Може и нов договор, може и анекс. Както се разберете и каквото пише в досегашния договор.

ПП Напоследък все по-често срещам договори със следните уговки:
“Възложител” означава страната, която възлага на Изпълнителя да извърши работите предмет на настоящия договор, както и нейните законни правоприемници. Възложител е “.............” ООД – гр. .........
“Изпълнител” означава дружеството, чиято оферта е била приета от Възложителя и което е приело да извърши договорените работи – предмет на настоящия договор, както и нейните законни правоприемници. Изпълнител е “.........” ООД – гр. ....
Но като го няма работника кога ще влезе в сила промяната, от датата на подписването на доп. споразумение ли или от 01.08, както е написано в ДС?

Така или иначе докато човекът  е в болнични няма да получава заплата, а обезщетение, изчислено от предходните заплати. Първият ден с по-ниска надница ще бъде денят, като се върне на работа. В този първи работен ден работника да подпише ДС за намаление на заплатата, считано от същия ден. Ако е съгласен, разбира се.
Всяка друга комбинация от дати ми се струва спорна.
НСОРЗ, чл.12
(9) Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година

Доколкото разбирам, този текст означава, че при стаж под 1 година не може да се начислява допълнително възнаграждение за стаж и проф.опит. Не виждам ограничение тази добавка да се начислява след третата, петата или дори десетата година придобит стаж.

ПП Аз лично начислявам след първата година.
Най-напред изчакайте да изтече болничния. Ако има продължение  - занесете го на работодателя и така, докато съпругът Ви и болен. Дано да оздравее по-скоро. Когато това стане и трябва отново да отиде на работа, чак тогава да подаде молба/заявление за напускане. Първо опитайте по взаимно съгласие. Ако работодателя няма против, ще стане лесно и бързо. Гооврете и с работодателя  -може той да предложи чл.71/1. Чак ако не можете да се разберете, подайте заявление по чл.326 и поискайте в рамките на предизвестието да се ползва платен или неплатен отпуск. Ако въпреки всичко работодателя иска отработване на предизвестието, то преценете моментното здравословно състояние и решете кое ще Ви е по-изгодно - действително отработване или плащане на обезщетение.

До
Управителя на  ………………
гр. .........

ЗАЯВЛЕНИЕ

от .............,  ЕГН ..................  с л.к. №.........., изд. на ......... г. от МВР ...........,
на длъжност  ....................., код по НКПД ..........

Господин управител,
Моля трудовото ми правоотношение с "......" ООД да бъде прекратено по взаимно съгласие, считано от ...............
Ако молбата ми не бъде уважена, същата да се счита за отправено 30-дневно предизвестие по чл. 326 от Кодекса на труда.

С уважение:

Дата
Ако съпрегът Ви иска сам, по свое желание, да прекрати трудовия договор, независимо дали е в срока на изпитване или след това - подава молба/заявление/ за прекратяване по чл326, ал.1 с 30-дневно предизвестие. Работодателят не може да откаже да получи молбата, както и да не прекрати договора след изтичане на предизвестието.
Съпругът Ви може да поиска да не отработва предизвестието, като плати обезщетение в размер на една заплата. Работодателят не може да откаже.
Можете да поискате прекратяване на договора по всаимно съгласие. Работодателят може да се съгласи или да не се съгласи. Ако не се съгласи - виж по-горе.
Ако има някакви здравословни причини - това се доказва със съответните документи  -болнични, телк, медицинско /което трябва да е поискано при започване на работа/.
Един въпрос - срокът на изпитване в чия полза е уговорен?
Не зная да има срок. Ако в решението на ТЕЛК е посочено, че не може да работи на тази длъжност, означава, че и ден след това решение не може да работи. Докато му търсите ново работно място или прекратите ТД по чл.325 ал.1, т.9, трябва да помолите работника да ползва платения си отпуск или му дължите обезщетение по реда на чл.217
Пенсионирането не е свързано с прекратяване на трудовия договор. Нито всяко решение на ТЕЛК води до пенсиониране.
Друг въпрос е определяте на степента на нетрудоспособност с решение на ТЕЛК, както и възможността да се работи на досегашното работно място.
Нали и Д7 се подава в компетентната ТД на НАП?
без възнаграждение - трудно. Още повече, че сте свързани лица.
А щом има доход - не може без осигуровки. Дори нещо повече - възможно е да реално да не получавате доход от дейността си във фирмата на баща Ви, но да сете задължен да внасяте осигуровки.
Има и един друг вариант, но не зная каква ще е стойността ме за Вас  - баща Ви да Ви издаде пълномощно да го представлявате при определени сделки, контакти и т.н. Аз лично не съм съвсем наясно какви са правата и задълженията Ви при такова опълномощаване.

