попълвате таблиците, колони 4, 5 и останалите.
Правите изравняване на дохода на ЗП за всичките му доходи като СОЛ извън дохода от непреработена селскостопанска продукция
Първите три работни дни се падат през февруари - да
се плащат от работодате.ля на 70%, - да
 когато сумата на възнаграждението е под МОД на длъжността, осигуровки се внасят върху МОД?  - да, като се има предвид цялото възнаграждение за трите дни + отработените дни в месеца и пропорционалната част от МОД
Триото дни в болничен за сметка на работодателя не се облага с ДОД? - да, няма данък, но си има всичките осигуровки
МОД е 650лв, класът е 16,8%, възнаграждение за трите дни:79,72лв., Осигуровки се внасят върху:97,50лв? - щом през м.02 няма да има други отработени дни - да

Имам Булстат различен от ЕГН, профила ми е нов с ЕГН за да мога да подавам Декларация за ФЛ. Това ли е причината? Как да си подам Д1 през програмата? Остава варианта хартиен носител? :blush:

Като влезете в профила си би трябвало да виждате две данъчнозадължени лица - ЮЛ с БУЛСТАТ... и ФЛ с ЕГН.... Подайте Д1 през БУЛСТАТА. Декларацията също трябва да е записана чрез осигурител с БУЛСТАТ....
Това е при положение, че като сте подали ОКД5 сте вписали БУЛСТАТА
Здравните осигуровки, които е трябвало да внесете за своя сметка, обхващат периода от 20.08. до 19.09.2020 /или от 21.08. до 20.09., според конкретните дати в заповедта/ Т.е. - за части от двата месеца. Тези здравни осигуровки не зависят от размера на обезщетението, което Вие и платил работодателя, а са 8% върху 305 лв месечно /за пълен месец!/ или друг осигурителен доход, посочен от Вас в Декларация 7.  Направете си справка в НАП /на място или с ПИК/ за кой месец каква част от внесените от Вас ЗО са отчетени. По обратен ред си пресметнете осигурителния доход, който трябва да попълните в колона 4 за м. август и м. септември.
Дохода от наем разделете на 12 /ако за толкова месеци е/ и в колона 5 попълнете по 1/12  или 315 лв, ако смятам вярно,  за м.08 и м. 09. Т.е. за двата месеца , през които сте подлежали на осигуряване по чл.40, ал.5 от ЗЗО, имате доход от два месечни наема, намалени с 10% НПР
Ще се зачетат. Първите 60 р.д. от неплатения за 2020 г. се зачитат за стаж.
Броите 60 р.д. от 07.01. нататък. Независимо, че са преди 15.03. или преди 13.05.
Щом си подава молба и щом сте съгласни - може.
Само м.01 ли сте на възстановяване,  или през м.01 изтича процедурата за възстановяване?
ЗДДФЛ, ДР, §1, т. 29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване


По това определение никъде няма изискване козметикът да е занаятчия и ако отговаря на трите условия,  спокойно може да се регистрира като упражняващ свободна професия.
За касовия апарат - вижте в наредбата в кои случаи свободните професии може да не издават касов бон.
А имате ли някакъв документ, на основанието на който автомобила да се ползва за фирмени нужди? Наем? Командировъчно?
Все  пак автомобила е личен, а не служебен.
Да започнем от тук: Ще откривам фирма ЕООД и управител на фирмата искам да бъде баща ми
т.е. Вие ще бъдете едноличен собственик на капитала на ЕООДто, а баща Ви ще бъде управител?
Ако е така - баща Ви има две възможности: да управлява по Договор за управление или да управлява по трудов договор. И в двата случая осигуряването е за всички осигурителни случай върху реалното възнаграждение, но не по-малко от МОД за управители по съответната дейност. Няма начин баща Ви да бъде самоосигуряващо се лице, след като не е собственик или съдружник!
И това е само за дейността "управление на дружеството" / сключване на договори, вземане на решения, … е, и издаването на фактури и отчети/. Ако има нещо друго за правене - кой то го прави, трябва да се осигурява според основанието, по което работи.
Това, че баща Ви е работещ пенсионер на пълен трудов договор, има значение до толкова, доколкото трябва да се следи за достигане на максималния месечен осигурителен доход от всичките дейности през всеки месец.

ПП След като искате да замесите и баща си, но не го допускате да работи сам, защо не спретнете едно ООД, в което той да е съдружник и управител? Тогава може да мине само със самоосигуряване и то само здравно.
Свържете се със счетоводител? Добре е да направите това преди започването на дейност, дори преди регистрацията. След започването на дейност е направо задължително!
При четиричасов работен ден 1 отработен ден се зачита за 1 ден трудов стаж. Правите си сметка колко му е трудовия стаж и на база полагаемия му се годишен отпуск изчислявате дните отпуск за периода от постъпването до напускането.
В закона никъде не е посочено, че облекчението е само да лица по ТД.
А какво е ?
Това не е ли услуга? Обработка на съответния материал до бижу. Аналогично на "ушиване на рокля", "лепене на тапети" и т.н.  Защо трябва да калкулирате материала в цената на готовото изделие? Нали извършвате само обработка (и творчество)? 

ПП Може и да бъркам. Не разбирам от ишлеме.
Ние, като правим настилки с плочки или паркет на клиента, калкулираме "полагане на настилка " и отчитаме само труда и спомагателните материали
От опит: искате едно писмо от здравнана каса в Германия,  където Ви осигуряват. Писмоно трябва да съдържа имено Ви и от кога до настоящия момент (дата ва издаване) сте здравно оситурени при тях. Обикновено здравната каса Ви праща писмото по имейл . Препращате това писмо на роднина в България. Тук му правят превод от регистриран преводач, но не е нужна легализация. После Вашия човек носи писмото (зветна разпечатка от имейла и превода в НАП. Там правят каквото правят и в реално време отмятат, че сте здравноосигурени от датата,  посочена като начална в писмото до датата на издаване на това писмо. Ако междувременно за този период са Ви начислявали ЗО по Д7 и имате задължения, изчистват и тях.
Ако здравната Ви каса издава европейския формуляр и текущо (преди напускане на Германия), не е вужно да се прави превод.
Това е.
Да, така е, обикновенно разликите са в ст. Но въпросът ми е принципен защото хем сме работодател към 31.12 /31.01/ а не мога да направя год.преизчисление.
Ами направили сте си преизчислението :)
Там където сте го направили и сте получили 0.01 лв. или дори 0.90 лв., напишете "закръглено 0.00" и не го мислете. Навсякъде пише (и в закона, и в сл.бележка...), че се закръглява на пълен лев
Само за здравното. Докато сте безработна, дори да сте в майчинство,  няма начин да си внасяте сама осигуровки за пенсия, майчинство и безработица.
Вярно е. Трябва да ди внасяте сама здравните. По 26 лв на месец. Засонът не се интересува дали имате доходи или не. Същата вноска са задължени да правят и безработните,  които нямат абсолютно никакъв доход, болниен или обезщетение.
За съжаление е така.
И да не пропуснете първо да подадете декларация обр. 7 в НАП по постоянен адрес. Става и по електронен път с ПИК.
Не зная дали може да се подаде заличаване.  Опитайте! Ако стане - ОК. Ако не стане - лошо. Щом сте подали "прекратяване", няма начин в бъдеще да започнете или възобновите самоосигуряване чрез този ЕИК. Поне при сегашните възможности на системата.
Лично аз не виждам проблем