Не виждам каква разлика ще има  в ОПР и НСИ.
В ОПР има ред за счетоводна печалба, ред за дължим данък и ред за фин. резултат
Добавете го.
За дохода от пенсия никой не е подал справка. И не е длъжен
И двата стават. Ако като СОЛ си плаща личен труд в размера на заплатата на ДУ, то  по-евтино е СОЛ (няма безработица, ТЗПБ и евентуално ОЗМ)
Кои са подходящите членове?
За безсрочен ТД - евентуално чл.71.
Подавате нова ГДД с верни данни и попълнени всички приложения, които са нужни. Новата декларация замества старата
Доколкото знам, в колона 5 на таблици 1 се попълва дохода, върху който се дължат осигуровки. За свободните професии обикновено осигуровки се дължат на прихода, намален с НПР

От указанията към таблицата: 

5. В колона 5 се попълва облагаемия доход от упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин:
- за едноличните търговци и лицата ……
- за самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение, се попълва облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 5, деклариран с код 307 в колона 8;
- …..
Ако самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност на различни основания, посочени в т. 5, на ред 13, се попълва сбора от облагаемите доходи за съответните дейности.
Не, не грешиш - системата обаче няма как да знае колко месеца лицето е било СОЛ.
Как да не знае? Нали си е отметнала, че всеки месец има авансови вноски ? :hmmm:
"Системата" ги е попълнила в колона 5. Аз също съм на мнение, че там им е мястото.

Само дето си мисля, че ако цяла година се е самоосигурявал, а само три месеца е вземал по 400 лв  за личен труд /общо 1200/, то в таблиците би трябвало да има всеки месец по 100 лв, а не 3 месеца по 400 лв, както "автоматично" е попълнено. Или греша?
Не мога да Ви отговоря как стоят нещата на теория, защото много рядко ми се случва да съм на възстановяване, но ще споделя какво ми се случи:
Имах един месец на възстановяване. Да кажем 100лв . Следващия бях на внасяне с по-голяма сума /примерно 150 лв/. Бях забравила да отразя приспадането в СД. Имам навика преди да плащам да поглеждам справката за задълженията и там задължението беше 50 лв. За щастие беше преди 14-то число и коригирах СД
За общ осиг.стаж до 3 години обезщетението за безработица е 4 месеца.
Ако договорът е прекратен по "подходящ" член от КТ, ще получавате 60% от средния осиг.доход от последните 24 месеца. Щом сте били на минимална заплата, значи около 320 лв месечно.
Ако напуснете по собствено желание или взаимно съгласие, то пак обезщетението ще е 4 месеца, но по около 190 лв месечно
Имам някакъв спомен, че дохода е за целия месец, през който е СОЛ няколко дни.
Ако успея да открия къде го пише, ще копи-пейстна
Да. С дата.
В една от двете фирми задължително посочва начало на осигуряване и избрани осиг.рискове. Независимо, че към този момент няма реално да прави вноски
В другата - само начало на дейност.
Щом се осигурявате по чл.40, ал.5, значи не сте пенсионер и това за пенсиите не Ви интересува
В 7 дневен ?

Не. До 25-то число на месеца, следващ този, през който сте останали здравнонеосигурен
Щом не е здравноосигурен на друго основание  - да.
Е, не веднага, а в съответния срок, разбира се  :)
Тези 17 месеца единствения ли стаж са?
Назначаването на безсрочен ТД е полезно за прекратяването на срочния ТД без да се спазва предизвестието,  но после по-трудно се постига "пълна борса".
610. Или колкото е минималната работна заплата м началото на майчинството.
Един вид печелите :)
Един догвор с двамата собственика и делите наема
Щом имате ГД, трябва да подадете ГДД. Независимо далиэданъка е удържан от възложителя или не.
Е, не се облага с ДДС, но с 10% данък - да. И не се облага цялата сума, а първо се приспадат нормативно признати разходи (обикновено 25%), след това се приспадат личните осигуровки (ако има такива) и остатъкът се облага с 10%