Попълнете процента на ТЗПБ отпред при данните на фирмата
Файл - Избор на осигурител - редакция
Не мисля че е нужно
Пова поле не е задължително
Това са конкретни въпроси, които трябва да са решени в решението на ръководството. Ако в ТР е записано, че управител е лицето ХХ, това означава че то управлява и подписва документи считано от деня на вписването. Лицето УУ вече не е управител. Оправяйте се с него както намерите за добре /напр. обезщегение за неспазено предизвестие/
Освен ако не е посочено, че решението влиза в сила от 15.07.2014. Тогава трабва да се оправяте новоназачения управител, който за сега няма да има право да управлява.
1. Щом срокът на изпитване е в полза на работодателя, то не може да запишете на основание чл.71, ал.1 и постъпила молба от лицето. ТД не може да бъде прекратен на основание чл. 71, ал.1 по инициатива ан лицето.
2. Пишете чл. 325 или 326 в завимост от това, как е прекратен ТД - по взаимно съгласие или с отработване/обезщетяване/ на предизвестие.


Тъй като не пояснявате на какво основание е сключен този ТД със срок на изпитване, то ще Ви отговоря най-общо: Всеки безсрочен ТД може да се превърне в срочен САМО при изричното съгласие на работника /чл.67, ал.3/
Попълваш както се попълва при ТД на 8 часа.
Доколкото знам за ДУ не се издава УП. Данните се вземат от персоналния регистър.

Доколкото си спомням изискването на чл. 222, ал.3 е за стаж при СЪЩИЯ работодател.
Ако работодател е Министерство на здравеопазването - става. Ако има КТД -според него.
Сигурно в този случай актюерската оценка се служи за това... Явно въпроса е по-конкретен от зададения в 11:40
Защото аз се зещам за актюерски доклади в застрахователните дружества, в пенсионно-осигурителните дружества... И там актюерският доглад е наистина актюерски - с оценка ва възможностите за настъпване на определени събития.
Ти сега ще ни изпитваш ли?
По-добре напиши целия тест в една тема. Ако някои е свършил с ТР и осигуровките може и да ти обърне внимание.

Между другото - отвори учебниците, стандартите...
добре де, ама как ще го "извадиш" от имуществото на ЗП?

Защо да е невъзможно активът който е бил собственост на ФЛ и е предоставен на ЕТ/ЗП/ по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ след това да бъде "върнат" на ФЛ? Вижте чл. 27, ал.5 от ЗДДФЛ.
Според мен си е напълно възможно актива първо да се върне на ФЛ, а след това да се продаде от името на ФЛ.
Вече изключен от имуществото на ЕТ или ЗП, физическото лице може да се разпорежда със собственото си имущество, като го продава без да издава данъчни фактури и т.н.

Не съм убедена, че ФЛ може да продава активи без ДДС. Нали регистрацията на ЗП, както и на ЕТ по ДДС е регистрация и на ФЛ.

Друг въпрос е, ако изровите от ЗДДС основание за неначисляване на ДДС при продажба на стоки закупени преди регистрация по ЗДДС и/или такива, за които не е ползван данъчен кредит. Май имаше нещо такова...
Когато подадете ГФО и излезе входящия номер, се показва бутон "Плати по електронен път". Може би е това. Не съм го ползвала.
Погледнете чл. 27, ал. 5 и ал.7 от ЗДДФЛ
Скрит текст :

Сам/а казвате, че активът ще се продава. Значи изключването е чрез договор за продажба. Еветнуално и фактура.

Обърнете внимание и на ЗДДС относно начисляването на данък при продажба на неамортизирано ДМА.
1. Зависи какъв вид е срочния договор - за определен срок, за определена работа или по заместване.
2. Само срочен ТД за определено време /по чл.68, ал.1, т.1/ може да се превърне в безсрочен. Това може да стане ако работникът продължи да работи 5 и повече работни дни след изтчане на срока бед писмено възражение от работодателя и асо длъжността е свободна.
3. Независимо какъв е договора, прекратяването става със заповед и трудовата книжка трябва да бъде оформена.
4. За регистрация на безработен е нужна И заповедта, И оформената трудова книжка, както и УПЗ, ако е работил на непълно работно време.
Е, за срочните ТД  нямаше ли облекчение? Т.е.  -да не се включват в графика?
Ако във вашето предприятие му се полагат 20 дни годишно, и напусне ва 30.06, без да е ползвал отпуск, то трябва да му платите обезщетение за 10 дни.
Ако е ползвал 6 дни отпуск от полагащата се за 2014 г, то при напускане обезщетявате останалите 4 дни.
Ако е ползвал 10 дни - не дължите обезщетение.
Ако е ползвал повече от 10 дни /в случая 11/ - не дължите обезщетение. Трабва да издадете служебна бележка, в която да опишете полагащия се за периода 01.01. - 30.06. отпуск и ползвания отпуск преди 30.06.. Така, ако започне работа до края на годината, при следващия работодател ще ползва един ден по-малко от полагащия се платен годишен отпуск.
Ако не постъпи на работа до края на годината, то няма да има повече трудов стаж от тези 6 месеца при Вас и няма да има право на повече отпуск. Така че няма какво да "гори".
С случая настоящия работодател ще пие една студена вода за този един ден повече отпуск, който е отпуснал и платил на работника. Работодателят няма право да иска от работника отработване на този ден или връщане на сумата.
Значи е ползвал 11 дни? При 20 полагаем за годината?

Какво ще го обезщетявате тогава?
А тези "9 дни за 2014" как са определени? Ползвал ли е някаква отпуска? От 01.01. зо 30.06. ли е работил /ще работи/?