Нека отговорят по-компетентните, но все си мисля, че за шофьорите отпуските са за задължителна почивка, а не за работа на друго място.
Зависи от дефиницията на понятието "същата и сходна длъжност" във Вътрешните правила за организация на работната заплата на предприятието, където (ще)работите.

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство
/чл.12, ал.4, т.2 от  Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/
защото лицето  навършва  пенсионна възраст 
А на какво основание ще го уволните? Вижте актуалната редакция на чл. 328, ал.1, т.10 и 10а от КТ
Все пак  по-добре изчакайте да мине болничния
Я по-хубаво проучете нещата. Има ли свободна професия или не? Самоосигурява ли се като свободна професия? Какъв е делът му в ООД-то?
Все пак мисля, че нещата трябва да се оформят като "личен труд" на съдружник с произтичащото от това самоосигуряване /ако не е СОЛ другаде/ и специфичното изчисляване на облагаемия доход по ЗДДФЛ
Минимум :)
Е, можете да отложите 10 от тях за следващата година :)
Не мога да Ви помогна...
Това с амортизациите, не съм убедена, че е възможно. Освен това - дали има смисъл?
Остава да кажете, колко годшна е сградата ;)
Провери си дните, вписани в т.16 и 16.1, както и датите за начало и край на осигуряване. Ако периодът обхваща 2 месеца, трябват 2 Д1. Предполагам, че тук не бъркаш.
Имате право на отпуск, според годишния размер, посочен в трудовия договор, но не по-малко от 20 дни годишно.
 През първите 8 месеца не можете да ползвъте отпуска, но за този период такъв Ви се полага. "Трупа" Ви се :)
Ако отпуска по ТД е 20 дни, то имате право да ползвате 5 работни дни за 2012 и 20 р.д за 2013. Ползването на отпуска трябва да е според графика за отпуските в предприятието.
Вижте КСО, чл.4, ал3, т.5
Чл. 4.
(3) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

От Вас се изисква да декларирате в писмен вид, че не сте осигурен на друго основание.
Сумата, след приспадане на 25%НПР, е под МРЗ.
В случая е от значение дали работите другаде на трудов или граждански договор.
Ако не работите другаде - няма осигуровки
Удръжки за осигуровки върху дохода от ГД се правят, ако през месеца сте осигурен на друго основание. Независимо от сумата.
И според мен - не. Няма 1 пълен месец стаж
Питай ги :)
Ако плащтането не е за глоба - дори си искай фактура. Би трябвало и касов бон /не съм сигурна тези държавни служби дали са длъжни да имат касов апарат/
С какъв код подаваш Д1?
ДОО от работника не е ли 7,1?
Би трябвало да имате право. Щом сте напуснали по Ваше желание /предизвестие от Ваша страна/, то обезщетението ще е само 4 месеца по 7,20 на работен ден /около145-165 лв месечно/
За да получавате обезщетение трябва да се регистрирате в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяването на трудовия договор. Т.е. от 28.06. до 09.07.2013. Всеки ден закъснение намалява петиода на обезщетението. След това трябва да се регистрирате и в НОИ, но там срока е 3-месечен, т.е. - до 27.09.2013
Лицето има 35 дни неплатен отпуск общо за цялата година. Значи трябва да се зачита за трудов, но не и за осигурителен стаж. Нали така?
Не е така. Вижте КТ и КСО относно броя на дните и относно признатия осиг.стаж.
А за отпуска са Ви отговорили.
Този 1 месец неплатен отпуск зачите ли се за трудов стаж или е след 30-те работни дни /около 1 и поолвина месеци/,?
КСО, чл. 54б
(1)Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица /7,20 за работен ден/.
(7) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година-среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
Не се удължава