Ако имате и други назначени на трудов договор, няма как да се определи на кое лице не са внесени здравните осигуровки. Те ще стоят като задължение на фирмата.
Ааа, има как :) Просто не се подава Д1 и не се отразява в Д6.
Няма да коментирам дали и колко е законно.
 
Към питащата: действайте по пътя на убеждението чрез черни прогнози - че ще му прекъснат здравноосигурителните права (след 3 месеца -със сигурност), че ще го глобят от НАП, че не спазва закона и т.н.  Искайте писмена декларация че е запознат с изискванията на чл.40, ал ... от ЗЗО и отказва да ги спазва (от нея няма некаква полза, но звучи респектиращо и стресиращо).
С КЕП ще стане
Базата е средния осигурителен доход 24 месеца преди 45-дневния болничен.
За периодите без осигуровки /без работа, без осигуровки за общо заболяване и майчинство/ се взема минималната работна заплата за съответния месец.
Ако т.34 е нетен доход - не, не се включва, защото е без осигуровки за ОЗМ
1. Тече
2. Ако Ви прекратят борсата за това, че отказване работа, губите остатъка. Ако започнете работа, но в 12 месечен срок Ви изгонят или напуснете, имате право да получите остатъка.
3. Може да поискате. Не е забранено. Но и не е задължително да Ви предлагат точно такава работа.
условието за 12 месеца в последните 18 важи винаги.
 Но собственичката твърди, че нейни познати работодатели си освободили служителите още на 14.03. или най-късно на 01.04. без да дължат обезщетение за неспазено предизвестие.
Аз ли съм в грешка, или ... :).

Нейни познати казали... Ама какво са казали, как са го казали, дали са доказали …. или само са се направили на велики.... Пък и не са споделили основанието за освобождаване на работниците си.... Защото ако при някои точки от чл.  328 предизвестието може да е "дадено" със задна дата, то по т.12 във връзка с извънредното положение, няма как да ги предизвестите преди 13.03. А има ли предизвестие - или се отработва или се обезщетява. Няма начин хем да не се отработи, хем да е без обезщетение. Поне няма такъв законов начин.
В закона /или наредбата/ пише : От датата на отпускане на предходното обезщетение. Която дата е записана в разпореждането, тази.
След като не са минали 3 години от отпускане на предходното обезщетение,  сега имате право само на минимума - 4 месеца по 9 лева на работен ден (около 180 - 200 лв месечно)
От спирането на предходното обезщетение сте работили повече от 12 месеца, така че ако е имало някакъв остатък, вече нямате право на него.

4. Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица:

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление, подадено по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“. Към заявлението се прилагат:     
 - акт за прекратяване на правоотношението (за справка);
 - документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;
 - документ за самоличност (за справка).

При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Уведомяването се извършва по избрания от лицето начин на комуникация:
чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;
по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

Поне така пише в сайта на НОИ
https://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
26.02.2020
Значи за 2019 нямате право на облекчение по този член.
1. Да, докато работите поне на едното място, нямате право на обезщетение за безработица.
2. Освен по-високата заплата, ще имате по-висок осигурителен доход при определяне на пенсията, болничните, обезщетението за безработица..
3. За мерките - никой не може да помогне.
За м. март ползва облекчението.
За април - както дойде. В края на краищата при годишното изравняване ползва облекчение за цялата година.

За отпуска - щом се очаква ново решение, не си играйте
Не бях чела скоро наредбата, но в чл.7 е посочено, че приложението се подава за работниците и служителите, които притежават качествата по чл.7 от закона
.
Скрит текст :

В закона са посочени въпросните лица:
Скрит текст :
И нетното отчетох. Излиза ми над 650 :(
Може нещо за греша, ама...
Не разбирам много от майчинство, но ми се струва, че има грешка.
Изчакайте и друго мнение.

ПП Ако имате възможност да изтриете прикачените снимки и да ги публикувате със закрити лични данни
Мисля си, че трябва да подаде Д55 като ФЛ по ал.2 на чл.55.
Скрит текст :
Осигуровките се изравняват в Т2. Ако е избрал да се самоосигурява и за пенсия - и в Т1.
и какво става като се прекъсне декл.7?
Трябва да подадете отново.
След подаването на Д1 за м.март на този СОЛ и преди 25.04 проверете с ПИК какво е състоянието на подадената Д7. Ако е със спряно действие, подайте отново.

Аз им ги подавам в един и същи ден, напр. ОКД 5, с прекъсване от 01.04.2020г. и декл.7 с начално 01.04.2020г., смятах да ги подам днес, не е грешка според мен?

Няма да стане така. Няма да приемат Д7 преди 01.05, за да не бъде прекъсната от Д1 за м.03, която ще подадете през м.04