случай, че имате други притеснения, според мен се консултирайте с адвокат.
Хубав ден!

С уговорката, че темата е стара и питащия сигурно вече е намерил отговор на въпросите си:
Башарка, връчването на предизвестие не е проста работа и не винаги може да стане. Описването на причините за освобождаване не е достатъчно. Трябва тези причини да са от кръга на посочените в чл. 328. Възможно е и лицето да има защита....
Заплатата за декември 2020 кога е платена? През 12.2020 или през 01.2021?
За да разберете какъв данък е внесъл работодател има два варианта:
- доверявате се на това, което излиза в системата на НАП следствие на подадената от работодателя справка по чл.73.
- да поискате служебна бележка по чл.45

ПП Извинявам се, че Ви обяснявам елементарни неща - не разбрах, че се занимавате със счетоводство/ТРЗ
Вие си гледате Вашия договор. Полага се.
За коя ГДД става въпрос?
В тази по чл.92 от ЗКПО не е задължителво да се попълва приложение. Съобщението е само напомняне и ГДД се подава въпреки съобщението
Ако е по чл.50 от ЗДДФЛ,  няма смисъл да се позава без приложение  (и тук има отметка за ГОД ;) )
Споко бе. Начислявайте  си ги, щом са минали по банка. Няма значение през коя година ще ги начислите. Аз бих го направила с датата на подаване на ГДД и/или Д6-13.
Предполагам знаете, че осигуровките на собственика не са разход за фирмата. Дали ще ги начислявате като разчет или не, си е ваша работа. Ако ги начислявате, няма никакво значение кога ще ги начислите. 
 т.2 - Разделя се на броя на отработените  дни от месеца по т.1.
:)
Не разсъждавате вярно. След като лицето е СОЛ по КСО (след като въобще е здравноосигурено на друго основание, а не по чл.40 ал.5 от ЗЗО) не дължи осигуровки върху наема.
А дали от облагаемия доход от наем могат да се приспаднат осигуровките,  сойто е внесъл като СОЛ-съдружник, не мога да кажа. Лично аз бих прегледала законите по-подробно и ако няма изрично ограничение, бих ги приспаднала
1. Да. 30.09.
2. Възможно