А колко стрева този автомобил и какъв е прага на ДМА във фирмата Ви?
1. Да
2. Има НПР, но не смятате осигуровки за всеки ГД
3. Не подава Д1 за ГД
4. Дохода по ГД /след НПР/ се включва в годишното изравняване на осигуровките и там се вижда какво има да довнася
5. Да
6. В Д6-13 включва всички осигуровки, които се дължат след годишното изравняване.
7. Ако спре самоосигуряването, то за този период по ГД ще трябва да се удържат и внасят осигуровки /част за сметка на възложителя, част за сметка на лицето/ Едва ли ще се реализира голяма икономия

Добре би било да обсъди тези въпроси със счетоводителя на неговата си фирма.
Болничните се изчисляват като 80% от средния осиг.доход 18 месеца назад, но не повече от средния нетен доход.  Може би тези 2240 лв са именно това ограничение.
Като гледам дневното обезщетение от 99.50 и правя някои приблизителни сметки, излиза, че е изчислено от доход около 2600 /2600*80%=2080:21=99,04/

Колкото до схемата "болничен - отпуск", при този сравнително постоянен доход едва ли ще повлияе на майчинството.
Да допълня: ако сте избрали по-висок доход за авансов вноски (например по 1000 лв месечно) и в края на годината осигурителния Ви доход е например 9600 лв, (12*800), то ще имате над внесени осигуровки, които подлежат на връщане или приспадане. Ако междувременно сте ползвали болничен, изчислен на база 1000-та лева, той ще бъде преизчислен според реалния доход и Вие ще трябва да връщате пари на НОИ.
Остатъкът след прихващането е над 10000 и така или иначе трябва да се плати по банков път. Какво тогава се притеснявате на за Закона за плащанията в брой?

Дали самото прихващане е възможно -  не мисля, че има ограничения. Освен ако страните по договорите нямат нещо против.
И да не забравите, че лихвата е доход на ФЛ и за нея се дължи данък
Тази година е до 31.01.
Погледнете какво точно пише пред съответния член (алинея) във варианта на закона, който четете. По-точно "в сила от....".
18 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността. Ако болничният е от 15.11.2018, 18-те месеца са от 01.04.2017 до 31.10.2018
Така е.
Няма нужда да попълват нищо за периода 09.-12.
Значи за ЗОВ на безработни (чл. 40, ал. 5) не попълват к. 3, а к. 4
в кол.3 от м.09 до м.12 попълнете осигурителния доход по ТД
Това защо?  Нали в този период вече не е СОЛ /по смисъла на ЗЗО/.

Към питащата: вижте в указанията към Т2 в коя колона се попълват ЗОВ за безработните. Аз не мога да видя в момента.
Какво е наименованието на колони 6 и 7?
Не се попълва Т1.
Ако по ГД има средно по 33 лв, че а е внася ЗОВ върху 255, как получихте сумата са до внасяне?
Едва ли.
Малко вероятно, но не  невъзможно
Ако подписът е на фирмата и ще подавате данни само за тази фирма - регистрацията е само по интернет. Нужна е регистрация /само/. Следвайте стъпките за регистрация.
На мен тайничко ми "замириса" на срок на изпитване в полза на работодателя и .......раздяла. Но пък "вътрешно заместване" със срок на изпитване

И аз за това питам :)
А какво имате предвид под "вътрешно заместване"? Като се върне титуляра, заместникът да поеме старите си задължения?
И каква е целта на срока на изпитване? Освен, че ще проверите дали става за новата длъжност.
Не. Щом и в двете фирми е собственик /над 5%/, то и в двете няма НПР. Там, където където се е осигурявал, че приспадате осигуровките и после данък. В другата данък върху цялата сума. Изравняването на осигуровките е върху всички доходи като СОЛ.
Не, признават се 30 р.д. неплатен отпуск общо.
Между другото - като какъв стаж му се зачита времето, отработено при Вас, след като другаде вече има трудов и осигурителен стаж при 8-часов работен ден. /Не питам за осиг.доход/
Добре, а как например следващия работодадел разбира, колко е ползвал конкретния служител при предишната си работа (за една година)?
Иска служебна бележка.
ДА - Чл. 38, ал. 9, т. 2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

Този текст не беше ли същия и миналата година? Промяната е само в датата.
И пак го обсъждахме...

А може би бъркам? Все пак нямам ЕТ-та.