Много зависи и какво включване в понятието "търговски представител или като представител на фирмата" - само да контактувате с клиенти, да подписвате договори, да стоите в офиса, да продавате в магазин...
А защо при  21 дни по 8 часа въвеждате 178? Давате го като пример за техническа грешка или като наличие на извънреден труд?
Какво ознечеве "не влиза към облагаемия доход"? Това са задължителни лични осигурителни вноски и би травало със сумата 14,61 /без да смятам/ да намалите облагаемия доход на лицето за месеца. 
Предполагам, че за тези 3 дни има доход /заплата - лични осигуровки за тези 3 дни/ над 14,61
За осигуровките нищо не следва, защото от няколко години насам няма вноски за ГВРС
Декларация сте длъжни да подадете. Обяснението- ако фирмата изпадне в несъстоятелност, този човек не трябва да има право на вземане от фонд ГВРС.
За глобите - предполагам че има. Вижте Закона за ГВРС. Дали реално ще ви глобят - не мога да кажа. Дали ще се усетят  - едва ли.
Я намери начин да я пуснеш през юли.
Фактурата се издава до 5 дни след плащенето. Ако съм платецът по аванса, отдавна да съм ти подпалила чергата.  :blink:
Извинете за невежеството, но къде е регламентиран редът за връчване на заповедта за уволнение? И ако тази заповед се връчи с обратна разписка, не означава ли, че датата на връчване е датата на подписа върху обратната разписка? В този случай от коя дата се счита, че  ТД е прекратен?
Защото съществото на въпроса е не дали човекът може да бъде уволнен по чл.71/1 по време на болничен, а дали това може да стане без да е връчена /подписана/ заповед.
Ако смятаме "на пръсти" стажът е 3 м. и 16 д. Аз бих посочила това число.
Вторият метод и на мен не ми е съвсем ясен, но и наредбите така са написани - по осреднени работни дни :) Още по-голям проблем възниква когато става въпрос за месец, през който календарните дни не са 30, а 28 или 31...
При 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица не би трябвало да има разлика между двата варианта.
Има значение по каква причина лицето не е работило  -дали се признава или не за трудов стаж.
Ако има периоди, които не се признават за стаж, то разделяте  периода от 15 април до 31 юли (вкл.) на подпериоди, като иззключвате неработните дни. След това сумирате стажа.
Обърнете внимание - в калкулатора се посочва първият неработен ден, т.е. трябва да посочите 01.08., а не 31.07.
За да получавате майчинство трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж. Ако работите по трудов договор и сте в болнични - времето на болничния също се зачита за осигурителен стаж. Ако сте на срочен договор и срокът изтече преди да излезете в майчинство или по време на майчинството ще Ви спре обезщетението. Не съм съвсем наясно до колко време след прекратяване на ТД спира обезщетението.
Съвет - за сега си работете по програмата. Все пак трябва да трупате стаж. Пък и сигурно има някакви обезщетения при предсрочно напускане. Желателно е след като приключите работа по този ТД или малко преди края /ако раждането наближи/ да си намерите друга работа на безсрочен ТД. Може и при познат. Важното е да имате поне 1 работен ден при този /нов/работодател преди да излезете в отпуск за бременност и раждане /45 дни преди раждането/. Ако не ви достига малко от 12-те месеца осиг.стаж - не е проблем. Обезщетението ще започне след като стажът, вкл. болничните, стане 12 месеца. Доколкото разбирам, това ще е въпрос на дни.
Относно обезщетението  - много вероятно е да бъде 310 лв, защото през последните 24 месеца сте работила само 12 , а за останалите се взема МРЗ. Дано догодина повишат минимума на майчинството. Наличието на болничен след 6-тия месец работа няма да окаже влияние върху обезщетението.
Потърси по форумите  - има много теми за майчинството.
Проверявате защо е така, за какви дейности се отнася, колко е действителния процент, посочен в ЗБДОО.
Може посред годината да е сменена дейността на фирмата. Колкото до процентите - не помня да са променяни приз 2013. Ама знам ли...